STOWARZYSZENIA

Polskie Towarzystwo Służb Ochrony Przyrody
Gawrych Ruda 58, 16-402 Suwałki
ptsop@ptsop.org.pl
http://www.ptsop.org.pl

Celem Towarzystwa jest nawiązanie współpracy pomiędzy obszarami chronionymi oraz służbami ochrony przyrody zarówno w skali kraju jak i międzynarodowej. Służyć ma temu organizacja spotkań, konferencji oraz szkoleń, które ułatwią komunikację, stworzą możliwość podzielenia się wiedzą oraz wymiany doświadczeń. W późniejszym etapie pozwoli to nam oddziaływać na politykę państwa w zakresie organizacji ochrony przyrody poprzez przygotowywanie opracowań, ekspertyz, wniosków, a także skutecznie wdrażać strategie ochrony przyrody wypracowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje.
Chcemy szerzyć ideę ochrony przyrody i podnosić poziom edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez wydawanie publikacji poświęconych pracy służb ochrony przyrody, działania na rzecz kształcenia nowych kadr, organizowanie programów edukacyjnych oraz udzielanie pomocy i wsparcia pomiędzy członkami Towarzystwa oraz osobami niestowarzyszonymi.
W przyszłości planujemy wdrożyć program wymiany pracowników służb ochrony przyrody pomiędzy obszarami chronionymi w skali krajowej i międzynarodowej, który znacznie przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz profesjonalizmu.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ul. Ciepła 17
15-471 Białystok
sekretariat@ptop.org.pl
http://www.ptop.org.pl


Celem PTOP jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
1. Ochrona ptaków i ich siedlisk.
2. Poznawanie stanu i obserwowanie zmian awifauny.
3. Szerzenie wiedzy na temat ptaków, zagrożeń ich bytowania i możliwości ochrony.
§ 7. Cele powyższe PTOP osiąga przez:
1. Podejmowanie i uczestniczenie w działaniach prawnych chroniących przyrodę, a zwłaszcza ptaki, miejsca ich występowania i wszelkie niezbędne im do życia elementy środowiska przyrodniczego.
2. Sprawowanie nadzoru i zarządzanie prawnymi formami ochrony przyrody.
3. Ochronę czynną rozumianą m.in. jako:
a) zabezpieczanie, konserwację i budowę miejsc lęgowych,
b) zabezpieczanie i kształtowanie lęgowisk, żerowisk, noclegowisk oraz innych miejsc występowania ptaków,
c) zabezpieczanie i kształtowanie miejsc i siedlisk w których występują gatunki fauny i flory stanowiące pokarm ptaków lub wpływające w inny sposób na populacje ptaków lęgowych i wędrownych,
d) wykupywanie i wydzierżawianie gruntów stanowiących lęgowiska, żerowiska, noclegowiska i inne miejsca występowania ptaków,
e) prowadzenie gospodarstw: rolnego, rybackiego i leśnego,
f) możliwość refundowania właścicielom, dzierżawcom i użytkownikom nieruchomości strat wynikających z:
– gniazdowania i żerowania ptaków,
– użytkowania przez nich gruntów w sposób zgodny z zaleceniami PTOP.
4. Edukację i udział w tworzeniu naukowych podstaw ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ptaków oraz ich siedlisk realizowane m.in. poprzez:
a) monitoring, badania naukowe i gromadzenie dokumentacji,
b) organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach,
c) prowadzenie lekcji, zajęć szkolnych i obozów,
d) promowanie i upowszechnianie wiedzy.
5. Upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju obszarów wiejskich.
6. Współpracę z instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażą chęć wspólnej realizacji celów PTOP.

Stowarzyszenie Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe
ul. Stacha Konwy 11
18-400 Łomża

Powodem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia pomocy zwierzętom porzuconym, zaniedbanym lub katowanym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na:

– prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także publikacji własnych, mających na celu ochronę zwierząt,
– organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach w celu kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia w spokoju bez głodu, pragnienia i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi, a także organami samorządu terytorialnego działającymi na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.
– podejmowaniu działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowaniu czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami, a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskowanie o ich ukaranie, a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami,
– działaniu na rzecz organizowania sieci schronisk dla zwierząt oraz prowadzenie ich w porozumieniu z właściwymi organami terenowymi,
– występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami,
– inicjowaniu i popieraniu działań w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska,
– charytatywnej pomocy schroniskom dla zwierząt na terenie kraju,
– promowaniu i organizowaniu świadomej adopcji zwierząt,
– poszukiwaniu dla zwierząt domów adopcyjnych (stałych i tymczasowych),
– popularyzowaniu działań mających na celu ograniczenie niekontrolowanej rozrodczości psów i kotów,
– działaniu na rzecz ograniczania rozrodczości bezdomnych psów i kotów oraz kotów wolno żyjących poprzez stosowanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, gdzie organizacja ta ma swą siedzibę. Ponadto Stowarzyszenie zrzesza inne osoby chcące nieść pomoc czworonogom. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim miasto Łomża, a następnie województwo podlaskie, a także teren całego kraju.

