ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Rezerwaty

Rezerwat leśny. Chroni fragment lasu charakterystyczego dla Wysoczyzny Białostockiej z dominującym zbiorowiskiem lasu mieszanego leszczynowo - świerkowego.


 

Rezerwat chroniący fragment rozległego torfowiska niskiego w dolinie Narwi, ze stanowiskami rzadkich roślin. Melioracja terenów wokół rezerwatu i brak systematycznego wykaszania roślinności torfowiskowej spowodowały, wykształcenie się w tym miejscu lasu brzozowo-olchowego.


 

Powołany w celu ochrony torfowiska wysokiego ze stanowiskiem rzadkich roślin. W późniejszym czasie w wyniku osuszenia przyległych terenów torfowisko uległo degradacji zarastając drzewami i krzewami. Obecnie znajduje się tam las olchowo- brzozowy.


 

Obejmuje fragment cennych, dobrze wykształconych leśnych zbiorowisk torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i mszaków. Jedna z głównych ostoi łosia w Puszczy Knyszyńskiej.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący reliktowe gatunki motyli dziennych, w tym formy endemiczne - nie stwierdzone nigdzie indziej. Obejmuje fragment Puszczy Białowieskiej nad rzeką Leśną Prawą, gdzie dolina jest silnie zabagniona i porośnięta szuwarami.


 

Rezerwat faunistyczny chroniący miejsca bytowania boba. Powołany w czasach, kiedy gatunek ten nie był jeszcze tak liczny jak obecnie. Obejmuje niewielkie jeziorko w silnie zabagnionej dolinie strumienia, porośniętej szuwarem trzcinowym i zakrzaczeniami wierzbowymi. Miejsce bytowania innych rzadkich, chronionych roślin i zwierząt.


 

Rezerwat florystyczny chroniący stanowisko obuwika pospolitego. Obejmuje niewielką wyspę na jeziorze Studzienicznym w Puszczy Augustowskiej, porośnięte lasem grądowym z dominacją w drzewostanie brzozy omszonej i olszy czarnej.


 

Rezerwat leśny obejmujący fragment Puszczy Knyszyńskiej - głównie grądy, ale też olsy, łęgi i bory. Występują tu ponadto zbiorowiska łąkowe i źródliskowe. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona. Miejsce bytowania łosi, jeleni i nierzadko wilków oraz rysi.


 

Rezerwat stanowiący ostoję wolnożyjącego stada żubrów w Puszczy Knyszyńskiej. Obejmuje lasy o wysokim stopniu naturalności.


 

Rezerwat leśny obejmujący różne typu zbiorowisk głównie borowych. Drzewostany te są naturalnego pochodzenia i charakterystyczne dla Puszczy Kurpiowskiej. Mało atrakcyjny turystycznie, ale o wielkim znaczeniu dla naukowców. Ochroniony szczególnie przed szkodnikami owadzimi drzew oraz pożarami.