ZIELONE WROTA

Instytucje i programy pomocowe

Na polskim ryknu finansowym istnieje kilkanaście instytucji i programów pomocowych finansujących – priorytetowo lub między innymi – ochronę środowiska. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie

Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 0 800 38 00 84, (022) 318 42 20, fax 318 53 30
info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

 

 

Formy pomocy:
• dopłaty,
• kredyty.

 

Dopłaty do upraw roślin energetycznych

 

Wnioski o przyznanie dopłat do upraw roślin energetycznych można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zgodę na wprowadzenie w 2005 r. dopłat do roślin energetycznych wyraziła Komisja Europejska. Komisja określiła kwotę wsparcia w Polsce na poziomie 55 tys. euro.

Beneficjenci
Dopłaty przysługują producentom rolnym, którzy prowadzą plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne.
O dopłaty do upraw roślin energetycznych może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których prowadzona jest plantacja wierzby lub róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego. Osoba ubiegająca się o wsparcie musi również posiadać nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny.

Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takiej plantacji. Stawki dopłat do 1 ha ustala corocznie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, uwzględniając ogólną powierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.
Producent rolny, który ubiega się o przyznanie dopłaty, musi zawrzeć umowę kontraktacji z podmiotem wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania wierzby lub róży bezkolcowej na cele energetyczne. Do 31 grudnia rolnik ma przekazać kopię takiej umowy dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR. Warunkiem uzyskania wsparcia jest, by plantacja wierzby lub róży bezkolcowej, wykorzystywanych na cele energetyczne, była prowadzona zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej i z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, plantacje mają być utrzymywane w stanie niezachwaszczonym, zbiór surowca ma następować w cyklu maksymalnie czteroletnim, a plantacje powinny być położone 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny lub 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny. Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.

Podobnie jak w przypadku wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, producenci mogą spodziewać się kontroli na miejscu. Obejmą one co najmniej po 5% ubiegających się o wsparcie. Jeżeli stwierdzona różnica w powierzchni wyniesie 3-30%, dopłata za dany rok zostanie pomniejszona o wartość procentową stwierdzonej różnicy. W przypadku, gdy różnica wyniesie 30-50% powierzchni, płatność zostanie zmniejszona o dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy. W przypadku, gdy różnica wyniesie powyżej 50%, dopłata w danym roku nie zostanie przyznana.
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłata za dany rok zostanie pomniejszona o 7% za każde uchybienie. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już stwierdzone podczas poprzedniej kontroli, płatność za dany rok nie zostanie przyznana.

 

Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa
(agroturystyka w gospodarstwie rolnym)


Kredyt może być przeznaczony na:
• adaptację i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły świadczeniu usług agroturystycznych,
• modernizację budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,
• urządzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody.

Beneficjenci

O kredyt mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych składających się na działalność w zakresie agroturystyki, nie więcej jednak niż 4 mln pln.
Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.

Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 3% w skali roku.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na 8 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.

Kredyt może zostać udzielony, pod warunkiem, że agroturystyka w gospodarstwie rolnym:
• będzie prowadzona głównie w oparciu o własne zasoby siły roboczej, bez zatrudniania stałych pracowników najemnych,
• będzie prowadzona co najmniej do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu,
• będzie prowadzona w gospodarstwie rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolnicza,
• rolnik ukończył przeszkolenie w zakresie prowadzenia agroturystyki.
Przez działalność agroturystyczną w gospodarstwie rolnym rozumie się wynajem pokoi osobom wypoczywającym oraz wyżywienie tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.


 


 

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General XI
(ENVIRONMENT, NUCLEAR SAFETY AND CIVIL PROTECTION)
UNIT D.4 (GLOBAL ENVIRONMENT)
TRMF 01/77; Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
fax  0032 296 95 57

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (022) 520 82 00, fax 520 82 82
e-mail:
press-rep-poland@cec.eu.int

 

 

Celem Departamentu Generalnego XI jest między innymi kreowanie finansowych instrumentów wspomagania działań ochraniających środowisko i przyrodę.

Priorytety przy podejmowaniu decyzji o przyznamiu dotacji to:
• ochrona środowiska,
• zachowanie różnorodności przyrody i krajobrazu,
• wspomaganie państw trzecich.

