ZIELONE WROTA

Kompetencje marszałka województwa

Marszałek województwa obok zarządu województwa jest organem wykonawczym samorządu wojewódzkiego. Organy samorządu województwa mogą prowadzić własną politykę w zakresie ochrony środowiska, której wytyczne wyznaczają m.in. w strategia rozwoju regionalnego, wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego i wojewódzki program ochrony środowiska. Inaczej mówiąc władze województwa są jego gospodarzami. Nowa ustawa kompetencyjna, z dniem 1 stycznia 2008 r., nałożyła na marszałka województwa liczne, nowe kompetencje przypisane dotychczas wojewodzie.


Szczegółowy zakres kompetencji marszałka województwa i podległego mu urzędu określają, podobnie jak w przypadku pozostałych organów ustawy, wśród których jako najważniejsze należy wymienić:

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi do zadań marszałka należy:

 1. realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za:
  - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  - pobór wód,
  - składowanie odpadów;
 2. realizacja zadań w zakresie spraw związanych z opłatą produktową i opłatą za substancje kontrolowane, w tym gromadzenie i egzekucja opłaty produktowej,
 3. redystrybucja uzyskanych wpływów na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 4. windykacja należności i zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej,
 5. zgłaszanie wierzytelności do mas upadłości podmiotów korzystających ze środowiska,
 6. prowadzenie ewidencji i analizy składanych przez producentów, importerów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz eksporterów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań oraz sporządzanie na podstawie zebranych sprawozdań raportu wojewódzkiego za poprzedni rok,
 7. prowadzenie ewidencji: wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i niektórych produktów, odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, wysokości należnej opłaty produktowej oraz sprawozdań rocznych przedsiębiorców i organizacji odzysku,
 8. gromadzenie i analiza rocznych sprawozdań zarządów gmin lub związków gmin o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku lub recyklingu przez gminę,
 9. typowanie jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska kwalifikujących się do przeprowadzenia kontroli, w tym również nowych płatników,
 10. przeprowadzanie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wywiązywania się z obowiązków odnośnie opłat za emisję gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, tj. naliczanie i wnoszenie opłat,
 11. sporządzanie wykazów zawierających zbiorcze informacje o zakresie korzystania ze środowiska,
 12. sporządzanie informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie opłat,
 13. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 14. koordynowanie przygotowania okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy i przedstawianie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 15. zatwierdzanie projektów prac geologicznych i działania w sprawach określonych w art. 45 ust.1 i 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących:
  - złóż kopalin podstawowych, niezastrzeżonych do właściwości ministra środowiska i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,
  - ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność przekracza 50 m3/h,
  - warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin podstawowych niezastrzeżonych do właściwości ministra środowiska i do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,
  - warunków hydrogeologicznych w związku z zakończeniem odwadniania lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych - w odniesieniu do kopalin podstawowych niezastrzeżonych do właściwości ministra środowiska oraz w odniesieniu do kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,
  - badań geologiczno-inżynierskich na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego Województwa,
  - badań geologiczno-inżynierskich do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasięgu ponad powiatowym,
  - warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne - w odniesieniu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów prawa ochrony środowiska,
 16. udzielanie zezwoleń na zmianę kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin podstawowych niezastrzeżonych do właściwości ministra środowiska i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3,
 17. udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych niezastrzeżonych do właściwości ministra środowiska i kopalin pospolitych na powierzchni przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu przekraczającym 20.000 m3, oraz ograniczanie, cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia tych koncesji,
 18. uzgadnianie koncesji udzielanych przez starostów na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz zasięganie opinii właściwych ministrów przy koncesjach dotyczących kopalin podstawowych i leczniczych,
 19. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakładach górniczych eksploatujących kopaliny ze złóż na podstawie udzielonych koncesji,
 20. sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót geologicznych w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami,
 21. wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej w przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę w terminie jednego miesiąca po upływie kwartału informacji o jej wniesieniu lub w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia,
 22. kontrolowanie wielkości środków finansowych zgromadzonych przez przedsiębiorcę na funduszu likwidacji zakładu górniczego,
 23. prowadzenie i obsługa zbioru informacji geologicznych,
 24. zapewnienie warunków do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 25. popularyzowanie zadań ochrony przyrody,
 26. udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności na rzecz ochrony środowiska,
 27. prowadzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz rejestru udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządzanie raportu wojewódzkiego o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,
 28. opiniowanie powiatowych programów ochrony środowiska,
 29. opiniowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami,
 30. aktualizacja programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
 31. sporządzanie sprawozdań z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
 32. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 33. opiniowanie aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu ochrony środowiska,
 34. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 35. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu dla przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia tego dokumentu,
 36. uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu jest zawsze obowiązkowe, z wyłączeniem dróg oraz linii kolejowych,
 37. prowadzenie spraw związanych ze skargami, zażaleniami wniesionymi w trakcie procesu inwestycyjnego dotyczącego przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest obligatoryjny,
  zobowiązanie decyzją do sporządzenia przeglądu ekologicznego instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
 38. prowadzenie postępowań dotyczących transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 39. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, lub zakładów lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
 40. udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
 41. obsługa Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 42. prowadzenie spraw dotyczących pozwoleń wodnoprawnych,
 43. ustalanie linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,
 44. wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów posiadaczom odpadów, którzy budują lub utrzymują obiekt zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
 45. wydawanie zezwoleń na zbiórkę, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów posiadaczom odpadów, którzy budują lub utrzymują obiekt zaliczany do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
 46. zezwalanie na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami do tego przeznaczonymi,
 47. zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
 48. prowadzenie Komisji do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 49. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne,
 50. prowadzenie rejestru rodzajów, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 51. zezwalanie na zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 52. uzgadnianie wydawanych przez starostę zezwoleń na prowadzenie działalności na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów,
 53. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów i przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o umieszczeniu lub usunięciu z wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów,
 54. przyjmowanie rocznych sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu,
 55. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu jest obligatoryjne,
 56. określenie programów ochrony powietrza, mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
 57. określenie dla terenu województwa bądź jego części rodzaju lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania oraz ustalenie sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku,
 58. nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, zaliczony do podmiotów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu jest obligatoryjne, obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu, dla których istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu,
 59. określenie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami,
 60. wydawanie zezwoleń, upoważniających do uczestnictwa we wspólnotowym lub krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.


Aktualizacja: kwiecień 2008 r.