ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


 

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiły rozpoczęcie VIII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Projekty można zgłaszać do 19 października 2008.


 

Fundacja Nasza Ziemia oraz Plastics Europe ogłaszają konkurs grantowy "Dobre rady na plastikowe odpady" edycja 2008/2009.


 

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska.


 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłosiło nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie w ramach działania 5.4.


 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania (do 30 lipca 2008) wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.


 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.


 

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne dotyczące międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 2008”. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Oferty można składać do 30 maja 2008 w Warszawie.


 

Ambasada Brytyjska zaprasza do składania propozycji projektów z zakresu klimatu i energii promujących gospodarkę niskowęglową, w tym efektywność energetyczną i energię odnawialną. Wnioski można składać do 15 czerwca 2008.