Przedmiot dofinansowania:
• w zakresie środowiska – innowacyjne i demonstracyjne programy działania w przemyśle, promocja i wspomaganie technicznych działań lokalnych instytucji.
• w zakresie przyrody – działania zaplanowane w celu ochrony przyrody, szeroko rozumianej fauny i flory.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne i prawne.

Wnioski składa się w listopadzie i grudniu w każdym roku budżetowym.

W zależności od wagi projektu od 20 tys. do 60 tys. euro.
Maksymalny udział w finansowaniu:      
• 30% uznanych wydatków dla projektów dochodowych,
• 70% uznanych wydatków dla działań priorytetowych,
• 100%  uznanych wydatków wsparcia technicznego, którego celem jest założenie struktur administracyjnych, koniecznych w kraju dla sektora ochrony środowiska.

Okres udzielenia dofinansowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Wniosek należy złożyć do DG XI za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek wraz z instrukcją można otrzymać występując z prośbą o jego dostarczenie do DG XI. Musi mieć formę uznaną przez Komisję Europejską.


 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ
EUROPEAN FUND FOR THE DEVELOPMENT

OF POLISH VILLAGES COUNTERPART FUND

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa
tel. (022) 6398763, 6398764, 6398125, 6398126
fax 6209093
e-mail:
efrwp@efrwp.com.pl

www.efrwp.com.pl

 

 

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (Fundusz), będący organizacją pozarządową (NGO – non-government organization), do wielu lat realizuje – w oparciu o własne środki finansowe – szereg programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju wsi i małych miast, obejmujących obecnie głównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich oraz pozarolniczą małą przedsiębiorczość, tworzącą nowe miejsca pracy i alternatywne źródła zasilania finansowego lokalnych społeczności.
Ważnym celem tych programów jest również szybkie i efektywne wspieranie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
Obecnie Fundusz realizuje kilkanaście regularnych programów operacyjnych, obejmujących jedenaście preferencyjnych linii kredytowych w zakresie:
•  infrastruktury wiejskiej;
• pozarolniczej małej przedsiębiorczości;
• ograniczone programy subwencyjne w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska.
Środki Funduszu skierowane na działania w zakresie ochrony środowiska objęte są następującymi liniami kredytowymi:
• kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę,
• kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,
• kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki,
• subwencje w zakresie infrastruktury wiejskiej.

 

Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

 

Przedmiotem kredytowania są inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkanców, związane z:
• budową lub modernizacją sieci wodociągowych,
• budową lub modernizacją stacji wodociagowych,
• inwestycje wymienione powyżej, realizowane łącznie, tzn. obejmujące łącznie ujęcie wody i stację wodociągową.

Beneficjenci:
• gminy wiejskie i wiejsko - miejskie oraz porozumienia/związki komunalne tych gmin,
• spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych [2],
• inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, jednakże maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie może przekroczyć 400 tys. pln. Kredyt może być przyznany tylko w przypadku, gdy inwestor posiada - z uwzględnieniem ewentualnego kredytu Fundacji - pełne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego.

Oprocentowanie - 0,88 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie.

Kredyty udzielane są na maksymalny okres do 4 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłuższy niż 9 miesięcy.


Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzględnieniem wnioskowanego kredytu, transzowanie kredytu. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza stosowne dokumenty określone w regulaminie i wniosku kredytowym. O konieczności złożenia tych dokumentów wnioskodawca będzie informowany przez Fundusz w chwili zgłoszenia chęci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujący po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena merytoryczna wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowią dla banku wiążącej decyzji kredytowej. Bank m.in. z uwagi na negatywną ocenę zdolności kredytowej inwestora i związanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania inwestycji, udziału środków własnych, itp. może odmówić udzielenia kredytu i zawarcia umowy kredytowej, ponieważ bank ponosi całe ryzyko kredytowe wobec Funduszu. Regulamin kredytowania i wzory wniosków kredytowych są dostępne w Funduszu i w banku kredytującym.
Bankami obsługującymi tę linie kredytową są: Bank Ochrony Środowiska S.A. i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA oraz wszystkie oddziały terenowe tych banków, a także zrzeszone w GBW SA banki spółdzielcze.


Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania

i oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich


Przedmiotem kredytu mogą być:
• inwestycje w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkańców, związane z budową, modernizacją i wyposażeniem inwestycyjnym: oczyszczalni ścieków komunalnych, kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
• zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej, realizowanych łącznie, tzn. obejmujących zarówno oczyszczalnie ścieków komunalnych jak i kanalizację ściekową.

Do ubiegania się o kredyt uprawnione są:
• gminy wiejskie i wiejsko - miejskie oraz porozumienia/związki komunalne tych gmin,
• spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych,
• inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.
Do ubiegania się o kredyt uprawnione są wyłącznie gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz związki komunalne tych gmin, będące inwestorami inwestycji z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, jednakże maksymalna jednostkowa kwota kredytu nie może przekroczyć 700 tys.pln.

Kredyt może być przyznany tylko w przypadku, gdy inwestor posiada - z uwzględnieniem ewentualnego kredytu Fundacji - pełne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego.

Oprocentowanie - 0,88 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie.

Kredyty udzielane są na maksymalny okres do 5 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji do realizacji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji z uwzględnieniem wnioskowanego kredytu, harmonogram realizacji inwestycji itp. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza stosowne dokumenty określone w regulaminie i wniosku kredytowym. O konieczności złożenia tych dokumentów wnioskodawca będzie informowany przez Fundusz w chwili zgłoszenia chęci korzystania z kredytu oraz w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przez Fundusz lub bank. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Fundusz przekazywany jest do banku kredytującego w celu końcowego rozpatrzenia i zawarcia umowy kredytowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank kredytujący. Pozytywna ocena merytoryczna wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie stanowią dla banku wiążącej decyzji kredytowej. Bank m.in. z uwagi na negatywną ocenę zdolności kredytowej inwestora i związanego z tym stopnia ryzyka kredytowego, stanu przygotowania inwestycji, udziału środków własnych, itp. może odmówić udzielenia kredytu i zawarcia umowy kredytowej, ponieważ bank ponosi całe ryzyko kredytowe wobec Funduszu.
Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego jest dostępny w Funduszu i w banku kredytującym.
Bankami obsługującymi tę linię kredytową są:
• Bank Millennium SA (dawniej BIG Bank Gdański SA) w Warszawie i jego oddziały terenowe,
• Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu i wszystkie jego oddziały terenowe, a także zrzeszone w GBW S.A. banki spółdzielcze

 

Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki


Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 10 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów:
• bazy noclegowej,
• bazy gastronomicznej,
• bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

Beneficjenci:
• rolnicy i członkowie ich rodzin,
• inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,
• spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy Kodeks spółek handlowych [2],
• inne osoby prane oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne lecz posiadające zdolność prawną,
• gminy wielskie i miejsko-wiejskie oraz związki komunalne tych gmin.

Kredyty mogą być udzielane w dwóch plafonach, w zależności od wysokości kwoty kredytu:
• w plafonie A - do 50.000 pln; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego,
• w plafonie B - do 300.000 pln; nie więcej niż do 70% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego.

Oprocentowanie kredytów płacone przez kredytobiorcę jest zmienne i wynosi w stosunku rocznym:
• w plafonie A - 0,9 stopy redyskonta weksli NBP, jednak nie mniej niż 4% rocznie,
• w plafonie B - oprocentowaniejest równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie.

Kredyty mogą być udzielane do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku.

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje samodzielnie bank kredytujący. Regulamin kredytowania i wzór wniosku kredytowego jest dostępny w banku kredytującym. Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Bank Ochrony Środowiska SA i jego oddziały terenowe, oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wraz z jego oddziałami terenowymi i zrzeszonymi bankami spoółdzielczymi.

 

Subwencje w zakresie infrastruktury wiejskiej

 

W zakresie ochrony środowiska na terenach wiejskich Fundusz udziela dotacji obejmujących:
• budowę i wyposażenie (kompaktory, wagi, urządzenia do sortowania i inne specjalistyczne urządzenia) gruntowych składowisk odpadów wiejskich,
• zakup kontenerów (pojemników) do gromadzenia odpadów (z wyłączeniem koszy na śmieci, worków foliowych) na terenach wiejskich z zastrzeżeniem, że kontenery (pojemniki) zakupione ze środków Funduszu będą stanowiły własność inwestora w okresie równym okresowi amortyzacji środka

O przyznanie dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska mogą się ubiegać gminy wiejskie i miejsko - wiejskie oraz właściwe organy związków i porozumień międzygminnych tych gmin będące samodzielnymi inwestorami obiektów ochrony zdrowia i ochrony środowiska na terenach wiejskich, tj. na terenie wsi i miast do 10 tys. mieszkańców.

Wysokość dotacji ze środków Funduszu w wyżej wymienionych przypadkach nie może przekraczać 30% wartości kosztorysowej netto inwestycji, a dla przedsięwzięć o wartości do 20.000 pln maksymalna wysokość dotacji nie może przekraczać 50% kosztów netto inwestycji. W kwocie bezwzględnej jednostkowa kwota dotacji na jedno zadanie inwestycyjne, bez względu na jego wielkość, etapy realizacji oraz ilość podmiotów uczestniczących w realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie może przekraczać:
• 100 tys. pln w przypadku, gdy inwestycję realizuje jedna gmina,
• 120 tys. pln w przypadku, gdy inwestycję realizuje związek/ porozumienie międzygminne.

Dotacje mogą obejmować wyłącznie zadania, które spełniają następujące warunki:
• inwestor posiada stosowną dokumentację techniczno-kosztorysową zadania,
• inwestor posiada środki finansowe (własne i obce), pokrywające co najmniej 70% (50%) wartości kosztorysowej zadania netto oraz środki na pokrycie podatku od towarów i usług VAT, co z uwzględnieniem wnioskowanej dotacji Funduszu gwarantuje pełne, udokumentowane pokrycie finansowe zadania inwestycyjnego, warunkujące jego terminową realizację,
• realizacja zadania w zakresie robót budowlano-montażowych, z wyłączeniem przedsięwzięć do 20 tys. pln oraz zakupów, powinna być zaawansowana rzeczowo i finansowo co najmniej w 50%, co powinno być potwierdzone na wniosku o dotację przez właściwe jednostki organizacyjne, czyli:
- w przypadku ochrony zdrowia - przez władze gminy i właściwego kierownika (właściciela) Zakładu Opieki Zdrowotnej (ZOZ),
- w przypadku ochrony środowiska - przez władze gminy i właściwy urząd ochrony środowiska.
• termin zakończenia zadania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty przyznania dotacji.
• inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
Inwestycja powinna być w trakcie realizacji, co wyklucza dotowanie inwestycji już zakończonej, refundacji poniesionych kosztów, kar umownych.
W przypadku liczby wniosków przekraczających możliwości finansowe Funduszu, dodatkowym kryterium selekcji wniosków jest między innymi wysokość stopnia zaawansowania inwestycji ponad wymagane 50%, znaczenie przedsięwzięcia dla danej społeczności lokalnej.
Podstawą do ubiegania się o dotację jest właściwie wypełniony i potwierdzony wniosek o dotację złożony w Funduszu co najmniej na trzy tygodnie przed umownym terminem zakończenia inwestycji. Pracownicy Funduszu sprawdzają kompletność oraz jakość wniosków, a także w koniecznych przypadkach przeprowadzają kontrolę inwestycji na miejscu, obejmującą w szczególności sprawdzenie stanu zaawansowania finansowo-rzeczowego inwestycji. Decyzja o przyznaniu dotacji zapada na plenarnej sesji Zarządu Funduszu. Złożenie wniosku nie zobowiązuje Funduszu do udzielenia dotacji, bowiem decyzje w tej sprawie są uwarunkowane m.in. wielkością alokacji środków w danym okresie czasu na finansowanie programów subwencyjnych, zgodnością wniosku z wymogami regulaminu, itp.


 

FUNDACJA EKOFUNDUSZ

ul. Bracka 4
00-502 Warszawa
tel. (022) 621 27 04; fax  629 51 25
e-mail:
info@ekofundusz.org.pl
www.ekofundusz.org.pl

 

 

 

 

EkoFundusz został powołany w 1992 roku przez ministra finansów celem efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tak zwana ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. EkoFundusz zarządza środkami tych krajów.
Zadaniem Fundacji jest dofinansowywanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale również w skali globalnej. Ta specyfika EkoFunduszu, odróżniająca go od innych funduszy wspierających inwestycje proekologiczne w Polsce, wyklucza możliwość dofinansowania przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie jedynie lokalnych problemów.

