ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Obszary Chronionego Krajobrazu (OCK)

Rozległy obszar o powierzchni 37 880 ha. Obejmuje tereny na wschód od Wigierskiego Parku Narodowego po granicę z Litwą. Na południu przylega do Puszczy Augustowskiej, a na północy wąskim pasem dochodzi do granicy państwa za miejscowością Puńsk. Charakteryzuje się krajobrazem o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzniesieniami, jeziorami i rzekami oraz z cennymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i torfowiskowymi.


 

W skład Obszaru wchodzi cały Biebrzański Park Narodowy o powierzchni 59.223 ha oraz tereny wokół Parku o powierzchni 33 876 ha. Granica Obszaru pokrywa się z granicą otuliny Parku. Osią i głównym czynnikiem stanowiącym o krajobrazie i unikatowej w skali Europy przyrodzie tego terenu jest rzeka Biebrza wraz z jej dopływami.


 

Obszar o powierzchni 83242 ha. obejmujący całą Puszczę Białowieską wraz z jej obrzeżami. Centrum Obszaru stanowi Białowieski Park Narodowy, strefę II stanowi Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Białowieska”, a strefę zewnętrzną tereny użytkowane rolniczo i zalesione grunty porolne. Taki zasięg Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska” spełnia koncepcję rezerwatu biosfery.


 

Obszar obejmuje większą część Doliny Górnej Narwi - od granicy państwa do Łomżyńskiego Parku Karajobrazowego Doliny Narwi. Narwiański Park Narodowy dzieli Obszar na dwie powierzchnie, które zajmują w sumie 41 862 ha. Dolina Narwi jest tu w znacznym stopniu zabagniona, a koryto rzeki rozdziela się na liczne odnogi, tworzące naturalny labirynt cieków wijących się wśród rozległych szuwarów i trzcinowisk.


 

Zajmuje powierzchnię 39 510 ha. Rozciąga się od granicy z Litwą na północy po Suwałki i Wigierski Park Narodowy na południu obejmując swym zasięgiem cały Suwalski Park Krajobrazowy i tereny na wschód od niego, aż po OCK Pojezierza Sejneńskiego. Jedno z najpiękniejszych w Polsce pojezierzy, gdzie mozaika jezior, licznych wzniesień, pól, łąk i lasów harmonijnie splata się z siecią dróg i zabudowań, tworząc półnaturalny lecz urzekający krajobraz.


 

Obszar ten znajduje się na wschód od Puszczy Knyszyńskiej. Rozciągnięty jest wzdłuż granicy polsko-białoruskiej od Krynek do okolic Bobrownik. Zajmuje powierzchnię 38 742 ha. Cechuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Wysokie wzgórza pochodzenia lodowcowego – moreny, kemy i ozy - upodabniają ten region do północnej suwalszczyzny, na której jednak występują dodatkowo jeziora.


 

Obszar ten o powierzchni 25 250 ha chroni cenne przyrodniczo tereny zachodnich obrzeży Puszczy Augustowskiej, a dokładniej: dolinę rzeki Rospudy, od granicy z województwem warmińsko-mazurskim na północy do jeziora Necko na południu, dolinę rzeki Szczeberka, kilkanaście jezior rynnowych oraz przylegające do nich bagna i lasy.


 

Zajmuje powierzchnię 65 475 ha, z czego ponad 50 000 ha przypada na lasy. Obejmuje znaczą część Puszczy Augustowskiej wraz z jeziorami w jej obrębie i na obrzeżach. Najcenniejszym obiektem kulturowym i historycznym Obszaru jest Kanał Augustowski, będący również atrakcyjnym szlakiem kajakowym.


 

Niewielki - 3 930 ha - obszar obejmujący fragment Pojezierza Ełckiego z Jeziorem Dręstwo, ciągiem lasów i terenami rolnymi o urozmaiconej rzeźbie terenu. Od zachodu styka się z OCK Pojezierze Rajgrodzkie a od południa z OCK Dolina Biebrzy. Pomimo małej powierzchni posiada dużo wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych.


 

Obszar zajmuje 12 027 ha. Znajduje się w południowej części Pojezierza Ełckiego. Od północnego-wschodu łączy się z OCK Jez. Rajgrodzkie, a od południa graniczy z OCK Dolina Biebrzy. Administracyjnie położony jest w powiecie grajewskim, na terenie gminy Rajgród. Obejmuje granicami Jezioro Rajgrodzkie, kompleksy leśne oraz stawy i bagna.