ZIELONE WROTA

PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO MOŻE BYĆ WYMAGANE, I KTÓRE MOGĄ ODDZIAŁYWAĆ NA OBSZAR NATURA 2000

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane i które równocześnie mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000 - może przebiegać w dwóch wariantach, w zależności od tego czy stwierdzone zostanie istotne negatywne oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


Procedura :


1. Inwestor, załączając charakterystykę przedsięwzięcia, składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
a. zwraca się do powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewody o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu.

 

 

WARIANT I.


TAK – sporządzenie raportu jest konieczne

 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje postanowienie, w którym nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres, na to postanowienie przysługuje zażalenie.

 

2. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

 

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
a. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
b. Występuje z wnioskiem do powiatowego inspektora sanitarnego i wojewody o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
c. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa. d. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
e. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
f. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.


WARIANT II.


NIE – sporządzenie raportu nie jest konieczne

 

1.Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
a. Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzenia raportu.
b. Występuje z wnioskiem do powiatowego inspektora sanitarnego i wojewody o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
c. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.Wykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/Aktualizacja: kwiecień 2008