ZIELONE WROTA

Banki

Spośród szerokiej gamy produktów bankowych coraz częściej spotykanym jest oferta skierowna na wsparcie inwestycji w ochronie środowiska. O środki te mogą ubiegać się zarówno instytucje jak i osoby indywidualne...Bank Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna


Al. Jana Pawła II 12
00-950 Warszawa
tel. (022) 850 87 20, fax  850 88 91
infolinia 0-801-355-455
e-mail: bos@bosbank.pl
www.bosbank.pl

Oddział w Białymstoku
15-282 Białystok
ul. Piękna 1
(0-85) 742-21-56
(0-85) 742-94-56
e-mail: bialystok@bosbank.pl

 

 

Oddział Operacyjny w Białymstoku

15-427 Białystok
ul. Lipowa 6
(0-85) 743-52-46
(0-85) 743-57-95

Oddział Operacyjny w Łomży

18-400 Łomża
ul. J. Piłsudskiego 75
(0-86) 219-03-96
(0-86) 219-04-02

Oddział Operacyjny w Suwałkach

16-400 Suwałki
ul. T.Kościuszki 64
(0-87) 563-16-56
(0-87) 563-16-55


 

Misją Banku Ochrony Środowiska S.A. jest świadczenie kompleksowych usług finansowych dla podmiotów realizujących projekty na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz umacnianie w tym obszarze swojej pozycji lidera działając jako uniwersalny bank komercyjny.
BOŚ oferuje szeroką gamę produktów bankowych swoim Klientom: korporacyjnym, detalicznym i jednostkom samorządowym. Oprócz usług standardowych proponuje lokaty okazjonalne, atrakcyjnie oprocentowane, jak obecnie Lokata ze Żbikiem (były również lokaty m.in. z łosiem, sokołem, kozicą, wilkiem, susłem, rybołowem, jeżem, morświnem i rysiem). Pochodzące z nich odpisy przeznaczane są na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt.
Bank proponuje również kredyty hipoteczne, mieszkaniowe oraz szczególnie ekonomiczne konto osobiste w pakiecie EKOKONTO. Pakiet obejmuje m.in. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy EKOKONTO, rachunek oszczędnościowy dla osoby małoletniej - Ekokonto H20, korzystnie oprocentowane, kartę Maestro z możliwością dokonywania wypłat bez prowizji w ponad sześciu tysiącach miejsc na terenie kraju, w dowolnym bankomacie.
Dla mikroprzedsiębiorstw Bank oferuje m.in. pakiet JANTAR, a dla największych klientów korporacyjnych - usługę Cash Management, zapewniającą efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi.
BOŚ S.A. prowadzi również kompleksową bankową obsługę budżetów jednostek samorządowych, w tym województw, powiatów oraz gmin. Organizuje także niepubliczne emisje obligacji komunalnych.


KREDYT NA ZAKUP LUB MONTAŻ URZĄDZEŃ I WYROBÓW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Jest to kredyt na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska dla wszystkich ubiegających się. Maksymalna kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:
• gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą,
• gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia,
• gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

Oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku).
Okres kredytowania - do 5 lat.

 

KREDYTY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE NA TERENACH WIEJSKICH W ZAKRESIE AGROTURYSTYKI (ZE ŚRODKÓW FUNDACJI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ - COUNTERPART FUND)


