ZIELONE WROTA

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ INWESTYCJI MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA OBSZAR NATURA 2000

W przypadku inwestycji lub przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 stosuje się specjalne postępowanie, które może zakończyć się koniecznością sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Procedura:


1. Inwestor składa staroście wniosek o pozwolenie na budowę

 

2. W związku z możliwością znaczącego oddziaływania na obszar NATURA 2000 starosta (prezydent miasta na prawach powiatu):
a. zasięga opinii właściwego wojewody,
b. wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na postanowienie przysługuje zażalenie.

 

3. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając charakterystykę inwestycji.

 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasat zwraca się do wojewody o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu.

 

WARIANT I.

TAK – sporządzenie raportu jest konieczne

 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres

2. Inwestor dołącza do wniosku raport w zakresie zgodnym z postanowieniem

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
a. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
b. Występuje z wnioskiem do wojewody o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
c. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa. d. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
e. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
f. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.


WARIANT II.


NIE – sporządzenie raportu nie jest konieczne

 

1.Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
a. Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzenia raportu.
b. Występuje z wnioskiem do wojewody wnioskiem uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
c. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniachWykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/

Aktualizacja: kwiecień 2008