ZIELONE WROTA

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Białystok, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, telef. (085) 740 86 83, fax (085) 740 86 85, e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl, www.pfrr.bialystok.pl


Celem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jest działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności inspirowania tworzenia i wspierania małych i średnich przedsiębiorstw,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • ekologii,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • wspomagania technicznego, szkoleniowego, informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych w wyżej wymienionej działalności pożytku publicznego.