ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Ziemia Łomżyńska i Kurpie

Zachodnia cześć woj. podlaskiego to wschodnie krańce Mazowsza. Jest to więc styk krain geograficznych, ale także kultur. Tylko w Łomżyńskiem turysta będzie miał okazję poznać niezwykłe tradycje Kurpiowszczyzny, przejawiające się w architekturze, kuchni, obrzędowości, strojach. Są to także tereny województwa podlaskiego najwcześniej skolonizowane przez osadników mazowieckich, a więc turysta napotka tu na swojej drodze wiele miejscowości - obecnie często sennych wsi - które w "wiekach średnich" pełniły znaczącą rolę jako prężne ośrodki miejskie. Architektura tych terenów jest również godna uwagi, bowiem tutaj jeszcze zachowały się jedyne na Podlasiu, nieliczne przykłady gotyckiego budownictwa i sztuki sakralnej.


 

Według podziału geograficznego wzdłuż północno-zachodniej krawędzi Wysoczyzny Kolneńskiej, doliną Narwi koło Łomży oraz wschodnim skłonem wału Czerwonego Boru przebiega granica dzieląca obszar na Europę Zachodnią i Wschodnią. Podział tego terenu wyznaczają dwie rzeki Biebrza i Narew, które tworzą mezoregiony: Kotliny Biebrzańskiej, Doliny Dolnej Narwi oraz Doliny Górnej Narwi. Rozczłonkowują one otaczające je wysoczyzny tworząc kolejne jednostki: Międzyrzecze Łomżyńskie, Wysoczyznę Kolneńską, Wysoczyznę Białostocką i Wysoczyznę Wysokomazowiecką.


 

Jest to teren położony w trzech województwach, ograniczony od wschodu rzeką Pisą, charakteryzujący się - przyrodniczo - bogactwem lasów oraz - kulturowo - niezwykłymi tradycjami jego mieszkańców - Kurpiów, posługujących się specyficzną gwarą kurpiowską oraz kultywujących dawne ludowe tradycje i obrzędy. Sztuka i twórczość ludowa Kurpiów przejawia się przede wszystkim w budownictwie, rzeźbie, zdobnictwie, wycinankarstwie oraz tkactwie. Znane są w całej Polsce wielkanocne palmy kurpiowskie sięgające kilku metrów.


 

Omawiany obszar obejmuje głównie powiaty: łomżyński, kolneński, zambrowski i przeważającą część powiatu grajewskiego.