ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Charakterystyka obszaru

Podlasiem od wieków nazywany był długi i wąski pas ziemi ciagnący się od Rajgrodu i jeziora Necko na północy, poprzez bagienne doliny Biebrzy i Narwi, aż po dzisiejsze tereny województwa lubelskiego, miejscowości Międzyrzec i Parczew na południu. Ów pas ziemi przecinały w poprzek cztery rzeki: Biebrza, Narew, Bug i Krza. Teren dawnego Podlasia znajdujący się w obecnym województwie podlaskim obejmuje północną i środkową część tej historycznej krainy.


 

Północna część województwa podlaskiego to kraina malowniczych jezior, polodowcowego krajobrazu, czystego środowiska, a także owianych tajemnicą legend o zamieszkujących te tereny ludach bałtyjskich, zatem nie bez przyczyny nazywana jest i lansowana jako "kraina jak baśń". Wszyscy, którzy odwiedzili te okolice zgodnie twierdzą, że jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. Dodatkowo, ziemie te są domem litewskiej mniejszości narodowej, w niektórych miejscowościach stanowiącej znakomitą większość mieszkańców. Wskład regionu Suwalszczyzny wchodzi Ziemia Suwalska, Augustowska i Sejneńska.


 

Zachodnia cześć woj. podlaskiego to wschodnie krańce Mazowsza. Jest to więc styk krain geograficznych, ale także kultur. Tylko w Łomżyńskiem turysta będzie miał okazję poznać niezwykłe tradycje Kurpiowszczyzny, przejawiające się w architekturze, kuchni, obrzędowości, strojach. Są to także tereny województwa podlaskiego najwcześniej skolonizowane przez osadników mazowieckich, a więc turysta napotka tu na swojej drodze wiele miejscowości - obecnie często sennych wsi - które w "wiekach średnich" pełniły znaczącą rolę jako prężne ośrodki miejskie. Architektura tych terenów jest również godna uwagi, bowiem tutaj jeszcze zachowały się jedyne na Podlasiu, nieliczne przykłady gotyckiego budownictwa i sztuki sakralnej.


 

Województwo podlaskie, położone w północno-wschodniej Polsce, zajmuje obszar 20,2 tys. km2. Ludność (1,2 mln) stanowi 3,2% ludności Polski. Podlaskie sąsiaduje z województwami:lubelskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim; od wschodu graniczy z Białorusią i Litwą.


 

Zygmunt Gloger, zasłużony etnograf i badacz tych terenów, tak określił granice Podlasia: "Właściwe, to jest pierwotne Podlasie było pasem ziemi, długim mil trzydzieści kilka, a szerokim kilka do kilkunastu, ciągnącym się z północy od ziemi pruskiej i jezior: Rajgrodzkiego i Necko (pod dzisiejszym Augustowem), w kierunku południowym aż pod Radzyń i Parczów. Na całej tej długości Podlasie stanowiło wschodnią ścianę Mazowsza i zarazem odgraniczało to Mazowsze od Rusi grodzieńskiej i brzeskiej"