ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Poradnik inwestora    Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów

Podmiot prowadzący instalację i wytwarzający powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie (ale mniej niż 1 tonę) lub wytwarzający powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych rocznie (bez górnej granicy), lecz nie będący eksploatatorem instalacji (np. podmioty świadczący usługi remontowe) powinien uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospaodrki odpadami niebezpiecznymi.


 

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.


 

Podmiot eksploatujący instalację i wytwarzający w wyniku tej działalności odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 tony rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5.000 ton rocznie zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wytwarzanie tych odpadów. Wytwarzanie odpadów musi w tym wypadku być zawsze związane z eksploatacją instalacji (zgodnie z definicją instalacji zawartą art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska).