zwierzęta chronione województwa podlaskiego

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną ścisłą:

Pijawki (Hirudinea)
Pijawka lekarska – Hirudo medicinalis

Owady (Insecta)

Ważki (Odonata)
Iglica mała Nehalennia speciosa
Straszka północna Sympecma paedisca
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica
Żagnica zielona Aeshna viridis

Chrząszcze (Coleoptera)

Biegacz Carabus cancellatus
Biegacz Carabus arcensis
Biegacz Carabus clatratus
Biegacz Carabus convexus
Biegacz Carabus coriaceus
Biegacz Carabus granulatus
Biegacz Carabus hortensis
Biegacz Carabus intricatus
Biegacz Carabus menetriesi
Biegacz Carabus nemoralis
Biegacz Carabus nitens
Biegacz fioletowy Carabus violaceus
Biegacz gładki Carabus glabratus
Bogatek wspaniały Buprestis splendens
Borodziej próchnik Ergates faber
Ciołek matowy Dorcus parallelipipedus
Gracz borowy Tragosoma depsarium
Jelonek rogacz Lucanus cervus
Kałużnica czarna Hydrophilus aterrimus
Kałużnica czarnozielona Hydrophilus piceus
Kozioróg dębosz Cerambyx cedro
Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus
Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus
Poraj Dicerca moesta
Pysznik dębowy Eurythyrea quercus
Pysznik jodłowy Eurythyrea austriaca
Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis
Sprężyk rdzawy Plater ferrugineus
Średzinka Mesosa myops

Tęcznik Calosoma inquisitor
Tęcznik liszkarz Calosoma sycophanta
Wynurt Ceruchus chrysomelinus
Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus
Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
Zmorsznik białowieski Stictoleptura variicornis

Motyle (Lepidoptera)
Czerwończyk fioletek Lycaena helle
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris
Dostojka eunomia Boloria eunomia
Modraszek arion Maculinea arion
Modraszek eroides Polyommatus eroides
Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne
Paź żeglarz Iphiclides podalirius
Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
Przeplatka maturna Euphydryas maturna
Skalnik alcyona Hipparchia alcyone

Skalnik arktyczny Oeneis jutta

Strzępotek edypus Coenonympha oedippus
Strzępotek hero Coenonympha hero
Strzępotek soplaczek Coenonympha tullia
Szlaczkoń szaftaniec Colias myrmidone
Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno
Wstęgówka bagienka Catocala pacta

Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
Mrówka łąkowa Formica pratensis
Mrówka pniakowa Formica truncorum
Porobnica włochatka Anthophora plumipes
Rozróżka chabrowa Tetralonia dentata
Trzmiel wielkooki Bombus confusus
Trzmiel wąskopaskowy Bombus cryptarum
Trzmiel ozdobny Bombus distinguendus
Trzmiel ogrodowy Bombus hortorum
Trzmiel zmienny Bombus humilis
Trzmiel drzewny Bombus hypnorum
Trzmiel tajgowy Bombus jonellus
Trzmiel gajowy Bombus lucorum
Trzmiel wielki Bombus magnus
Trzmiel żółty Bombus muscorum
Trzmiel leśny Bombus pratorum
Trzmiel rudy Bombus pascuorum
Trzmiel rdzawoodwłokowy Bombus pomorum
Trzmiel rudonogi Bombus ruderarius
Trzmiel czarnopaskowy Bombus schrencki

Ślimaki (Gastropoda)
Błotniarka otułka Myxas glutinosa
Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
Poczwarówka zmienna Vertigo genesii
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior
Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus

Małże (Bivalvia)
Szczeżuja wielka Anodonta cygnea

Krągłouste (Cyclostomata)
Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
Minóg strumieniowy Lampetra planeri
Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

Ryby (Pisces)
Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
Koza Cobitis taenia
Piekielnica Alburnoides bipunctatus
Piskorz Misgurnus fossilis
Różanka Rhodeus sericeus
Śliz Nemachilus barbatulus

Płazy (Amphibia)