Kredyt udzielany jest na nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys mieszkańców, w zakresie:
• bazy noclegowej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji budynków mieszkalnych, budynków towarzyszących i gospodarskich (stodoły, stajnie itp.) na agroturystyczną bazę noclegową dla turystów (pokoje gościnne, kwatery grupowe, domki rekreacyjne, pensjonaty, mieszkania wakacyjne itp.), w tym budowa/modernizacja instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego, instalacji gazowej i elektrycznej w budynkach przewidzianych do użytkowania jako agroturystyczna baza noclegowa,
• bazy gastronomicznej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów/punktów przeznaczonych do świadczenia usług gastronomicznych dla turystów, w tym założenia/instalacja urządzeń kuchennych, budowy/modernizacji instalacji kanalizacyjnej, wodnej, systemu grzewczego instalacji gazowej i elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych, jadalniach oraz w zapleczu magazynowym artykułów spożywczych,
• bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej - zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów stanowiących lokalną atrakcję turystyczną, związanych z bezpośrednim świadczeniem usług rekreacyjno-sportowych i kulturowych dla turystów (m.in.: zakładanie pól biwakowych i kempingów, budowa i modernizacja wypożyczalni sprzętu turystycznego, kąpielisk, przystani kajakowych i żeglarskich, wyciągów narciarskich, ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowia, stałych parków rekreacyjno-rozrywkowych, stałych szlaków turystyczno-krajoznawczych, stajni - w tym zakup koni i padoków); zakupu, budowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów/punktów lokalnej kultury ludowej (m.in. warsztatów kowalsko-artystycznych, tkackich, wikliniarskich, garncarskich, galerii i punktów sprzedaży wyrobów lokalnego rękodzieła i rzemiosła artystycznego),
• zakupu niezbędnego, pierwszego wyposażenia inwestycyjnego budowanych obiektów agroturystycznych obejmującego zarówno środki trwałe, jak i inne rzeczowe składniki majątku obrotowego wielokrotnego użytku (np. naczyń, sztućców, pościeli itp.) ściśle i jednoznacznie związanego z wyposażeniem i funkcjonowaniem wymienionych wyżej obiektów.

Beneficjenci:
• rolnicy i członkowie ich rodzin,
• inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
• spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z Kodeks spółek handlowych,
• organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) posiadające osobowość prawną,
• zarządy gmin.

Maksymalna kwota kredytu:
• plafon A - do 50.000 pln lecz nie więcej niż 80% wartości kosztorysowej zadania,
• plafon B - do 300.000 pln lecz nie więcej niż 70% wartości kosztorysowej zadania.

Oprocentowanie wynosi odpowiednio:
• plafon A - 0,9 s.r.w. jednak nie mniej niż 4% w stosunku rocznym,
• plafon B - 1,0 s.r.w. jednak nie mniej niż 4% w stosunku rocznym.
Prowizja do 1,5% kwoty kredytu.

Okres kredytowania - do 5 lat, zaś karencji - do 1 roku.


KREDYTY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI


Przedmiotem kredytowania są przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, czyli ulepszenie, w wyniku których następuje zmniejszenie:
• rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych;
• co najmniej 10% - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy;
• co najmniej 15% - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego;
• co najmniej 25% - w pozostałych budynkach;
• co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej, czyli:
- kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
- ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynku lub lokalnej sieci ciepłowniczej, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone odpowiednimi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
• wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów ciepła dostarczanego do budynków o co najmniej 20% w stosunku rocznym;
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne) realizowane zgodnie z projektem budowlanym wykonanym na podstawie audytu energetycznego.

Beneficjenci:
• właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
• jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych.
Maksymalne kwota kredytu - do 80% kosztów zadania. 
Oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.
Prowizja przygotowawcza – 1,0-4,0% wnioskowanej kwoty kredytu.
Prowizja dla BGK - 0,6% premii termomodernizacyjnej.
Premia w wysokości 25% kwoty kredytu.

Okres spłaty kredytu - do 10 lat. Karencja - nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zakończenia zadania.

 

KREDYTY DLA FIRM REALIZUJĄCYCH INWESTYCJE

W FORMULE "TRZECIEJ STRONY"

 

Przedmiot kredytowania to inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne:
• których celem jest uzyskanie oszczędności energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody lub z tytułu zmniejszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
• służące składowaniu lub zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub uzdatnianiu wody i których efekty ekologiczne w wyrazie finansowym zapewniają spłatę kredytu.

