ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a szczególnie zarządzania nimi oraz korzystania z nich. Pełni on funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Prezes KZGW jest organem nadzorowanym przez Ministra Środowiska.


 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej , jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym (regiony nie pokrywają się z obszarami województw). Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.