ZIELONE WROTA

Fundacje

Fundacje są jedną z podstawowych form działania organizacji pozarządowych w Polsce. Funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Co prawda nie zawiera ona definicji fundacji, jednakże podstawowe cechy tej instytucji prawnej wynikają z poszczególnych przepisów tej ustawy.


Fundacja jest organizacją:

- utworzona dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (art. 1),
- utworzona przez fundatora, czyli osoby fizyczne - niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, bądź przez osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą, które złożyły oświadczenie o ustanowieniu fundacji (art. 2),
- która uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 7 ust. 2).

Cechą charakterystyczną fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ona ustanowiona. Oznacza to konieczność przeznaczenia wszelkich dochodów uzyskiwanych przez fundację (zarówno z majątku, w który fundacja została wyposażona przez fundatora, środków uzyskiwanych spoza funduszu założycielskiego, jak i darowizn, dochodów z działalności gospodarczej) na osiągnięcie tego celu.

 

Ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. można znaleźć w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

www.pozytek.gov.pl