ZIELONE WROTA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Białystok, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, telef. (085) 746 02 41, fax (085) 746 01 66, e-mail: biuro@ wfosigw.bialystok.pl, www.wfosigw.bialystok.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest organizacją pozarządową, lecz ze względu na jego funkcje zbliżone do fundacji i bardzo szeroki zakres działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i wsparciem finansowym organizacji pozarządowych został tutaj zaprezentowany.

 

WFOŚiGW powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Celem działalności jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

Dystrybucja środków finansowych odbywa się w ramach następujących dziedzin:

 • Ochrona powietrza,
 • Ochrona wód i gospodarka wodna,
 • Ochrona powierzchni ziemi,
 • Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo,
 • Geologia i górnictwo,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Państwowy Monitoring Środowiska,
 • Programy międzydziedzinowe,
 • Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska,
 • Ekspertyzy i prace badawcze.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje i urzędy,
 • szkoły wyższe i uczelnie,
 • jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • administracja państwowa,
 • osoby fizyczne.

 • Zasady finansowania dostepne są na stronie www.wfosigw.bialystok.pl