ZIELONE WROTA

Fundacja LGD Kraina Mlekiem Płynąca

Mały Płock, ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, telef. (086) 279-13-12, fax (086) 279-12-50, e-mail: slawomirgromadzki@interia.pl; ugmplock@4lomza.pl, www.krainamlekiemplynaca-leader.pl Osoba do kontaktu Sławomir Gromadzki


Celami Fundacji utworzonej, jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, są:

  • działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych,
  • rozwój turystyki i przedsiębiorczości wiejskiej,
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  • popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych,
  • rozwój gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki,
  • opieka i pomoc społeczna,
  • ochrona zdrowia,
  • ochrona środowiska,
  • ochrona dziedzictwa narodowego,
  • ochrona zabytków.