Pro Habitat. Towarzystwo Ochrony Siedlisk
Ul. Wołodyjowskiego 8a lok. 1,
15-309 Białystok
www.prohabitat.pl

Głównym celem aktywności jest ochrona siedlisk przyrodniczych, a w szczególności:
– ograniczenie degradacji środowiska naturalnego,
– ochrona zasobów różnorodności biologicznej na poziomie gatunków i ekosystemów,
– renaturalizacja obszarów zagrożonych i zdegradowanych,
– restytucja naturalnych stosunków wodnych na terenach o zaburzonym reżimie hydrologicznym,
– podnoszenie stanu wiedzy naukowej na temat środowiska przyrodniczego i jej popularyzacja,
– rozpowszechnianie technik numerycznych z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej, geoinformacji i kartografii,w zastosowaniach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego.

Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew”
Ul. Lipowa 16 lok. 47
15-427 Białystok

Działalność PSP „NAREW” skupiona jest głównie na terenie Województwa Podlaskiego i polega na realizowaniu założeń statutowych, a mianowicie:
– działania na rzecz ochrony przyrody i ochrony środowiska (w szczególności monitoring środowiska i czynna ochrona przyrody),
– rozwój obszarów wiejskich,
– rozwój, wokół terenów cennych przyrodniczo, małej przedsiębiorczości opartej na
zasadach zrównoważonego rozwoju,
– rozwój infrastruktury turystycznej, w oparciu o zaplecze gospodarstw wiejskich położonych na obszarach cennych przyrodniczo, jako źródło alternatywnego zarobkowania dla mieszkańców parków narodowych i krajobrazowych,
– edukację przyrodniczą (organizacja zielonych szkół, przeprowadzanie lekcji przyrodniczych w terenie i w szkołach, wykłady, prelekcje z pokazami slajdów, szkolenia, warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli i dzieci, tworzenie ścieżek przyrodniczych, kulturowych i historycznych),
– działalność wydawnicza – opracowywanie i publikowanie ulotek, folderów i przewodników poświęconych przyrodzie Województwa Podlaskiego,
– prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych wspierających wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych,
– nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Polskie Towarzystwo Leśne
Oddział PTL przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
15-424 Białystok

Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają roku 1882, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Pod nazwą obecną Towarzystwo istnieje od 1925 roku. II Wojna Światowa przerwała jego działalność. Wznowiono ją w roku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer Sylwana- wychodzącego od 1820 roku, najstarszego pisma leśnego w Polsce i jednego z najstarszych tego typu na świecie.

Jednym z podstawowych zadań Towarzystwa jest inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką czyli efektywne wdrażanie najcenniejszych rozwiązań do praktyki. Polskie Towarzystwo Leśne bierze czynny udział w toczących się dyskusjach nad przyszłym kształtem gospodarki leśnej, m.in. W pracowywaniu założeń strategii rozwoju lasów, założeń polityki leśnej i sposobów ochrony zasobów leśnych.

Innym priorytetowym zadaniem jest popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie. Tradycyjną formą tej działalności są wykłady, odczyty, zebrania dyskusyjne, konferencje i wydawnictwa poświęcone różnorodnym problemom lasów i leśnictwa. Centralnym punktem działalności wydawniczej Towarzystwa jest czasopismo „Sylwan”. Staraniem PTL wydawane są również inne opracowania i materiały związane z leśnictwem.

Polskie Towarzystwo Leśne rozwija współpracę z podobnymi organizacjami za granicą, uczestniczy w wymianie myśli i doświadczeń między ośrodkami naukowymi oraz reprezentuje polskie leśnictwo za granicą. PTL od wielu lat jest członkiem Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Towarzystwo stoi na straży kultury i tradycji polskiego leśnictwa oraz jednoczy odowisko leśników w całym kraju.

Towarzystwo Biebrzańskie „Od Nowa”
Ul. Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola

Cele:
– Ochrona wartości przyrodniczych i kulturalnych doliny Biebrzy,
– Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat unikalnej przyrody biebrzańskiej,
– Uaktywnianie środowisk i ludzi na rzecz ochrony doliny Biebrzy i poprawy bytu jej mieszkańców,
– Animowanie, wspieranie i integracja aktywności lokalnej małych grup społecznych,
– Popieranie i popularyzacja inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego,
– Działania na rzecz demokratyzacji życia społeczeństwa i zwiększania aktywności obywateli,
– Społeczna kontrola nad ochroną przyrody doliny Biebrzy i jej bezpośredniego otoczenia,
– Gromadzenie funduszy na realizację celów towarzystwa.”

