ZIELONE WROTA

Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany lub wymagany jest obligatoryjnie wymaga uzyskania, na etapie uzgadniania warunków zabudowy lub pozwolenia na budowę - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Od dnia 1 stycznia 2008 r. – tj. dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 ze zm.), wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej jako Poś).

 

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje i procedurę oceny oddziaływania na środowisko prowadzi:

 

 

1. wojewoda - w przypadku będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne:

 • dróg,
 • linii kolejowych,
 • napowietrznych linii elektroenergetycznych,
 • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazy,
 • sztucznych zbiorników wodnych,
 • przedsięwzięć na terenach zamkniętych (np. należących do wojska, policji),
 • przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
 • zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny

2. starosta – w przypadku scalenia, wymiany lub podziału gruntów

 

3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

 

 

 

I. Przedsięwzięcia zawsze wymagające raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (określone w § 2 rozporządzenia - 2004r., 2005r., 2007r.):

 

Opinię w sprawie zakresu raportu wydaje:

 • minister właściwy do spraw środowiska, w przypadku dróg i linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 2 Poś;
 • dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 4 Poś;
 • marszałek województwa, dla pozostałych przedsięwzięć - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 1 Poś;

oraz

 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć wymagających decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 49 ust. 5 pkt 1a, w zw. z art. 57 ust. 1 Poś.

Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dokonuje:

 • minister właściwy do spraw środowiska, w przypadku dróg i linii kolejowych będących przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 Poś;
 • dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 5 Poś;
 • marszałek województwa, dla pozostałych przedsięwzięć (nie oddziaływujących na obszar Natura 2000) - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2a Poś;
 • wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 Poś;
 • wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 Poś;

oraz

 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć wymagających decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000);

 

 

II. Przedsięwzięcia, dla których obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko może zostać ustalony na podstawie (określone w § 3 rozporządzenia - 2004r., 2005r., 2007r.):

 

Wydawanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu
(art. 51 ust. 3 Poś):

 • wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. a i pkt 4 Poś;
 • wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 Poś;
 • dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 6 Poś;
 • starosta, dla pozostałych przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 378 ust. 1 Poś;

oraz

 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć wymagających decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś. (w tym przedsięwzięć jednocześnie mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000);

Uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dokonuje:

 • wojewoda, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 3 lit. a i pkt 4 Poś;
 • wojewoda, dla przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 2 Poś;
 • dyrektor urzędu morskiego, dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich - zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 6 Poś;
 • starosta, dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może zostać ustalony - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 378 ust. 1 Poś;

oraz

 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny - dla przedsięwzięć wymagających decyzji określonej w art. 46 ust. 4 pkt 2, 2a, 8 i 9 Poś albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 46 ust. 4a Poś - zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1a w zw. z art. 57 ust. 1 Poś.

 

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji:

 • 205 zł - łącznie za złożony wniosek z załącznikami oraz wydanie decyzji - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - w związku z prowadzoną dzialalnością gospodarczą ;
 • opłatę należy wnieść na rachunek skarbowy właściwego organu przed lub w dniu złożenia wniosku; potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.


 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008