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
Kumak nizinny Bombina bombina
Ropucha paskówka Bufo calamita
Ropucha szara Bufo bufo
Ropucha zielona Bufo viridis
Rzekotka drzewna Hyla arborea
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Żaba jeziorkowa Rana lessonae
Żaba moczarowa Rana arvalis
Żaba śmieszka Rana ridibunda
Żaba trwana Rana temporaria
Żaba wodna Rana esculenta

Gady (Reptiłia)
Gniewosz plamisty Coronela austriaca
Jaszczurka zwinka Lacerta agillis
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
Żmija zygzakowata Vipera berus
Żółw błotny Emys orbicularis

Ptaki (Aves)

Batalion Philomachus pugnax
Bączek Ixobrychus minutus
Bekasik Lymnocryptes minimus
Białorzytka Oenanthe oenanthe
Białozór Falco rusticolus
Biegus zmienny Calidris alpina
Bielik Haliaeetus albicilla
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Błotniak zbożowy Circus cyaneus
Bocian biały Ciconia ciconia
Bocian czarny Ciconia nigra
Brzegówka Riparia riparia
Brzęczka Locustella luscinioides
Cierniówka Sylvia communis
Cietrzew Tetrao tetrix
Cyranka Anas querquedula
Czajka Vanellus vanellus
Czapla biała Egretta alba
Czapla purpurowa Ardea purpurea
Czeczotka Carduelis flammea
Czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni
Czyż Carduelis spinus
Derkacz Crex crex
Drozd ciemny Zoothera sibirica
Drozd śpiewak Turdus philomelos
Droździk Turdus iliacus
Drzemlik Falco columbarius
Dubelt Gallinago media
Dudek Upupa epops
Dymówka Hirundo rustica
Dzierzba czarnoczelna Lanius minor
Dzięcioł białogrzbiety D. leucotos
Dzięcioł czarny Dryocopos martius
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł trójpalczasty D. tridactylus
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Dzięcioł zielony Picus viridis
Dzięciołek Dendrocopos minor
Dziwonia Carpodacus erythrinus
Dzwoniec Carduelis chloris
Gadożer Circaetus gallicus
Gągoł Bucephala clangula

Gąsiorek Lanius collurio
Geś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
Gęś mała Anser erythropus
Gil Pyrrhula pyrrhula
Głuszec Tetrao urogallus
Górniczek Eremofila alpestris
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
Jastrząb Accipiter gentilis
Jemiołuszka Bombycilla garrulus
Jer Fringilla montifringilla
Jerzyk Apus apus
Kania czarna Milvus migrans
Kania ruda Milvus milvus
Kawka Corvus monedula
Kobczyk Falco vespertinus
Kobuz Falco subbuteo
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kowalik Sitta europaea
Krakwa Anas strepera
Kraska Coracias garrulus
Krogulec Accipiter nisus
Kropiatka Porzana porzana
Krwawodziób Tringa totanus
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
Kszyk Gallinago gallinago
Kukułka Cuculus canorus

