ZIELONE WROTA

LGD Fundacja Biebrzańska

Powołana 8 kwietnia 2006 r. W chwili obecnej informacje na www.biebrza-leader.pl


Misja Fundacji Biebrzańskiej:
Obszar współpracy Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska osiągający europejskie standardy, wykorzystujący do zrównoważonego rozwoju zasoby ludzkie, kulturalne, gospodarcze, walory środowiska przyrodniczego i swoje położenie.
Fundacja Biebrzańska została powołana do życia 8 kwietnia 2006 roku.

Celem Fundacji, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, objętych działaniem Fundacji, a w szczególności:
1) partnerstwo na rzecz ekorozwoju pomiędzy samorządami, lokalnymi liderami życia społecznego, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu;
2) zorganizowane wspólnoty lokalne podejmujące wspólne działania na rzecz swego środowiska społeczno-gospodarczego;
3) wysoka jakość życia społeczności lokalnych;
4) wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa;
5) rozwój społeczno - gospodarczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), oznaczający sieć lokalnych powiązań społeczno-gospodarczych, zapobiegającą zmniejszaniu lokalnych kapitałów;
6) podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym obszarów wiejskich.