Beneficjenci to przedsiębiorcy, wprowadzający nową technologię w obiektach Zamawiającego w celu uzyskania zysków z oszczędności lub opłat.

Maksymalna kwota kredytu - do 80% kosztów zadania.

Oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M + marża.
Prowizja przygotowawcza - 1,0-4,0% wnioskowanej kwoty kredytu.

Okres kredytowania - do 10 lat. Karencja - nie dłużej niż 6 miesiące od daty zakończenia zadania.

 

KREDYTY NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ WSI I MIAST DO 10 TYS. MIESZKAŃCÓW (ZE ŚRODKÓW FUNDACJI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ - COUNTERPART FUND)

 

Przedmiot kredytowania to urządzenia służące do ujęcia i poboru wody, jej magazynowania i rozprowadzania (budowa lub modernizacja stacji i sieci wodociągowych).

Beneficjenci - zarządy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, będące inwestorami w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę.
Maksymalna kwota kredytu – 400 000 pln lecz nie więcej niż 70% wartości kosztorysowej zadania.
Oprocentowanie - 0,88 s.r.w. lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu.
Prowizja do 2% kwoty kredytu. Okres kredytowania - do 4 lat. Okres karencji - do 9 miesięcy od uruchomienia kredytu.


KREDYTY NA INSTALACJE GAZOWE W WIEJSKICH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZE ŚRODKÓW FUNDACJI "POLSKA WIEŚ 2000" IM. MACIEJA RATAJA)


Przedmiot kredytowania - budowa i modernizacja urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem w wiejskich obiektach użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, remizy, kluby rolnika itp.).

Beneficjentami mogą być gminy.
Maksymalna kwota kredytu - 40.000 pln (do 50% wartości kosztorysowej zadania). Oprocentowanie - 4 % (stałe). Prowizja - do 1% kwoty kredytu.
Okres kredytowania - 24 miesiące. Karencja - 6 miesięcy.

 

KREDYTY BOŚ S.A. UDZIELANE WE WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIMI FUNDUSZAMI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Oddział w Białymstoku (WFOŚiGW województwa podlaskiego)


Przedmiot kredytowania - różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska rekomendowane przez WFOŚiGW woj. podlaskiego.
Wysokość udzielanego kredytu - do 50% kosztu przedsięwzięcia objętego wnioskiem kredytowym.
Oprocentowanie preferencyjne, ustalane indywidualnie dla poszczególnych kredytów.
Okres realizacji - do 1 roku od daty podpisania umowy kredytowej. Spłata kredytu - do 4 lat od daty zawarcia umowy kredytowej.

 


Bank BPH Spółka Akcyjna

 

 

Al. Pokoju 1
31-548 Kraków
tel. (012) 618 68 88, 531 80 07; fax 618 68 63
e-mail: bank@bph.pl
www.bph.pl

 

Oddział w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 30
0-87 643-34-06

Oddział w Białymstoku
Rynek Kościuszki 7
0-85 664-61-1 

Oddział w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 24
0-85 74-32-940

Oddział w Białymstoku
ul. I Armii Wojska Polskiego 7a
0-85 675-10-16, 675-10-78 

Oddział w Białymstoku
ul. Składowa 10
0-85 745-57-18, 745-57-17 

Oddział w Białymstoku
ul. Słonimska 1
0-85 732-52-70, 732-62-71 

Oddział w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Mickiewicza 53
0-85 730-94-00 

Oddział w Ciechanowcu
pl. 3 Maja 25
0-86 277-12-63

Oddział w Dąbrowie Białostockiej
pl. Kościuszki 1
0-85 711-06-00 

Oddział w Grajewie
ul. Ełcka 10
0-86 272-32-05, 273-93-12, 273-93-11 

Oddział w Hajnówce
ul. 3 Maja 34
0-85 682-30-61 

Oddział w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 46
0-86 278-30-98

Oddział w Kuźnicy Białostockiej
ul. Sokólska 26
0-85 722-43-01

Oddział w Łomży
ul. Zawadzka 4
0-86 216-74-01

Oddział w Mońkach
al. Niepodległosci 9
0-85 716-69-61 (62), 716-69-71 (72)

