ZIELONE WROTA

Kwartalnik "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa"

Kwartalnik dla nauczycieli i ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi.


Czasopismo przeznaczone jest dla naukowców, nauczycieli akademickich – dydaktyków biologii, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, studentów i innych osób zainteresowanych problemami kształtowania świadomości i postaw środowiskowych.

 

Zakres tematyczny czasopisma: naukowe podstawy różnych dziedzin nauk przyrodniczych, innowacyjne rozwiązania dydaktyczno – wychowawcze, dobre praktyki prezentowane przez dydaktyków nauk przyrodniczych i nauczycieli praktyków na różnych etapach edukacyjnych, charakterystyka nowości wydawniczych w zakresie biologii, ekologii i ochrony środowiska, aktualne podstawy prawne dotyczące nauczania – uczenia biologii, ekologii i ochrony środowiska oraz ich interpretacja.

 

Kwartalnik zawiera stałe działy:
- problemy nauk biologicznych, w którym prezentowane są referaty naukowe opracowywane przez autorytety nauki polskiej,
- rozwój zawodowy, w którym poruszane są kwestie dotyczące kształtowania kompetencji nauczycielskich,
- prosto ze szkoły, w którym prezentowane są dobre praktyki szkolne w postaci scenariuszy lekcji, zajęć i innych innowacyjnych działań i rozwiązań dydaktyczno– wychowawczych,
- komputer w edukacji przyrodniczej, w którym prezentowane są zastosowania technologii informacyjnej w kształceniu,
- informacje, porady, listy,
- w kwartalniku jest możliwość nieodpłatnego zamieszczania materiałów przez osoby, które są prenumeratorami po akceptacji przez Radę Programową.

 

Wydawca:

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

 

Adres redakcji:

Instytut Badań Edukacyjnych MEN, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa

tel.:022 632 02 21, fax.:022 632 18 95


e-mail: ibe@ibe.edu.pl
www: www.poe.home.pl