ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Poradnik inwestora    Pobór wody i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane będzie m.in. na: 1. szczególne korzystanie z wód; 2. wykonanie urządzeń wodnych, w tym urządzeń zabezpieczających przed powodzią; 3. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 4. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej i piętrzenie wody podziemnej; 5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 6. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.


 

Osoba lub podmiot może ubiegać się o odszkodowanie za szkody, które wystąpiły np. na jego działce w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla innego podmiotu. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (marszałek lub wojewoda),a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego – właściwy wojewoda, ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna.