ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Poradnik inwestora    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane i które równocześnie mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000 - może przebiegać w dwóch wariantach, w zależności od tego czy stwierdzone zostanie istotne negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, i które równocześnie mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000 - może przebiegać w dwóch wariantach.


 

W przypadku inwestycji lub przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 stosuje się specjalne postępowanie, które może zakończyć się koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


 

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może być w przypadku tych przedsięwzięć (nie oddziaływających na obszar Natura 2000) rozpatrywane w dwóch wariantach.


 

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg lub linii kolejowych, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne przebiegać może w dwóch wariantach. Wykaz tych inwestycji zamieszczono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2005 i 2007) - paragraf 2.


 

Wydawanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne może przebiegać na dwa sposoby.


 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany lub wymagany jest obligatoryjnie wymaga uzyskania, na etapie uzgadniania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.