Priorytety przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działań ekologicznych:
• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza),
• ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód),
• ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu).
• ochrona różnorodności biologicznej (ochrona przyrody),
• racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych (gospodarka odpadami).

O dofinansowanie EkoFunduszu w poszczególnych sektorach mogą ubiegać się następujące typy projektów:
• ochrona powietrza:
- likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki,
- budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi,
- budowa turbin gazowo-parowych (preferowane będą układy wykorzystujące biogaz, gaz odpadowy lub lokalne złoża gazu ziemnego),
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w miastach;
• ochrona wód:
- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w ramach Krajowego Programu Budowy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 - 100 tys., położonych w pasie nadmorskim o szerokości 50 km i w zlewniach: Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, rzek Przymorza, Wisły – poniżej ujścia Brdy, Odry – poniżej ujścia Warty,
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM mających wpływ na jakość wody pitnej dla mieszkańców Warszawy i Krakowa,
- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji niezbędnych dla zachowania czystości jezior o dużej wartości przyrodniczej lub wód w obrębie parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- budowa systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na obszarach wybranych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w strefach bardzo wysokiego zagrożenia określonych przez Państwowy Instytut Geologiczny;
- budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
• ochrona klimatu:
- oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło,
- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno-bytowym i w zakładach przemysłowych,
- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych,
- produkcja biopaliwa z rzepaku,
- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne);
- wykorzystanie energii wiatru,
- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą geotermalną,
- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła),
- promocja technologii ogniw paliwowych,
- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i z procesów spalania.
• ochrona przyrody:
- ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem;
- ochrona cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych;
- czynna ochrona przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych;
- ochrona obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”;
- budowa infrastruktury edukacji ekologicznej w parkach narodowych;
- dostosowanie składu gatunkowego lasu do siedlisk w parkach narodowych i w ich otulinach.
• gospodarka odpadami:
- organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców,
- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).

Formy pomocy:
• dotacje, w tym konkursy,


• dopłaty do projektów o charakterze powtarzalnym,

Celem uruchomienia tego mechanizmu jest zaproponowanie wszystkim wnioskodawcom równych warunków otrzymania dotacji EkoFunduszu w ramach limitu środków, jakie Fundacja przeznaczyła w danym roku na ten cel. Z dopłat takich korzystać mogą projekty:
• w dziedzinach z zakresu ochrony powietrza:
- kolektory słoneczne,
- elektrownie wiatrowe,
- produkcja oleju napędowego z rzepaku,
- plantacje roślin do celów energetycznych,
• mające na celu promocję rotacyjnych urządzeń do kompostowania odpadów komunalnych.

• dopłaty EkoFunduszu do tworzonych plantacji roślin energetycznych.

 

Oferta Ekofunduszu jest bardzo rozbudowana. Szczegóły zasad oraz formularze wnisków dostępne sa na stronie www.ekofundusz.org.pl

 


 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI
RURAL DEVELOPMENT FOUNDATION

ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa
tel. (022) 6362575, fax 6366270
e-mail: fww@fww.org.pl
www.fww.org.pl

 

 

Celem działania Fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich. Fundacja wspiera społeczny, gospodarczy i kulturalny rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii.
Zadania w zakresie ochrony środowiska mogą być finansowane w ramach programu Małe elektrownie wodne w Polsce.

Program stawia sobie za cel odtworzenie zdewastowanych jazów, zapór, młynów i innych obiektów rzecznych oraz promocję ekologicznie czystej energii.

O pożyczkę mogą się ubiegać osoby fizyczne, spółki osób fizycznych, instytucje kościelne, gminy. 

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nakładów inwestycyjnych lub 200.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie spłaty i wynosi 0% rocznie. Pożyczka jest spłacana kwartalnie w okresie do 5 lat licząc od dnia podpisania umowy, w tym okres karencji do 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu budowy.

Zabezpieczeniem pożyczki są dwa weksle "in blanco" z poręczeniem wekslowym wystawione przez pożyczkobiorcę oraz hipoteka ustanowiona na objekcie.