Towarzystwo „Haj”
Haćki 33
17-100 Haćki

Celem Towarzystwa jest wszechstronny rozwój lokalnej społeczności na terenie gminy Bielsk Podlaski, w tym w szczególności:
– Ochrona, zagospodarowanie i prezentacja miejscowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
– Poszanowanie miejscowych tradycji, wartości narodowych, w tym ludności białoruskiej, propagowanie zgodnego współżycia między ludźmi różnych narodowości, działalność na rzecz poznawania kultury i historii regionu oraz upowszechnianie krajoznawstwa.
– Społeczna aktywność i samorządność wśród mieszkańców wsi, swobodny dostęp do informacji i budowa społeczeństwa obywatelskiego.
– Społeczno-gospodarczy i kulturalny rozwój wspólnot wiejskich.

Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
18-105 Suraż

Statutowym celem Towarzystwa jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. Realizację tego zadania zapewniamy między innymi poprzez organizację, prowadzenie, badanie celi oraz działalności projektowej w zakresie ochrony przyrody, skupiając swoje wysiłki na terenie Doliny Górnej Narwi w zakresie ochrony przyrody. Do ochrony przyrody należy podchodzić wielopłaszczyznowo, dlatego też ważnymi zadaniami naszej działalności są:
– zachowanie bioróżnorodności gatunkowej ekosystemów
– edukacja ekologiczno-wydawnicza
– wprowadzanie w życie zasady zrównoważonego rozwoju
– ponadczasowe rozumienie złożoności i wzajemnych zależności naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie
– kształtowanie świadomości korzystania z zasobów środowiska naturalnego, zwłaszcza na płaszczyźnie ekstensywnego rolnictwa ekologicznego
– integrowanie działań dla dobra środowiska i społeczności lokalnych
– poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, celem zmniejszenia zatrucia środowiska

Stowarzyszenie Mieszkańców Otuliny Parku Narwiańskiego
ul. Zaczerlańska 35
16-070 Choroszcz

Celem działania stowarzyszenia jest integracja środowiskowa właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, mająca na celu ochronę środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz

Misja:
– Poznaj. Chcemy dostarczać Ci wiedzę – o Czajkach, Dudkach, Zającach… Chcemy pokazać Ci ich świat. Opowiedzieć o ich życiu i problemach. Pokazać ich piękno i wyjątkowość.
– Pokochaj. Gdy je poznasz – to pokochasz. Takie już są – Czajki, Dudki, Zające i cała reszta. Taka jest siła Przyrody.
– Pomóż. A gdy już pokochasz, to zobaczysz, że zasługują na podziw i szacunek. Niektórym to wystarczy żeby przetrwać. Inni, a jest ich coraz więcej, potrzebują pomocy. Przecież nie
jesteśmy sami na Ziemi…

Cele:
1. Chronimy dziko żyjące gatunki flory i fauny oraz ich siedliska, a szczególną troską otaczamy ptaki – to one są wskaźnikiem jakości środowiska w którym żyjemy.
2. Chronimy miejsca cenne i ważne dla naszej przyrody – wśród nich również takie, które powstały dzięki działalności człowieka.
3. Pomagamy odbudować się populacjom dziko żyjących gatunków i odtwarzamy ich siedliska.
4. Badamy, monitorujemy i dokumentujemy stan przyrody i środowiska naturalnego – po to, abyśmy wiedzieli jak jest naprawdę i żebyśmy wiedzieli co robić.
5. Informujemy i dostarczamy wiedzy o zwierzętach, roślinach i całej przyrodzie.
6. Dzielimy się naszą pasją. Pokazujemy piękno przyrody i uczymy szacunku dla niej.
7. Budujemy partnerstwo i współpracę. Angażujemy różnych ludzi i integrujemy potencjał różnych organizacji po to żeby wspólnie chronić przyrodę
8. Wspieramy i promujemy rozwój gospodarczy – szczególnie na terenach wiejskich – w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej
Gen. Sulika 1
16-200 Dabrowa Białostocka

Stowarzyszenie od początku istnienia skupia swoją uwagę na działaniach służących dokumentacji i popularyzacji lokalnej kultury oraz ochrony przyrody. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez edukację formalną i nieformalną oraz współpracę z instytucjami oświatowymi i lokalnymi społecznościami.

Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Ciapek”
ul. Słowackiego 29
17-200 Hajnówka

Stowarzyszenie prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Hajnówce. Obecnie na terenie schroniska znajduje się 69 kojców i ok. 200 psów. Wspiera wszelkie działania mające na celu pomoc bezdomnym zwierzętom. Dąży do poprawy warunków bytowych w prowadzonym przez nas schronisku dla zwierząt. Prowadzi leczenie i rehabilitację chorych i bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku oraz i tymczasowych opiekunów.
Realizuje program kastracji i sterylizacji na terenie naszego powiatu. Organizuje adopcję oraz prowadzi nadzór nad domami tymczasowymi dla zwierząt, gdzie czasowo są umieszczane zwierzęta potrzebujące natychmiastowej pomoc. Wspiera osoby prywatne opiekujące się zwierzętami oraz organizujemy zbiórki na ich rzecz. Współdziała z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt. Prowadzi i wspiera działalność edukacyjną w zakresie ochrony zwierząt.

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody w Hajnówce
ul. Podlasie 23
Hajnówka

Formy i cele działania stowarzyszenie:
–  Ochrona najcenniejszych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin
–  Renaturalizacja cennych przyrodniczo terenów
–  Poznawanie stanu i śledzenie fauny i flory oraz zachodzących zmian
–  Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o rodzimej faunie i florze zagrożeń i możliwościach ochrony oraz popularyzowanie metod czynnej ochrony poprzez edukację ekologiczną

Proekona Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne
18-100 Łapy-Szołajdy

Cele działania:
1. Pobudzanie świadomości obywatelskiej mieszkańców na terenie działania stowarzyszenia.
2. Pobudzanie aktywności społecznej na rzecz środowiska.
3. Promowanie różnych form działalności mieszkańców.
4. Wspieranie tradycji i promowanie kultury środowiska wiejskiego.
5. Podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania terenów przyległych do Narwi w celu stworzenia bazy rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowej, z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych narwiańskiego parku narodowego.
6. Wspieranie i promocja działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Śniadeckiego 6 lok. 32
18-400 Łomża

Misja:
– Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
– Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
– Działania na rzecz ochrony środowiska.
– Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
– Dobroczynność.

Prowadzone działania:
1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ich poszanowania, objęcie ochroną i otoczenie opieką.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
3. Działania na rzecz ochrony środowiska.
4. Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
5. Dobroczynność.
6. Prowadzimy schronisko dla ok. 150 psów, zapewniamy im pożywienie, opiekę weterynaryjną.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Oddział w Białymstoku
ul. Świętojańska 24 lok.7
15-227 Białystok

Oddział w Augustowie
ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 7 lok. 11
16-300 Augustów
Oddział w Suwałkach
ul. Mikołajewo 22c
16-503 Krasnopol

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce zostało założone 1 listopada 1864 roku po upadku powstania styczniowego. Była to druga na świecie tego typu organizacja po powstałym kilka lat wcześniej Brytyjskim – Królewskim Towarzystwie i pierwsze w Polsce stowarzyszenie społeczne działające w sposób ciągły i zorganizowany.
Opierając się na sprawdzonych metodach pracy obecnie TOZ wdraża organizację pracy opartą na współczesnych osiągnięciach marketingu i zarządzania. Przykładem nowego stylu działania może być szeroka współpraca ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA) oraz Królewskim Towarzystwem Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) – obydwie organizacje z Wielkiej Brytanii, które realizując swoją politykę zagraniczną -pomocy organizacjom z Europy Środkowo-Wschodniej – zorganizowały szereg kursów dla działaczy TOZ oraz innych z TOZ-em współpracujących.
Największym osiągnięciem TOZ było doprowadzenie do uchwalenia Ustawy o Ochronie Zwierząt w dniu 21 sierpnia 1997 roku. Przez pierwsze lata funkcjonowania Ustawy uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu komisjach ministerialnych, tworzących przepisy wykonawcze do Ustawy, wydając ponad 100 opinii prawnych i kilka kontrprojektów rozporządzeń.
Towarzystwo w swoich jednostkach terenowych realizuje cele statutowe, do których należy:
działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz ochrony środowiska.
TOZ stara się promować swoje idee także w ramach współpracy ze sponsorami. Sztandarowym przykładem takiej współpracy jest wieloletnie uczestnictwo w organizowanych przez Pedigree i Whiskas w obchodach Światowego Tygodnia Zwierząt. W czasie uroczystości odbywają się w różnych miastach Polski rozmaite imprezy i festyny związane ze zwierzętami, które ściągają niezależnie od pogody rzesze miłośników i przyjaciół zwierząt – jest to świetna okazja do promowania odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”
Ul. Gen. Arcbp. M. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl

Cel działania stowarzyszenia to:
1. Organizowanie, wspieranie oraz przystępowanie do inicjatyw i działań służących ochronie terenów leśnych i dolin rzecznych wyróżniających się wysoką wartością przyrodniczo krajobrazową na terenie puszczy knyszyńskiej. Działania te muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w ochrony przyrody.
2. Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska puszczy knyszyńskiej oraz rozwijanie jej walorów kulturowych, historycznych, krajoznawczych i turystycznych.
3. Tworzenie warunków oraz udział w prowadzeniu działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej na rzecz trwałości i zrównoważenia zasobów puszczy knyszyńskiej.”