Oddział w Sokółce
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
0-85 711-05-00

Oddział w Suwałkach
ul. Gen. T. Kościuszki 56
0-87 565-87-00, 565-87-22

 

Bank BPH w ponad 500 placówkach na terenie całego kraju (Oddziały i Centra Korporacyjne) świadczy usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów detalicznych i instytucjonalnych. Zapewnia kompleksową obsługę zarówno dużych przedsiębiorstw, powiązanych z rynkiem międzynarodowym, jak i małych i średnich firm, a także jednostek sektora publicznego. Udział rynkowy BPH w podstawowych produktach bankowych banków komercyjnych wynosi 12%.
W celu uzupełnienia swojej oferty produktowej Bank współpracuje również z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jednym z efektów takiej współpracy jest możliwość uzyskania w Banku BPH kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii.  Kredyty takie udzielane są na podstawie Umowy zawartej  pomiędzy Bankiem BPH i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako dysponentem środków Funduszu Termomodernizacji.


Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną

 

Premia termomodermizacyjna przyznawana jest ze środków Funduszu Termomodernizacji w wysokości 25% kwoty kredytu inwestycyjnego (komercyjnego) zaciągniętego i wykorzystanego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przeznaczona jest na częściową spłatę tego kredytu.

Przedmiot kredytowania jest przedsięwzięcie termomodenizacyjne, czyli inwestycja mająca na celu:
• ulepszenie, w efekcie, którego następuje:
o zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i budynków służących wykonywaniu zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej (zmniejszenie powinno wynosić: co najmniej 10%, gdy w budynkach modernizuje się jedynie system grzewczy, co najmniej 15%, gdy w latach 1985-2001 w budynkach przeprowadzono już modernizację systemu grzewczego lub co najmniej 25% w pozostałych budynkach),
o zmniejszenie co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym  źródle ciepła, czyli : kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku, ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy minimalnej do 11,6MW, dostarczającej ciepło do budynków;
• wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego  źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła;
• zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Beneficjenci:
Inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodrnizacyjne będący właścicielami lub zarządcami (z wyjątkiem jednostek i zakładów budżetowych):
• budynków mieszkalnych,
• budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
• lokalnych sieci ciepłowniczych,
• lokalnych źródeł ciepła,
• budynków zbiorowego zamieszkania (domy studenckie, dziecka, emerytów i rencistów, opieki społecznej, bezdomnych itp.)
bez względu na status prawny:
• osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
• gminy,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Wysokość udzielanego kredytu:
• nie więcej niż 80% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
• udział własny klienta – nie mniejszy niż 20%,
• kredyt udzielany jest w pln.

Oprocentowanie ustalane jest w toku indywidualnych negocjacji, oparte o stawkę WIBOR.

Okres udzielenia kredytu i karencji:
• okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 10 lat,
• istnieje możliwość karencji w okresie realizacji przedsięwzięcia,
• miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być niższe od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie mogą być wyższe od obliczonej równowartości 1/12 rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w oszczędnościach kosztów energii), przy czym na wniosek inwestora można ustalić wyższe spłaty kredytu.

