ZIELONE WROTA

Projekt edukacyjny Sowy Polski - Konkursy.

W latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na terenie całej Polski projekt edukacyjny „Sowy Polski” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony. Sowy są grupą ptaków słabo poznaną, zwłaszcza ze względu na swój głównie nocny i skryty tryb życia. Do dnia dzisiejszego są często tępione i prześladowane przez człowieka. Ciągła presja ze strony człowieka, który nierzadko tępi sowy i ogranicza ich miejsca bytowania w swoim sąsiedztwie, zmniejsza liczebność tych ptaków. Wynika to często, z powodu braku wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii i ekologii sów z ciekawymi metodami i technikami nauczania, wykorzystywanymi w czasie bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej w całej Polsce. Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”. Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2010.


  „Sowi las” to konkurs na różnego rodzaju akcje edukacyjne (np. w postaci zabawy karnawałowej lub tanecznej, na której będą użyte przebrania i wystrój sali w stylu "Sowi las", warsztaty, spotkania z przyrodnikiem, wystawy plastyczne, teatrzyki) przeprowadzone w danej placówce (przedszkole, szkoła podstawowa) na temat sów. Sprawozdanie z jej wykonania można przesłać np. w formie fotoreportażu, prezentacji multimedialnej, filmu. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję poprzez np: artykuły i notatki prasowe w prasie, lokalnych mediach, stronach internetowych. Placówki, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie na adres: edukacja@fwie.eco.pl otrzymają wsparcie od fundacji w postaci wysłanych materiałów edukacyjnych. W akcji edukacyjnej musi uczestniczyć grupa dzieci i ich opiekunów (np.grupa/y przedszkolne, klasa/y, kółko ekologiczne, grupa dzieci zainteresowanych tematem). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie sprawozdania z akcji w wyznaczonym terminie. W konkursie przewidziano nagrodzenie 10 placówek oraz indywidualnie dzieci w nich uczestniczących. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu.
          Konkurs „Sówka, mądra główka” to konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na najlepsze opowiadanie, bajkę, komiks, tomik wierszyków o sowach itp. Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac. Przewidziano nagrodzenie 10 osób w postaci: sprzętu turystycznego. Nagrody zostaną przesłane pocztą do nagrodzonych uczestników.
Szczegółowe informacje na temat projektu i konkursu można znaleźć na stronie internetowej projektu www.sowy.eco.pl.