Stowarzyszenie Bioregion
Sycze 50
17-330 Nurzec-Stacja

Stowarzyszenie Bioregion działa od 1998 roku. Członkami Stowarzyszenia Bioregion są mieszkańcy wsi – rolnicy, pszczelarze, drobni rzemieślnicy, przewodnicy turystyczni, absolwenci studiów pedagogicznych, leśnych i przyrodniczych. W centrum zainteresowania stowarzyszenia znajdują się przede wszystkim przyroda, sprawy wsi i jej mieszkańców, turystyka, rolnictwo, wielokulturowość pogranicza wschodniego, ginące zawody i tradycja regionu.
Prowadzimy kampanie, działania edukacyjne, organizujemy wkłady, warsztaty, koncerty, wystawy fotograficzne i spotkania, wydajemy publikacje. Siedziba Stowarzyszenia mieści się między Bugiem, a Puszczą Białowieską we wsi Sycze koło Siemiatycz w woj. podlaskim w dawnym drewnianym carskim dworcu kolejowym z 1896 roku. Wieś Sycze znajduje się 20 km od wschodniej granicy UE z Białorusią, 10 km od Siemiatycz i 1 km od prawosławnej Św. Góry Grabarki.

Towarzystwo Biebrzańskie „Od nowa”
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola

Cel działania stowarzyszenia to:
1. Ochrona wartości przyrodniczych i kulturalnych doliny Biebrzy.
2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat unikalnej przyrody biebrzańskiej.
3. Uaktywnianie środowisk i ludzi na rzecz ochrony doliny Biebrzy i poprawy bytu jej mieszkańców.
4. Animowanie, wspieranie i integracja aktywności lokalnej małych grup społecznych.
5. Popieranie i popularyzacja inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego.
6. Działania na rzecz demokratyzacji życia społeczeństwa i zwiększania aktywności obywateli.
7. Społeczna kontrola nad ochroną przyrody doliny Biebrzy i jej bezpośredniego otoczenia.
8. Gromadzenie funduszy na realizację celów towarzystwa.

Stowarzyszenie Nasze Zawyki
Zawyki 111
18-105 Suraż

Cel działania:
1. Wspieranie społecznej aktywności obywateli.
2. Integrowanie społeczności lokalnej.
3. Działania na rzecz rozwoju ekonomicznego mieszkańców wsi.
4. Inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, ekologicznych, kulturalnych i turystycznych.
5. Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych na terenie gminy Suraż.
6. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”
ul. Wazów 2C
16-400 Suwałki

Zadaniem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie rozwoju społecznego mieszkańców Polski Północno -Wschodniej poprzez prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej we wszystkich dostępnych formach.
2. Ochrona dziedzictwa narodowego i pamięci historycznej narodów na pograniczu Polski Północno-Wschodniej, Litwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki).
3. Działania proekologiczne, troska o zachowanie natury i dziedzictwa kulturowego we współpracy z sąsiadami Litwą, Białorusią, Rosją (Obwód Kaliningradzki).
4. Organizowanie działań służących zachowaniu i popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z przedstawicielami rządów oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których działalność jest styczna z celami Stowarzyszenia.
2. Prowadzenie działalności promocyjnej, instruktażowej, oświatowo- informacyjnej, służącej realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.
5. Spisywanie legend, baśni, pieśni, obrzędów i tradycji na pograniczu Litwa, Białoruś, Rosja (Obwód Kaliningradzki).”

Stowarzyszenie „Puszcza Knyszyńska”
Sosnowa 3, Sochonie
16-010 Wasilków

Cel działania:

1. Kreowanie wizerunku puszczy knyszyńskiej i okolic jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
2. Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym puszczy knyszyńskiej.
3. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających puszczę knyszyńską.
4. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej puszczy knyszyńskiej.
5. Koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w puszczy knyszyńskiej.
6. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki.
7. Stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi i międzynarodowymi.
8. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki.
9. Propagowanie idei turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki puszczy knyszyńskiej, – działania związane ze sportem, – działania na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych i równouprawnienia.
10. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. Występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.
12. Działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji.
13. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
14. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez turystycznych.
15. Prowadzenie szkoleń w zakresie zadań statutowych.

Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”
Malesowizna – Turtul 24
16-404 Jeleniewo

Celem działania stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw i działań służących ochronie wartości przyrodniczych i kulturowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Szeszupy.
2. Popularyzowanie idei ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Szeszupy oraz ich walorów krajoznawczych i turystycznych.
Stowarzyszenie poprzez dotychczasową działalność posiada duże doświadczenie z zakresu współpracy ze społecznością lokalną, organami administracji rządowej i samorządowej oraz odwiedzającymi Suwalski Park Krajobrazowy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
Główna 52, Drozdowo
18-421 Piątnica

Cel działania towarzyszenia to odejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działań służących ochronie i popularyzacji wartości przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych i historycznych ŁPKDN.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Modlińska 6 lok. U3 
15-066 Białystok

Od 20 lat z pasją wzmacniamy, animujemy, budujemy i promujemy w podlaskim. Tworzymy sieci, łączymy ludzi. Wierzymy, że w każdej osobie i w każdej wspólnocie jest potencjał, pomagamy go nazywać i rozwijać. Wyznaczamy kierunki, tworzymy standardy.
Naszą wiedzę, umiejętności i energię oddajemy grupom nieformalnym, organizacjom społecznym, jednostkom samorządu terytorialnego. Organizujemy szkolenia, kursy, konferencje, wizyty studyjne. Animowaliśmy powstanie Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Wzmacniamy dialog obywatelski, wprowadzamy nowe techniki i narzędzia konsultacji (warsztaty przyszłościowe, Future City Game, kawiarenki obywatelskie, open-space, sąd obywatelski). Prowadzimy Forum Pełnomocników organizacji pozarządowych, administrujemy działania powołanej przez nas  „Podlaskiej sieci pozarządowej”.
Aktywnie uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych i programów współpracy na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Członkowie i członkinie naszego stowarzyszenia działają w ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Komitecie Monitorującym RPO, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, Powiatowej Radzie Rynku Pracy dla powiatu bielskiego, Grupie roboczej woj. podlaskiego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Komitecie akredytacyjnym ds. systemu akredytacji oraz standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej „AKSES” przy MRPiPS. Prowadzimy partnerstwo tematyczne w ramach Strategicznej Mapy Drogowej III sektora.
Jesteśmy członkiem sieci SPLOT i Sieci CEE CN (Central and Eastern European Citizens Network).

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody
ul. Białowieska 5A
17-200 Hajnówka

Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody (PTOPP) powstało w Białowieży w roku 2003.
Główne cele Polskiego Towarzystwa Ochrony Pierwotnej Przyrody:
1. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk roślin i zwierząt oraz ich otulin – Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
2. Renaturalizacja (przywracanie) cennych przyrodniczo terenów – Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
3. Monitorowanie rodzimej przyrody oraz zachodzących tam zmian – NE Polska, Puszcza Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, Narew, Biebrza.
4. Wdrażanie ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną – Puszcza Białowieska i Białowieża, Narew i Biebrza, Puszcza Knyszyńska.
5. Prace badawcze – głównie Puszcza Białowieska i Białowieża.

Łomżyńskie Towarzystwo Ekologiczne „Ekosfera Doliny Narwi”
Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166
18-400 Łomża

Stowarzyszenie zajmuje się edukacją ekologiczną oraz kształtowaniem korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli.

Stowarzyszenie „UROCZYSKO”
ul. Nowy Świat 56
16-030 Supraśl

Od ponad 1996 r, jako Stowarzyszenie na przełomie maja i czerwca organizujemy dla Państwa „Spotkania z naturą i sztuką UROCZYSKO”. Prowadzimy działalność wydawniczą, organizujemy spotkania, seminaria oraz akcje informacyjne, realizujemy projekty aktywacyjne różne grupy społeczne oraz wiele więcej.

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski
ul. Grottgera 12/23
15-225 Białystok

Główny profil działalności: 
a) Opracowanie dokumentacji związanymi z inwestycjami na terenach NATURA 2000: raporty środowiskowy Ocena Oddziaływania na  Środowisko
b) rozwój turystyki i innych działalności gospodarczych przyjaznych środowisku na terenie północno-wschodniej Polski
d) znakowanie produktów i usług znakiem promocyjnym Zielone Płuca Polski
e) pozyskiwanie funduszy dla firm  na innowacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży
Zastawa 10
17-230 Białowieża

Celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności gminy Białowieża oraz rozwoju gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w celu umożliwienia im życia w odpowiednich warunkach i poprawy ich ogólnej sytuacji życiowej.
2. Działalności charytatywnej.
3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
14. Upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
15. Ratownictwa i ochrony ludności.
16. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
17. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
18. Promocji i organizacji wolontariatu.
19. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej oraz wspierania mniejszości narodowych.