Kulczyk Serinus serinus
Kulik wielki Numenius arquata
Kwiczoł Turdus pilaris
Lelek Caprimulgus europaeus
Łozówka Acrocephalus palustris
Łuskowiec Pinicola enucleator
Makolągwa Carduelis cannabina
Mazurek Passer montanus
Mewa mała Larus minutus
Mewa pospolita Larus canus
Mewa siodlata Larus marinus
Mewa żółtonoga Larus fuscus
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka mała Ficedula parva
Muchołówka szara Muscicapa striata
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
Mysikrólik Regulus regulus
Myszołów Buteo buteo
Myszołów włochaty Buteo lagopus
Nur czarnoszyi Gavia arctica
Nur rdzawoszyi Gavia stellata
Nurogęś Mergus merganser
Ohar Tadorna tadorna
Oknówka Delichon urbica
Orlik grubodzioby Aquila clanga
Orlik krzykliwy Aquila pomarina
Ortolan Emberiza hortulana
Orzechówka Nucifraga caryocatactes
Orzeł przedni Aquila chrysaetos
Orzełek włochaty Hieraaetus pennatus
Ostrygojad Haematopus ostralegus
Paszkot Turdus viscivorus
Pełzacz leśny Certhia familiaris
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
Perkoz rogaty Podiceps auritus
Perkozek Tachybaptus ruficollis
Piecuszek Phylloscopus trochilus
Piegża Sylvia curruca
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Pleszka Phoenicurus phoenicurus
Pliszka siwa Motacilla alba
Pliszka żółta Motacilla flava
Płaskonos Anas clypeata
Płomykówka Tyto alba
Podróżniczek Luscinia svecica
Pokląskwa Saxicola rubetra
Pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla
Pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria
Pokrzewka ogrodowa Sylvia borin
Pokrzywnica Prunella modularis
Poświerka Calcarius lapponicus
Potrzeszcz Miliaria calandra
Potrzos Emberiza schoeniclus
Pójdźka Athene noctua
Przepiórka Coturnix coturnix
Puchacz Bubo bubo
Pustułka Falco tinnunculus
Puszczyk Strix aluco
Puszczyk mszarny Strix nebulosa
Puszczyk uralski Strix uralensis
Raniuszek Aegithalos caudatus
Remiz Remiz pendulinus
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
Rożeniec Anas acuta
Rudzik Erithacus rubecula
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus
Rybitwa czarna Chlidonias niger
Rybitwa popielata Sterna paradisaea
Rybitwa wielkodzioba Sterna caspia
Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo
Rybołów Pandion haliaetus
Rycyk Limosa limosa
Rzepołuch Carduelis flavirostris
Samotnik Tringa ochropus
Sierpówka Streptopelia decaocto
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
Siewka złota Pluvialis apricaria
Siewnica Pluvialis squatarola

Sikora bogatka Parus major
Sikora czarnogłówka Parus montanus
Sikora czubatka Parus cristatus
Sikora modraszka Parus cearuleus
Sikora sosnówka Parus ater
Sikora uboga Parus palustris
Siniak Columba oenas
Skowronek borowy Lullula arborea
Skowronek polny Alauda arvensis
Słowik szary Luscinia luscinia
Sokół wędrowny Falco peregrinus
Sowa błotna Asio flammeus

Sowa jarzębata Surnia ulula
Sowa uszata Asio otus
Sowa śnieżna Nyctea scandiaca
Sójka Garrulus glandarius
Sóweczka Glaucidium passerinum
Srokosz Lanius excubitor
Strumieniówka Locustella fluviatilis
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
Świstun Anas penelope
Świstunka Phylloscopus sibilatrix
Szczygieł Carduelis carduelis
Szlachar Mergus serrator
Szpak Sturnus vulgaris
Śmieszka Larus ridibundus
Śnieguła Plectrophenax nivalis
Świergotek drzewny Anthus trivialis
Świergotek łąkowy Anthus pratensis
Świergotek polny Anthus campestris
Świerszczak Locustella naevia
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
Trznadel białogłowy Emberiza leucocephala
Trznadel Emberiza citrinella
Turkawka Streptopelia turtur
Wąsatka Panurus biarmicus
Wilga Oriolus oriolus
Włochatka Aegolius funereus
Wodniczka Acrocephalus paludicola
Wodnik Rallus aquaticus
Wójcik Phylloscopus trochiloides
Wróbel Passer domesticus
Zaganiacz Hippolais icterina
Zausznik Pedices nigricollis
Zięba Fringilla coelebs
Zimorodek Alcedo atthis
Zniczek Regulus ignicapillus
Żuraw Grus grus

Ssaki (Mammalia)

Borowiaczek Nyctalus leisleri

Borowiec Nyctalus noctula

Gacek brunatny Plecotus auritus
Gronostaj Mustela erminea
Jeż wschodni – Eńnaceus concolor
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik większy Pipistrellus nathusii
Koszatka Dryomys nitedula
Łasica Mustela nivalis
Mopek Barbastella barbastella
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni
Mroczek późny Eptesicus serotinus
Mroczek posrebrzony Vespertilio murinus
Nocek Brandta Myotis brandtii
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
Nocek Natterera Myotis nattereri
Nocek rudy Myotis daubentoni
Nocek wąsatek Myotis mystacinus
Norka europejska Mustela lutreola
Orzesznica Muscardinus avellanarius
Popielica Glis glis
Ryjówka aksamitna Sorex araneus
Ryjówka malutka Sorex minutus
Ryjówka średnia Sorex caecutiens
Ryś Lynx lynx
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
Smużka Sicista betulina
Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
Wilk Canis lupus
Zając bielak Lepus timidus
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Żubr Bisn bonasus

