ZIELONE WROTA

Zadania i kompetencje ministerstwa środowiska

Ministerstwo środowiska jest urzędem administracji rządowej powołanym do obsługi Ministra Środowiska na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska ( Dz. U. Nr 91, poz. 1017 ). Status ministerstwa określa zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statusu Ministerstwu Środowiska (MP. Nr 22, poz. 215).


Resortem ochrony środowiska kierują

 

 • minister
 • sekretarz stanu – w randze wiceministra
 • podsekretarze stanu – w randze wiceministrów

Ministerstwo podzielone jest organizacyjnie na kilkanaście komórek zwanych departamentami i biurami.

 

W strukturze resortu znajdują się także organy opiniotwórcze i doradcze Ministra oraz organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra.

 

Zakres działania ministerstwa


Szczegółowy zakres zadań Ministerstwa, czyli komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład, ustala zarządzeniem Minister Środowiska (Zarządzenie MŚ nr 35 z dnia 2 kwietnia 2008 r.)


Na jego podstawie Ministerstwo realizuje zadania Ministra Środowiska przy pomocy wchodzących w skład urzędu komórek organizacyjnych, w szczególności:

 1.  inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych;
 2. przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra, w szczególności: programów, polityk, strategii, planów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, oświadczeń woli, ocen i analiz;
 3. wdrażanie „Programu Reformy Regulacji”, w szczególności nowego systemu oceny skutków regulacji, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 października 2006 r. -  pn. „Wytyczne do oceny skutków regulacji”;
 4. przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej i komitetach Komisji Europejskiej;
 5. podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów dwustronnych oraz zobowiązań międzynarodowych wynikających w szczególności z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych w zakresie działania komórki;
 6. prezentowanie stanowiska merytorycznego do projektów dokumentów rządowych oraz projektów aktów prawnych w trakcie konferencji uzgodnieniowych, grup roboczych oraz innych spotkań;
 7. opracowywanie wyjaśnień do przepisów w zakresie działalności komórki;
 8. udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę, w szczególności przygotowanie pism, odpowiedzi na interpelacje, notatek oraz innych materiałów informacyjnych;
 9. przedkładanie Ministrowi, Sekretarzowi Stanu i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;
 10. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;
 11. prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;
 12. współpraca z innymi komórkami, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
 13. wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;
 14. wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu;
 15. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 16. realizacja planu finansowego komórki;
 17. przygotowywanie założeń do planu finansowego Ministerstwa;
 18. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);
 19. przygotowywanie i przekazywanie do Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych stanowisk w sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
 20. przekazywanie do Departamentu Prawnego informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących uczestnictwa Polski w postępowaniach toczących się przed ETS, SPI, SSP  i sądem EFTA, w tym merytorycznych analiz toczących się postępowań oraz opartych na przedmiotowych analizach, stanowisk odnośnie udziału Polski w omawianych postępowaniach;
 21. przekazywanie do Centrum Informacji o Środowisku wypełnionych kart informacyjnych o dokumentach i innych nośnikach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu;
 22. przekazywanie do Departamentu Ekonomicznego informacji o przepływach krajowych środków pozabudżetowych;
 23. uzgadnianie z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Departamentem Instrumentów Finansowych projektów pism i innych dokumentów, w zakresie dotyczącym funduszu PHARE i Transition Facility oraz funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;
 24. przekazywanie do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego kopii sprawozdań lub protokołów oraz zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli z zakresu nadzoru Ministra nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, a także kopii odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne zewnętrznych organów kontroli;
 25. przekazywanie do Biura Współpracy z Zagranicą materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów i Komitet Integracji Europejskiej oraz materiałów kierowanych do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, a także przekazywanie do wiadomości BWZ pozostałej korespondencji dotyczącej spraw europejskich, prowadzonej z UKIE oraz innymi ministerstwami i urzędami;
 26. przygotowywanie do notyfikacji Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych i aktów prawnych w trybie art. 95 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz przekazywanie związanych z tym dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą, celem przekazania do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej;
 27. współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualizacja: kwiecień 2008