Stowarzyszenie „Okolica”
Pułaskiego 113 lok. 47
15-337 Białystok

Jesteśmy stowarzyszeniem wywodzącym się z terenów okalających las turczyński, zlokalizowany na obrzeżach miasta Białegostoku – osiedla Nowe Miasto, Kleosina i Turczyna. Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią: edukacją ekologiczną, promowaniem przyjaznej środowisku, racjonalnej gospodarki odpadami, utrwalaniem nowych zasad segregacji i recyklingu odpadów. Kształtowaniem postawy osobistej odpowiedzialności za środowisko a przy okazji rozbudzaniem zainteresowania przyrodą, wyobraźni, kreatywności – zdobywaniem wiedzy poprzez zabawę.
Uczestniczymy także w działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska – uczestnictwo w procesach administracyjnych dotyczących inwestycji mających wpływ na środowisko, organizację konferencji, udział w społecznej kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska itp.
Co roku organizujemy Piknik Ekologiczny i sprzątanie lasu turczyńskiego w ramach Dni Sprzątania Świata. Nasze stowarzyszenie należy do Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku.

Towarzystwo Przyjaciół Lipska
ul. Szkolna 4
16-315 Lipsk

Cel działania organizacji jest organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, charytatywnej, rekreacyjnej, turystycznej na terenie działania towarzystwa. Towarzystwo może prowadzić działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
2. Działalności charytatywnej,
3. Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
4. Ochrony i promocji zdrowia,
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
8. Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
10. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
12. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
14. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
15. Promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie Komitywa
Janusza Korczaka 12 / 21
16-400 Suwałki

Cel działania:
1. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowania dzieci oraz w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego.
4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
5. Działalnie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
6. Wspieranie rozwoju dzieci.
7. Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców.
8. Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości).
9. Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci).
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
11. Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.
12. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
13. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
14. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
15. Kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wykazywanie narzędzi do jej zmieniania.
16. Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w rolo obecnego i aktywnego ojca.
17. Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.
18. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.|
19. Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci.

Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości
Saki 5
17-250 Kleszczele

Cele:
1. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw kulturalnych i społecznych.
2. Pobudzenie do kreatywnego działania oraz zaszczepianie chęci do pracy nad rozwojem kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym.
3. Nauczanie różnych form artystycznych, rozwijanie zainteresowania sztuką i folklorem.
4. Propagowanie idei międzykulturowości i poszanowania różnorodności.
5. Stwarzanie szans do uprawiania krajoznawstwa, turystyki i sportu.
6. Promowanie dorobku artystycznego, kulturalnego i muzycznego.
7. Rozwijanie aktywności reakcyjnej, turystycznej, sportowej i kulturalnej.
8. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
9. Działalność edukacyjno-oświatowa.
10. Pomoc społeczna.
11. Ochrona środowiska, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova”
Niedźwiedzia 57
15-531 Białystok

Misją stowarzyszenia jest podejmowanie inicjatyw twórczych i realizacja przedsięwzięć z obszaru kultury, sztuki i edukacji odznaczających się wysokim poziomem artystycznym w przestrzeni Białegostoku, stworzenie przestrzeni twórczego działania dla artystów białostockich, z Polski i ze świata oraz wspieranie twórców młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów, promocja Białegostoku poprzez wzbogacenie jego oferty kulturalnej zwiększanie potencjału twórczego, wspieranie i podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie kultury oraz animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych także promocja i organizacja wolontariatu, działania na rzecz rozwoju dydaktyki i badań naukowych związanych z wszelkimi dziedzinami sztuki, promocja podjętych projektów artystycznych i rozpowszechnianie stworzonych dzieł, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, wspieranie przedsiębiorczości w zakresie zarządzania kulturą.

Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok
15-655 Białystok, ul. Rumiankowa 14 lok. 4

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody, ekologii, ekorozwoju, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji, zdrowia, nauki, cywilizacji, wdrożeń, innowacji, postępu, doradztwa.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Juchnowieckiej
Hermanówka 39
16-061 Juchnowiec Kościelny

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego gminy Juchnowiec Kościelny, przez którą jest planowany przebieg drogi ekspresowej S19 na odcinku tzw. południowej obwodnicy Białegostoku.

Zielona Osada
ul. Mickiewicza 38 m. 16
15-232 Białystok

Cel działania:
1. Ochrona roślin i wszystkich żyjących zwierząt na terenie wsi Skrybicze i okolic w tym całej Puszczy Błudowskiej.
2. Dbanie o ewolucję chronionych gatunków roślin, owadów, płazów, ptaków i ssaków na terenie Skrybicz i przylegających do Skrybicz wiosek: Łubniki, Halickie, Bogdaniec.
3. Organizowanie warsztatów mających na celu integrację lokalnej społeczności z zakresu: ekologii, ochrony środowiska i przyrody, eko upraw, oraz zajęć artystycznych.
4. Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa i budownictwa naturalnego celem edukacji przyszłych pokoleń.