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową:

Skorupiaki
Rak rzeczny Astacus astacus

Owady
Mrówka ćmawa Formica polyctena
Mrówka rudnica Formica rufa
Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
Trzmiel ziemny Bombus terrestris

Ślimaki
Ślimak winniczek Helix pomatia

Ptaki
Bernikla kanadyjska Branta canadensis
Czapla siwa Ardea cinerea – z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

Gawron Corvus frugilegus
Kormoran czarny Phalacrocorax carbo – z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych
Kruk Corvus corax
Mewa białogłowa Larus cachinans
Mewa srebrzysta Larus argentatus
Sroka Pica pica
Wrona siwa Corvus corone

Ssaki
Badylarka Micromys minutus
Bóbr europejski Castor fiber
Karczownik Arvicola terrestris – z wyjątkiem osodników występujących na terenie sadów, ogrodów, oraz upraw leśnych
Kret Talpa europaea – z wyjątkiem osobników występujących na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk,ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych
Mysz zaroślowa Apodemus syhaticus
Mysz zielna Apodemus uralensis
Wydra Lutra lutra – z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową, z możliwością ich pozyskiwania:

Mrówka ćmawa Formica polyctena – pozyskiwanie części mrowisk
Mrówka rudnica Formica rufa – pozyskiwanie części mrowisk
Ślimak winniczek Helix pomatia – pozyskiwanie osobników o rozm. muszli >3cm, w okresie od 1 do 30 maja
Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius – pozyskiwanie wiosennych matek
Trzmiel ziemny Bombus terestris – pozyskiwanie wiosennych matek

Gatunki dziko wystepujących zwierząt dla których ustanawia się strefy ochronne ich ostoi i miejsc rozrodu:

Gady:

Gniewosz plamisty Coronella austriaca – cały rok do 100 m, a od 01.03-31.10 – 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)
Żółw błotny Emys orbicularis – cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 – 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)

Ptaki:

Bielik Haliaeetus albicilla – cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 – 500 m od gniazda
Bocian czarny Ciconia nigra cały rok 100 m, a 15.03-31.08 – 500 m od gniazda
Cietrzew Tetrao tetrix – tylko od 1.02-31.05 – 500 m od tokowiska
Gadożer Circaetus gallicus – cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 – 500 m od gniazda
Głuszec Tetrao urogallus – cały rok 200 m, a od 1.02-31.05 – 500 m od tokowiska
Kania czarna Milvus migrans – cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 – 500 m od gniazda
Kania ruda Milvus milvus – cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 – 500 m od gniazda
Orlik grubodzioby Aquila clanga – cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 – 500 m od gniazda
Orlik krzykliwy Aquila pomarina – cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 – 500 m od gniazda
Orzełek Hieraaetus pennatus – cały rok 100 m, a od 1.02-31.08 – 500 m od gniazda
Orzeł przedni Aquila chrysaetos – cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 – 500 m od gniazda
Puchacz Bubo bubo – cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 – 500 m od gniazda
Rybołów Pandion haliaetus – cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 – 500 m od gniazda
Sokół wędrowny Falco peregrinus – cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 – 500 m od gniazda
Szlachar Mergus serrator – cały rok strefa obejmuje zalesioną część wyspy, gdzie gniazduje
Ślepowron Nycticorax nycticorax – cały rok strefa obejmuje kolonię lęgową

Ssaki:

Nietoperze – zimowiska, w których w ciągu oststnich, kolejnych 3 lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników, sterfa ochronna obejmuje pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze

Wilk Canis lupus – od 1.04-15.07 – 500 m od nory