ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja samorządowa    Organy samorządu wojewódzkiego

Marszałek województwa obok zarządu województwa jest organem wykonawczym samorządu wojewódzkiego. Organy samorządu województwa mogą prowadzić własną politykę w zakresie ochrony środowiska, której wytyczne wyznaczają m.in. w strategia rozwoju regionalnego, wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego i wojewódzki program ochrony środowiska. Inaczej mówiąc władze województwa są jego gospodarzami. Nowa ustawa kompetencyjna, z dniem 1 stycznia 2008 r., nałożyła na marszałka województwa liczne, nowe kompetencje przypisane dotychczas wojewodzie.


 

Zakres kompetencji oraz zadania sejmiku i zarządu województwa określają, podobnie jak w przypadku pozostałych organów ustawy, wśród których jako najważniejsze należy wynienić: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i ustawę o odpadach.