ZIELONE WROTA

DROGI I LINIE KOLEJOWE, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO JEST OBLIGATORYJNE

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dróg lub linii kolejowych, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne przebiegać może w dwóch wariantach. Wykaz tych inwestycji zamieszczono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2005 i 2007) - paragraf 2.


Procedura:


WARIANTI.


1.Załączając charakterystykę przedsięwzięcia, inwestor może zwrócić się do wojewody z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Wojewoda:
a. zwraca się do Ministra Środowiska o opinię co do zakresu raportu
b. wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu

3. Inwestor składa wojewodzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem


WARIANT II.

 

Inwestor przedstawia wojewodzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie określonym w ustawie.

 

DALSZY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA DLA OBU WARIANTÓW:

 

Wojewoda:
1. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
2. Występuje z wnioskiem do Ministra Środowiska o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa.
4. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
5. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.

 


Wykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/
Aktualizacja: kwiecień 2008