ZIELONE WROTA

PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO MOŻE BYĆ WYMAGANE

Postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może być w przypadku tych przedsięwzięć (nie oddziaływających na obszar Natura 2000) rozpatrywane w dwóch wariantach.


Procedura:


1. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złączając charakterystykę przedsięwzięcia.

 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta  zwraca się do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i jego ewentualnego zakresu.

 

WARIANT I


TAK – sporządzenie raportu jest konieczne

 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres

2. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
1. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
2. Występuje z wnioskiem do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa.
4. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
5. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. odaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.


WARIANT II.


NIE – sporządzenie raportu nie jest konieczne

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
1. Wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzania raportu.
2. Występuje z wnioskiem do starosty o powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.Wykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/
Aktualizacja: kwiecień 2008