ZIELONE WROTA

PRZEDSIĘWZIĘCIA, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO JEST OBLIGATORYJNE

Wydawanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne może przebiegać na dwa sposoby.


Procedura:


WARIANTI.

 

1.Załączająccharakterystykęprzedsięwzięcia, inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z zapytaniem o ustalenie zakresu raportu przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
a. zwraca się do wojewody i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o opinię co do zakresu raportu,
b. wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu.

 

3. Inwestor składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem


WARIANT II.

Inwestor przedstawia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając raport w zakresie określonym w ustawie.


DALSZY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA DLA OBU WARIANTÓW:

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta:
1. Podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków.
2. Występuje z wnioskiem do wojewody i wojewódzkiego inspektora sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnieni oraz uwagi i wnioski społeczeństwa.
4. Może przeprowadzić rozprawę otwartą dla społeczeństwa.
5. Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji.Wykaz inwestycji i podstawowe przepisy prawne w tym zakresie - patrz artykuł


Wykaz oraz mapy obszarów włączonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - patrz www.mos.gov.pl/natura200/

Aktualizacja:kwiecień2008