Inwestor ubiegający się o przyznanie premii termomodernizacyjnej zobowiązany jest do przedstawienia w banku poza wnioskiem kredytowym (wraz ze standardową dokumentacją) audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego będącego przedmiotem wnioskowanego kredytu.
Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wymogi jakie powinien spełniać audyt określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy oraz weryfikacji audytu energetycznego. Audyt stanowi podstawę uzyskania premii termomodernizacyjnej oraz stanowi założenia do projektu budowlanego. Koszty sporządzenia audytu ponosi inwestor.
Decyzję o przyznaniu/odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego po otrzymaniu z banku kredytującego wniosku inwestora o przyznanie premii,  warunkowej umowy kredytowej zawartej z inwestorem oraz  po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego.
Z tytułu przyznanej premii BGK pobiera opłatę prowizyjna w wysokośći 0,6% kwoty premii (prowizja ta może być potrącona z środków uruchamianego kredytu).
Wypłata premii termomodernizacyjnej w wysokości 25% kwoty wykorzystanego kredytu następuje po zakończeniu realizacji kredytowanego przedsięwzięcia i po stwierdzeniu faktu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym (sporządzonym zgodnie z audytem) i w terminie określonym w umowie kredytowej. Premia przeznaczana jest na spłatę kredytu.


Europejski Bank Inwestycyjny

European Investment Bank
Communication and Information Department
Secretariat General
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Ffx: +352 43 79 31 91,
infopol@eib.org
www.eib.eu.int

Dział Informacji i Komunikacji
Sekretariat Generalny
Europejski Bank Inwestycyjny
L- 2950 Luxembourg
e-mail :
infopol@bei.org lub infopol@eib.org

 

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank - EIB) jest podstawową instytucją finansową Wspólnot Europejskich, który wykorzystując swoją wysoką pozycję na rynku zajmuje się pozyskiwaniem środków na rynkach kapitałowych oraz aktywizowaniem własnych zasobów w celu osiągnięcia zrównoważonego i ustabilizowanego rozwoju wspólnego rynku z korzyścią dla Wspólnoty.

EIB nie jest bankiem komercyjnym, co ułatwia mu udzielanie pożyczek priorytetowym przedsięwzięciom Wspólnot na zdecydowanie korzystniejszych warunkach finansowych. Głównym polem działania EBI jest finansowanie inwestycji zmierzających do wyrównywania poziomu rozwoju najbiedniejszych regionów. Bank wspomaga realizację funduszy pomocowych i strukturalnych.

Około 2/3 przedsięwzięć finansowanych przez EIB wiąże się z infrastrukturą i przemysłem regionów na terenie państw o niższym poziomie rozwoju (Grecja, Portugalia, południe Włoch, trzy czwarte terytorium Hiszpanii itd.) Przy realizowaniu przedsięwzięć zakrojonych na mniejszą skalę Bank może udzielić globalnej pożyczki regionalnej instytucji finansowej, która następnie odpożycza ją dalej. Zaletą oferty EIB wewnątrz krajów UE są dogodne warunki pożyczek w euro oraz zróżnicowane opcje walutowe.

Formy pomocy:
• kredyty.

Kredyty
Beneficjenci to przedsiębiorstwa państwowe i prywatne ze wszystkich państw członkowskich.
Spłata kredytu trwa od 7 do 12 lat.
EIB będąc instytucją wspólnotową utworzoną na mocy Traktatu Rzymskiego jest zarządzany przez Radę Zarządców – złożoną z ministrów finansów państw Piętnastki. Natomiast bieżącymi sprawami kieruje Rada Administracyjna, reprezentująca państwa członkowskie i narodowe instytucje kredytowe. Siedziba Banku znajduje się w Luksemburgu, a przedstawicielstwa w różnych krajach UE.
Misją EBI jest inwestowanie w projekty, które przyczyniają się do osiągania celów Unii Europejskiej.
Projekty, w które inwestuje Bank, są poddawane szczegółowej selekcji, zgodnie z następującymi kryteriami:
• muszą się one przyczyniać do osiągania celów UE, np. zwiększać konkurencyjność europejskiego przemysłu i małych przedsiębiorstw; tworzyć sieci transeuropejskie (transport, telekomunikacja, energetyka); doskonalić sektor technologii informatycznych; ochraniać środowisko naturalne i miejskie; podwyższać jakość usług w dziedzinie edukacji i ochrony zdrowia;
• muszą przynosić korzyści przede wszystkim najsłabiej rozwiniętym regionom;
• muszą pomagać w przyciąganiu innych źródeł finansowania.
Decyzje w Banku podejmowane są przez następujące organa:
• Rada Gubernatorów składa się z ministrów (zwykle Ministrów Finansów) ze wszystkich państw członkowskich. Określa ona ogólną politykę pożyczkową Banku, zatwierdza bilans i roczne sprawozdanie, upoważnia Bank do finansowania projektów poza UE i decyduje o podwyższeniu kapitału.
• Rada Dyrektorów, której przewodniczy Prezes Banku, składa się z 24 członków wyznaczonych przez państwa członkowskie i jednego przez Komisję Europejską. Zatwierdza ona transakcje związane z zaciąganiem i udzielaniem pożyczek oraz upewnia się, że EBI jest właściwie zarządzany.
• Komitet Zarządzający jest pełnoetatowym organem wykonawczym Banku. Zajmuje się on bieżącą działalnością EBI.


