ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja samorządowa    Organy samorządu gminnego

Organy samorządu gminy mogą prowadzić własną politykę, której kluczowym instrumentem powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dokument dotyczący wprawdzie polityki przestrzenne, ale o ogromnym wpływie również na kwestie ochrony środowiska. Dodatkowo organy gminy opracowuja plany ochrony środowiska i prgramu gospodarki odpadami, jak też regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie. Ponadto wydają pewne decyzje z zakresu ochrony środowiska, choć ich kompetencje są dużo mnie znaczące niż powiatu lub wojewody w zakresie pozowleń emisyjnych.


 

Rada gminy jest organem stanowiącym. Na tym poziomie nie funkcjonują obecnie organy odpowiadające zarządowi województwa lub powiatu. Organem wykonawczym jest tu wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy samorządu gminy mogą prowadzić własną politykę, której kluczowymi instrumentami są miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan ochrony środowiska i prgram gospodarki odpadami, jak też regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie.