ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Główny Geolog Kraju i inne organy administracji geologicznej i górniczej

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest centralnym organem administracji rządowej nazorowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że centralnym organem administracji geologicznej jest minister środowisk działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju, funkcjonującego bezpośrednio w strukturze Ministerstwa Środowiska. Ustawa wymaga również, aby GGK był w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.