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Centrala:

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

tel.: + 44 207 338 6000; fax. +44 207 338 6100

 

Przedstawicielstwo w Polsce:

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel. (022) 520 57 00; fax 520 58 00

www.ebrd.com


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poprzez autoryzowane banki krajów Europy Środkowej finansuje projekty z zakresu ochrony środowiska poprzez kredyty dla gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz władz lokalnych czy związków gminnych. EBOR specjalizuje się również w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, prowadzi Program Finansowania Inwestycji Infrastrukturalnych przeznaczony dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców, jak również współpracuje z bankami partnerskimi.
Priorytetowymi są projekty mające na celu poprawienie zdolności kredytowej często angażujące innowacyjne rozwiązania, gdzie EBOR może wykorzystać swoje międzynarodowe doświadczenie, jak również możliwość współfinansowania projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych ISPA, funduszy strukturalnych i spójności.

Formy finansowania:
· kredyty,
· udział kapitałowy,
· gwarancje.


Kredyty

Przedmiot kredytowania:
· wodociągi,
· kanalizacja,
· odpady stałe,
· transport miejski,
· rewitalizacja.
Kredyty EBOR mogą być przekazane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym.
Wysokość udzielanego kredytu - powyżej 5 milionów euro.
Oprocentowanie:LIBOR lub WIBOR + marża.
Okres udzielenia kredytu do negocjacji; zazwyczaj 10-15 lat.
Maksymalna karencja spłaty rat 4 lata.
Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie.

 


ING Bank Śląski S.A.


ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
tel. (032) 357 70 00
Infolinia: 0 800 65 66 66
e-mail:mampytanie@ingbank.pl
www.ing.pl

 

Oddziały ING Banku Śląskiego S.A. w województwie podlaskim:

Oddział w Białymstoku
ul.Antoniukowska 11
15-845 Białystok
Tel.: (085) 652-52-08
Fax: 652-52-10

Oddział w Białymstoku
ul.Branickiego 17 b
15-950 Białystok
Tel.: (085) 732-08-57, 732-04-29

Oddział w Białymstoku
ul.Św.Rocha 6
15-879 Białystok
Tel.: (085) 746-06-11
Fax: 746-06-13

 

 


Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług.

Formy pomocy:
• kredyty.

 

Kredyt inwestycyjny na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych


Realizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na:
• ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
o w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,
o w budynkach, w których w latach 1985 - 2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
o w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%;
• ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%;
• wykonaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20%;
• zamianie konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele, z wyłączeniem osób fizycznych, lub zarządcy:
• budynków mieszkalnych,
• budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
• lokalnej sieci ciepłowniczej,
• lokalnego źródła ciepła,
• budynków zbiorowego zamieszkania, przez który rozumie się dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu
• realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego.
Kredytobiorca może uzyskać tzw. premię termomodernizacyjną w wysokości 25 % wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, która wypłacana jest ze środków Funduszu Termomodernizacyjnego, utworzonego w BGK.
Realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu.
Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.
Okres spłaty kredytu pomniejszony o premię termomodernizacyjną nie może przekroczyć 10 lat.
Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie są mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe od obliczonej równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Oznacza to, że spłata kredytu wraz z odsetkami powinna mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii (na wniosek inwestora Bank może ustalić wyższe spłaty kredytu). 
Dokumenty wymagane od Beneficjenta:
• wniosek kredytowy,
• wniosek do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
• audyt energetyczny.

