Ochrona Środowiska

Podlasie zajmuje 6,4% powierzchni naszego kraju. Ten najdalej wysunięty na północny-wschód kraniec Polski wyraźnie różni się od innych regionów kraju pod względem: krajobrazu, klimatu, geologii, szaty roślinnej i fauny, a także historii osadnictwa i składu narodowościowego mieszkańców.

Ochrona środowiska

stan środowiska

Podlasiem od wieków nazywany był długi i wąski pas ziemi ciągnący się od Rajgrodu i jeziora Necko na północy, poprzez bagienne doliny Biebrzy i Narwi, aż po dzisiejsze tereny województwa lubelskiego.

gospodarka leśna

Polska jest krajem w którym użytki rolne i leśne stanowią łącznie 90,5% powierzchni. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada lesistości 29,6 proc.

Gospodarka Rolna

Rolnictwo, które użytkuje 60% ogólnej powierzchni kraju, wywiera dziś znaczący wpływ na środowisko. 

 

Administracja samorządowa w ochronie środowiska

Na mocy ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku, mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Administracja samorządowa w województwie jest zespolona w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.

Administracja
rządowa w ochronie środowiska

Administracja centralna to tylko administracja rządowa. Natomiast administracja terenowa to zarówno organy administracji rządowej jak i samorządowej działające na trzech szczeblach podziału terytorialnego: wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

PRAWO, USTAWY, PROGRAMY

Podstawowe prawa i obowiązki obywateli wobec środowiska określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.