ZIELONE WROTA

Raczki

Lokalizację Gminy Raczki rozpoczynamy od części północno-wschodniej Polski. Tam, na zachód od rzeki Czarnej Hańczy oraz na południe od Puszczy Romnickiej znajduje się obszar z urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci rynien polodowcowych i dużą ilością jezior. Na tym obszarze, na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza Litewskiego i Pojezierza Mazurskiego znajduje się teren gminy. Granica między tymi makroregionami pokrywa się z przebiegiem rynny i sandru rzeki Rospudy z kierunku północno – zachodniego na południowy wschód.


Historia:
Ślady pobytu człowieka w dolinie Rospudy sięgają starszego paleolitu. Świadczą o tym skupiska odłupków krzemiennych, będących rezultatem obrabiania surowca krzemiennego na narzędzia, odnalezione między innymi na terenie naszej gminy, nad rzeką Rospudą w rejonie Raczek i wsi Chodorki.
Więcej informacji na stronie: http://www.raczki.pl

 

Walory przyrodnicze:


Ukształtowanie terenu
Obszar gminy jest bardzo urozmaicony pod względem geomorfologicznym. Wyodrębnić można trzy zasadnicze formy ukształtowania terenu : - pagórkowata wysoczyzna morenowa z licznymi formami wytopiskowymi po bryłach „martwego lodu”- w części zachodniej, - poziom sandrowy z rynną rzeki Rospudy – w części centralnej, - pagórkowata wysoczyzna morenowa z wykształconymi pojedynczymi formami moren czołowych, rozciętą meandrująca doliną rzeki Szczeberki – na wschodzie.


Geomorfologia
Na całym obszarze gminy występują utwory neopleistoceńskie zlodowacenia bałtyckiego. Wykształciły się one w postaci glin zwałowych oraz utworów fluwioglacjalnych – piasków, piasków ze żwirem i żwirów. W dolinie rzeki Rospudy występują utwory holoceńskie reprezentowane przez torfy i utwory torfiaste bez znaczenia gospodarczego.


Gleby
Na obszarze stanowiącym około 20% powierzchni gminy, w obrębie sandru Rospudy, występują gleby rdzawe i częściowo i częściowo bielicowe zaliczane do kompleksu żytniego słabego i żytniego bardzo słabego. Należą do V i VI klasy bonitacji.


Wody powierzchniowe
Znaczną część powierzchni gminy zajmuje zlewnia rzeki Rospudy płynąca z północnego zachodu na południowy wschód głęboką doliną, silnie meandrując. Rzeka przepływa przez jezioro Bolesty.


Wody podziemne
Użytkowy poziom wodonośny występuje w gminie w utworach czwartorzedowych. Poziom ten jest w całości izolowany od powierzchni utworami nieprzepuszczalnymi w części południowo – zachodniej i słabo przepuszczalnymi w części środkowej i północnej.


Klimat
Gmina Raczki leży w obrębie jednej z najzimniejszych dzielnic klimatycznych kraju. Specyfikę surowych warunków klimatycznych stanowią dni mroźne i dni gorące.


Szata roślinna
Charakterystyczną cechą jest duży udział świerka w drzewostanach oraz duża rola gatunków borealnych. W rejonie moren czołowych, w obrębie wierzchowin o szybkim spływie powierzchniowym występują suche murawy. Żyźniejsze siedliska gliniaste ze żwirkiem wapiennym pokrywają kseromorficzne łąki z dużym udziałem roślin motylkowych. Niżej położone tereny zajmują łąki rajgrasowe.
Więcej informacji na stronie: http://www.raczki.pl

 

Walory kulturowe:

Raczki. Zachowany dawny układ urbanistyczny z brukowanym rynkiem., XVI - XIX w. Plac prostokątny w centrum (obecnie Plac Kościuszki) od którego odchodzi sieć uliczek. Do dzisiaj zachowane nazwy niektórych ulic: Kościelna, Suwalska, Szkolna, Stodolna, Browarna, Nadrzeczna. Do dzisiaj zachowane domy: nr 1 na ul. Browarnej - XIX-XX w., od nr 1 do nr 12, nr 14, nr 17 i nr 18 przy Placu Kościuszki -XIX-XX w.
Kościół parafialny z lat 1767-1811 - Budowę kościoła w stylu barokowym rozpoczął ówczesny dziedzic dóbr Dowspuda i Raczki – Michał Jan Pac, według projektu Piotra Aignera. Budowa nie została jednak całkowicie zakończona. Podjął ją w roku 1811 inny już dziedzic - Ludwik Michał Pac.
Pałac Paca - W niewielkiej miejscowości, 2 km od Raczek znajdują się pozostałości neogotyckiego zespołu pałacowego, dawnej głównej rezydencji rodu Paców. W skład zespołu wchodził pałac hr. Ludwika Michała Paca. Pałac był okazałą, dwukondygnacyjną budowlą, z korpusem głównym zwieńczonym nadbudówką typu belweder, skrzydłami bocznymi połączonymi z ośmiobocznymi pawilonami z attyką i sterczynami. Dwukondygnacyjne były też piwnice. Pałac był bogato zdobiony: na zewnątrz sztukaterią pełną fryzów, gzymsów, ażurowych attyk i ostrołukowych okien, wewnątrz rzeźbami Karola Aureliego oraz malowidłami pędzla Mikołaja de Angelista i Jana Carelliego. Do dziś zachował się jedynie okazały arkadowy portyk, narożna wieża Bociania oraz resztki piwnic. Dawny kształt budowli utrwaliły, zrekonstruowane do wysokości kilkudziesięciu centymetrów mury pałacu.
Na wysokiej skarpie opadającej w dolinę rzeki Rospudy zachował się park otaczający niegdyś pałac hr. Ludwika Michała Paca. Park został zaprojektowany w stylu krajobrazowym angielskim przez Johna Heitona na bazie dawnego parku późno-renesansowego. Do dziś zachowany drzewostan liściasty (wiąz górski, lipa, klon) i rozplanowanie alejek.


Atrakcje gminy:
Impreza inspirowana historią XIX - wiecznego osadnictwa szkockiego na terenie Gminy Raczki - Na początku ubiegłego wieku hrabia Ludwik Michał Pac sprowadził na tereny obecnej Gminy Raczki osadników szkockich, potomków ludu celtów. Do dzisiaj zachowała się, pochodząca z tamtego okresu nazwa wsi - Szkocja.
Tak jak kilka tysięcy lat temu na celtyckim święcie palił się święty ogień, tak teraz uroczyście zapala się go w miesiącu sierpniu w Dowspudzie.
Festiwal Kultury Celtyckiej - lokalny, niekomercyjny, adresowany do dosyć wąskiego grona uczestników, w ciągu kolejnych czterech edycji stał się imprezą masową.
Splot różnych "okoliczności przyrody" sprawił, że stał się w kręgach folkowych imprezą znaną i uznaną.
Przed wojną w Raczkach istniały dwie orkiestry. Orkiestra „kościelna”, założona i wyposażona w instrumenty muzyczne przez Księdza Stanisława Balukiewicza oraz orkiestra „gminna” („strzelecka”). Działalność orkiestr została przerwana w związku z wybuchem drugiej wojny światowej.
W roku 1974 rozpoczęła działalność orkiestra, która istnieje do dnia dzisiejszego.

 

Infrastruktura turystyczna:

 

Gastronomia

Stanica Wodna - Małe Raczki 7B, 16-420 Raczki, tel.(087)56-85-588

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PIKO Piotr Kowalewski, Pizzeria w Raczkach, ul. 1 Maja 15

 

Turystyka

"Rozpuda" Przedsiębiorstwo Turystyczne, Marcin Sidor, ul. Wita Stwosza 1, 16-420 Raczki, tel.(087)56-85-111

Infrastruktura paraturystyczna:


Banki
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak O/Raczki
ul. Kościelna 3, 16-420 Raczki
tel. (87) 56 –85 –011


Inne
Apteka w Raczkach
Plac Kościuszki 28, 16-420 Raczki
Czynna: od poniedziałku do piątku w godz.8,00 -16,00,
w soboty w godz. 8,00 - 14,00.
Urząd Pocztowy w Raczkach
Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki
Tel. (87) 56-85-030
Sklepy czynne do godz.24,00
Sklep spożywczo-przemysłowy,Barbara i Ryszard Drobiszewscy, Plac Kościuszki 1, 16-420 Raczki, tel.(087)56-85-264

Naprawa samochodów

Tadeusz Tertel, ul.Kolejowa 6, 16-420 Raczki, tel.(087)56-85-864

Stanisław Szczepański, Sucha Wieś 29, 16-420 Raczki, tel.(087)56-85-372

 

Dojazd:
Gmina leży poza głównymi szlakami komunikacyjnymi województwa, ale ma stosunkowo dobre połączenia komunikacyjne.
Zlokalizowana jest stosunkowo niedaleko od przejść granicznych na Litwę: Budzisko (43 km), Ogrodniki (55 km).
Głównymi drogami na terenie gminy są dwie drogi wojewódzkie: Suwałki, Raczki, Olecko oraz Augustów – Raczki. Dobre połączenia autobusowe z Suwałkami, Augustowem i Oleckiem ma miejscowość Raczki. Pozostałe miejscowości gminy nie są obsługiwane transportem zbiorowym w dostatecznym stopniu.
Przez gminę przebiega linia kolejowa Suwałki – Olecko, która obecnie nie obsługuje przewozów pasażerskich.

 

Adres Urzędu Gminy:
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki
tel. (87) 56-85-925
fax. (087) 56-86-410

http://www.raczki.pl
e-mail: ug_raczki@pro.onet.pl
e-mail: wojt@raczki.pl
e-mail: sekretarz@raczki.pl
e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

Strona internetowa:
http://www.raczki.pl