ZIELONE WROTA

PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO JEST OBLIGATORYJNE, I KTÓRE MOGĄ ODDZIAŁYWAĆ NA OBSZAR NATURA 2000

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, i które równocześnie mogą oddziaływać na obszar NATURA 2000 - może przebiegać w dwóch wariantach.


Procedura:


WARIANT I.

 

1. Załączając charakterystykę przedsięwzięcia, inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydent miasta z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu przez złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

a. zwraca się do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz wojewody o opinię co do zakresu raportu,
b. wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu.

3. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem.

 

 

WARIANT II.


Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie określonym w ustawie.

 

DALSZY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA DLA OBU WARIANTÓW:

 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
a. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
b. Występuje z wnioskiem do państowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego i wojewody o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
c. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa. d. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
e. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
f. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.Wykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/


Aktualizacja: kwiecień 2008