ZIELONE WROTA

Rutka Tartak

Gmina Rutka-Tartak położona jest w północno-wschodniej części kraju, w dorzeczu Niemna i Szeszupy oraz jej dopływów. Według podziału fizjograficznego Polski teren gminy znajduje się na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, będącym częścią Pojezierza Wschodniobałtyckiego. Teren gminy stanowi skrajna północno-wschodnia część powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego. Teren gminy zajmuje powierzchnię 9232 ha. Rutka-Tartak jest gminą wybitnie rolniczą: 65% areału zajmują grunty użytkowane rolniczo i obejmują tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar gminy zamieszkuje okolo 2400 osób w 24 wsiach (sołectwach).


Walory przyrodnicze:
• SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY - Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) został utworzony w 1976 r. jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Położony jest on w mezoregionie Pojezierza Wschodniosuwalskiego, który jest częścią Pojezierza Litewskiego. SPK obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza. Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2), w tym około 60% stanowią użytki rolne, 24% lasy, 10% wody, 4% bagna i 2% pozostałe grunty.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje_szczegolowe.php?id_inf=846&id_powiatu=12&id_gminy=86&id_kategorii=1&id_podkategorii=


Walory kulturowe:
Rutka-Tartak
• Młyn - zabytkowy młyn wodny z 1926 r, (obecnie elektryczny).
• Obelisk - na cmentarzu obelisk poświęcony pamięci okolicznej ludności zamordowanej przez Niemców podczas II wojny.
• Kościół - z lat 80-tych XX w. o kształcie łodzi - arki.

 

Historia:
Znajdujące się do XIII wieku na pograniczu kultury litewskiej i jaćwieskiej ziemie dzisiejszej gminy Rutka-Tartak od roku 1422 znalazły się w graniacach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Położone w centrum Puszczy Mereckiej opierały się szerszym procesom osadniczym i jeszcze w roku 1559 w spisach dóbr traktowane były jako zasobna w zwierzynę puszcza. Pierwszymi osadnikami byli tu drwale, osacznicy, bartnicy, smolarze i rudnicy przeważnie pochodzenia litewskiego. Pierwsze osady pojawiły się tu w XVII wieku.
Więcej informacji na stronie: http://www.niemen.org.pl/gminy/rutkatartak/historia.htm

 

Infrastruktura turystyczna:


Szlaki turystyczne:
• „Na Górę Zamkową” - Turtul - Rutka - Szurpiły - Góra Zamkowa - Sidorówka - Kazimierówka - Turtul - 18,5 km
• Kolor czerwony - Rutka-Tartak - Becejły - Zaboryszki - Puńsk - Oszkinie - Wesołowo - Somolany - Klejwy - Babańce - Sejny.
• Kolor zielony - Suwałki - Nowe Jasionowo - Rezerwat Cmentarzysko Jaćwingów - Prudziszki - Jeleniewo - SPK - Smolniki - Pobondzie - Rutka-Tartak.
• Smolniki - jez. Czarne - Bondziszki - Poplin - Marianka - Rogożajny Małe - Wiżajny.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=12&id_gminy=89

 

Pola namiotowe:

- pole namiotowe we wsi Pobondzie nad Jeziorem Pobondzie
- pole namiotowe w Rutce-Tartak przy rzece Szeszupa

Punkt widokowy w miejscowości Rowele - z którego obejrzeć można piękny krajobraz doliny rewelskiej.

Wykaz kwater agroturystycznych na stronie: http://www.niemen.org.pl/gminy/rutkatartak/turystyka.htm

 

Adres Urzędu Gminy:
ul. 3 Maja 13,
16-406 Rutka-Tartak
87(5687256), 87(5687257); fax: 87(5687255)
email: ug_rutka_tartak@pro.onet.pl

 

Strona internetowa:
http://www.niemen.org.pl/gminy/rutkatartak/