BGK przekaże premię ze środków Funduszu Termomodernizacji, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne:
• zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym,
• zostało zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.

Wymagane zabezpieczenia:
• standardowe, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Banku,
• poręczenie w trybie uproszczonym  kredytu na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych udzielonego wspólnotom mieszkaniowym.

 Kredyt Bank S.A.

Centrala
ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
tel. (022) 634 54 00,  fax 634 53 35
infolinia:  0 800 120 360
www.kbsa.pl

 


Z zakresu wspierania przedsięwzięć w ochronie środowiska bank udziela kredytów.

 

Kredyt Inwestycja z Unią Europejską

 

Kredyt obejmuje:
• promesę udzielenia kredytu - dokument poświadczający gotowość Kredyt Banku do finansowania danej inwestycji (należy go dołączyć do wniosku o dotację i złożyć wraz z kompletem dokumentów w instytucji zarządzającej środkami pomocowymi w ramach określonego działania),
• kredyt inwestycyjny w formie warunkowej - udzielany, gdy Inwestor jeszcze nie podpisał umowy dotacji z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie dotacji w ramach danego działania, a chce mieć pewność, że po podpisaniu umowy dotacji Kredyt Bank sfinansuje inwestycję na warunkach określonych w umowie kredytu,
• kredyt inwestycyjny - udzielany, gdy Klient posiada już podpisaną umowę przyznającą dotację na realizowane przedsięwzięcie, w formie:
o kredytu pomostowego - udzielanego na okres do wypłaty dotacji,
o kredytu standardowego - udzielanego na okres ustalony indywidualnie z Inwestorem, wykraczający poza termin wypłaty dotacji.

Kredyt może być udzielany na finansowanie kosztów kwalifikowanych (podlegających refinansowaniu) i pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z projektem, w tym: kosztów szkoleń, usług doradczych i wdrażania certyfikatów jakości.

Wymagany udział środków własnych - od 20% (dotacja nie jest traktowana jako środki własne) - w zależności od celu kredytu.
Ze środków własnych i z dotacji (dopuszcza się możliwość niespłacania kredytu ze środków z dotacji, jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami określonymi dla przyznawania dotacji w ramach danego działania).

Oprocentowanie oparte jest na stawkach rynku pieniężnego WIBOR/EURIBOR/LIBOR.
Marża ustalana indywidualnie na atrakcyjniejszych od standardowych warunkach.

Okres udzielenia kredytu - do 10 lat w zależności od celu kredytu.
W zależności od kondycji finansowej klienta i atrakcyjności projektu inwestycyjnego  wymagane są standardowe zabezpieczenia, w tym poręczenie/gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych.

 

Kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Beneficjenci:
• osoby fizyczne,
• przedsiębiorcy.
Udział środków własnych minimum 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Oprocentowanie:
• od 13,5%,
• rzeczywiste – 15,01%.
• prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego - od kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu i płatna z tej transzy - 0,5 %.
Spłata następuje w ratach miesięcznych. Jedna rata nie może być większa od obliczonej na podstawie zweryfikowanego audytu energetycznego, równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Możliwa jest karencja do 12 miesięcy.
Do wniosku o kredyt należy dołączyć audyt energetyczny oraz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii, która jest możliwa  do uzyskania po spełnieniu przesłanek określanych przez ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w kwocie 25% wykorzystanego przez Beneficjenta kredytu.

 

Adresy placówek banku dostępne są na stronie http://www.kbsa.pl/o_banku/pib