Podlaskie Centrum Kolejowe
ul. Promienna 2
15-720 Białystok

Cel działania:
1) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju polityki na rzecz kolei;
2) wspieranie i rozwój zrównoważonego rozwoju i ekologicznego transportu, ochrony i egzekwowania praw pasażerów i użytkowników infrastruktury kolejowej;
3) wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości infrastruktury kolejowej oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zwiększania inwestycji na rzecz kolei oraz wydajnego wykorzystania dostępnych funduszy;
4) wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększenia środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł w szczególności na rozwój kolei, w tym modernizację taboru i infrastruktury oraz pełnego i wydajnego ich wykorzystywania;
5) wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz dostosowania krajowych regulacji dotyczących zarządców infrastruktury kolejowej, jak i regulatora rynku, do przepisów prawa
unijnego;
6) przygotowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych mających wpływ na rynek kolejowy w Polsce;
7) podejmowanie działań mających na celu zbliżenie polskiego prawa i przepisów związanych z transportem kolejowym (w szczególności unijnych);
8) wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa na kolei i w ruchu kolejowym w Polsce;
10) wspieranie oraz podejmowanie działań przeciwko nierównemu traktowaniu uczestników rynku transportowego, w tym kolejowego;
11) poprawa wizerunku polskiego rynku kolejowego;
12) wspieranie ekologii poprzez promocję transportu zrównoważonego.

Stowarzyszenie Jaroszówka
ul. Baśniowa 32
15-157 Białystok

CEL DZIAŁANIA:

1. wspieranie i rozwój zrównoważonego i ekologicznego transportu;
2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. działalność charytatywna;
5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. ochrona i promocja zdrowia;
8. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. działalność wspomagająca: rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
21. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
25. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
26. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
27. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28. promocja i organizacja wolontariatu;
29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
31. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

STOWARZYSZENIE „ZACISZE LEŚNE”
ul. Słowicza 10
15-536 Białystok
Cel działania:
1) kształtowanie postaw proekologicznych,
2) inicjowanie działań w kierunku ochrony środowiska naturalnego,
3) stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez aktywny kontakt z naturą.
 
Stowarzyszenie Zielony Białystok
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody, ekologii, ekorozwoju, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji, zdrowia, nauki, cywilizacji, wdrożeń, innowacji, postępu, doradztwa.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska, przyrody, ekologii, ekorozwoju, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, edukacji, zdrowia, nauki, cywilizacji, wdrożeń, innowacji, postępu, doradztwa.

Ekologiczny Białystok
ul. Królowej Jadwigi 30
15-133 Białystok
Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego gmin Województwa Podlaskiego.

Stowarzyszenie Arteko
ul. Zaściańska 7
15-548 Białystok
Cele Stowarzyszenia:
1) Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i klimatu.
2) Działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna.
3) Działalność na rzecz praw ludzi i zwierząt.
4) Działalność naukowa.
 

Stowarzyszenie Luwia
ul. Warszawska 42a/2
15-077 Białystok
Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia i świadomości społecznej oraz działalność w zakresie ekologii, ochrony praw ludzi i zwierząt, edukacji, kultury, różnych form sztuki na rzecz kształtowania życzliwej postawy w relacjach międzyludzkich, wobec przyrody oraz na rzecz odnowy więzi człowieka z naturą.

Biuro Interwencji Obywatelskich
ul. Parkowa 14 lokal 11
15-224 Białystok

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

– wspierania i rozwoju zrównoważonego, i ekologicznego transportu;
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
– integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
– działalność charytatywna;
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
– działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
– działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
– działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
– działalność na rzecz upowszechnia i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
– upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
– działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– promocja i organizacja wolontariatu;
– działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
– działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Łomżyńskie Towarzystwo Ekologiczne „Ekosfera Doliny Narwi”
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166
Łomża

Cele Stowarzyszenia:
– popularyzacja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem bioróżnorodności ekosystemu doliny rzeki Narew i przyległych terenów,
– rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym – jego stanie oraz metodach przeciwdziałania zagrożeniom i poprawy stanu środowiska,
– pobudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
– edukacja ekologiczna w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu,
– wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proekologicznych,
– ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń środowiskowych,
– szerzenie oświaty ekologicznej i zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży,
– podnoszenie świadomości ekologicznej związanej ze zdrowym żywieniem,
– promowanie proekologicznego stylu życia.