ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Gospodarka rolna i leśna

Dobry stan środowiska naturalnego Polski wyróżnia sie wśród pozostałych krajów Unii Europejskiej. Jednak zagrożenia które doprowadziły do degradacji gleb i wymarcia wielu gatunków flory i fauny na zachodzie, nasilają się rownież u nas - intensyfikacja hodowli, stosowanie nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów, itd.


 

Lasy zajmują prawie 30% powierzchni województwa podlaskiego dlatego są najważniejszym elemantem w systemie ochrony środowiska tego obszaru. Mocno zniekszatałcone w ostatnich dziesięcioleciach przez szablonową gospodarkę leśną wymagają obecnie aktywnej ochrony i szeregu działań proekologicznych.


 

Rolnictwo polskie wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej objęte zostało Wspólna Polityką Rolną (WPR). Polityka ta realizowana jest w obrębie dwóch filarów - I i II.


 

W gospodarstwie ekologicznym zasady ekologii powinny być przestrzegane również w odniesieniu do chowu zwierząt. Zwierzęta w gospodarstwie, tak jak w przyrodzie, odgrywają szczególną rolę.


 

Pokrywa roślinna stanowi jeden z elementów naturalnych ekosystemów przyrodniczych. Rolnictwo wprowadzjąc do środowiska nowe gatunki roślin i sposób ich uprawy zupełnie inny od naturalnego wzrostu, może w znaczny sposób zaburzyć rytm natury. Produkcja ekologiczna ogranicza te zagrożenia.


 

Płody rolne i produkty mogą być wprowadzone do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego dopiero po uzyskaniu certyfikatu zgodności. Taki certyfikat wydawany jest przez upoważnione jednostki certyfikujące.


 

Są one elementem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanym w 80% ze środków UE i 20 % ze środków budżetu Polski. Mają na celu zachęcanie rolników do podejmowania działań w gospodarstwie prowadzących do bardziej przyjaznej dla środowiska produkcji rolnej.


 

Producent zamierzajacy podjąć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego powinien wiedzieć jakimi środkami sie posługiwać i jak gospodarować by spełniać warunki zawarte w ustawie o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. nr 93 z 30 kwietnia 2004 roku). Niezbędne, aktualne informacje dotyczące rolnictwa ekologicznego można znaleźć w internecie.