Uruchomienie pożyczki następuje sukcesywnie do wysokości 80%, po udokumentowaniu poniesionych nakładów. Pozostałe 20% pożyczki realizowane jest po przedstawieniu protokołu końcowego budowy. Decyzję o udzieleniu pożyczki podejmuje Zarząd Fundacji, na podstawie opinii inspektora Fundacji oraz dokumentów złożonych przez wnioskodawcę.

Występując o pożyczkę wnioskodawca winien przedstawić m.in. pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę, umowę z Zakładem Energetycznym o warunkach odbioru i odbiorze energii elektrycznej.

 


 

FUNDUSZ NA RZECZ GLOBALNEGO ŚRODOWISKA
GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – GEF

Biuro programu w Polsce:
Program Małych Dotacji GEF
United Nations Development Programme (UNDP)
Al. Niepodległości 186
00-608 Warszawa
 (022) 825 92 45 wew. 259, 258; fax (022) 825 49 58
Adres do korespondencji: UNDP
02-514 Warszawa 12
P.O. Box 1
www.undp.org.pl/gef/pl
e-mail: przemek.czajkowski@undp.org (Krajowy Koordynator GEF/SGP)

 


Cele i struktura GEF oraz zasady jego działania i zarządzania określone zostały w dokumencie w sprawie utworzenia zrestrukturyzowanego Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environmental Facility).Dokument ten, posiadający wszelkie cechy statutu GEF, został przyjęty w 1994 roku przez kraje członkowskie Funduszu oraz zaakceptowany przez organy zarządzające agencji wykonawczych tj. Banku Światowego, UNDP i UNEP. Treści i postanowienia zawarte w Dokumencie, które stanowiły odpowiedź na przesłanie i rekomendacje Szczytu Ziemi w Rio de Janerio (1992), zostały wprowadzone w życie i są realizowane do chwili obecnej.
Głównym celem GEF jest ochrona globalnego środowiska naturalnego w drodze finansowania programów i przedsięwzięć w czterech dziedzinach, zidentyfikowanych jako priorytetowe na naszej planecie a mianowicie:
• ochronie różnorodności biologicznej - celem strategicznym jest wspomaganie przedsięwzięć dotyczących ochrony ekosystemów o znaczeniu globalnym.
• przeciwdziałaniu zmianom klimatu - długoterminowe przedsięwzięcia, mające na celu redukcję lub ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, których nadmierne uwalnianie do atmosfery powoduje zmiany klimatu. Do głównych działań w tym zakresie należy m. in. usuwanie przeszkód we wdrażaniu efektywnych technologii wytwarzania i wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz obniżanie kosztów, korzystnych dla środowiska i klimatu na naszej planecie technologii, które ze względów ekonomicznych nie mogą pomyślnie konkurować z technologiami tradycyjnymi.
• ochronie wód międzynarodowych - działania wspierające rozwiązywanie najważniejszych problemów transgranicznych oraz mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem.
• ochronie warstwy ozonowej - działania prowadzące do eliminacji substancji zubożających tę warstwę.
• w sferze przeciwdziałania degradacji powierzchni ziemi, pustynnieniu ziemi i niszczeniu lasów, ponieważ ma to ścisły związek z powyższymi dziedzinami działalności Funduszu.

Formy finansowania:
• dotacje.

Przedmiot udzielania dotacji
Wspieranie małoskalowych przedsięwzięć o wymiarze materialnym, wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez:
• ochronę bioróżnorodności (prawidłowe korzystanie i zarządzanie bioróżnorodnością w ekosystemach wód przybrzeżnych, morskich i słodkich,ekosystemach leśnych i górskich, zintegrowane zarządzanie ekosystemami),
• zapobieganie zmianom klimatycznym ( wykorzystywanie energii odnawialnej , stosowanie energooszczędnych technologii, promowanie zrównoważonego transportu),
• ochronę zasobów wodnych (ograniczenia zagrożenia dla wód międzynarodowych ze strony źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych).
Dotyczy to rozwiązań modelowych, nadających się do powielania w skali lokalnej, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów ludzkich, materialnych i organizacyjnych. Integralną częścią potencjalnego grantu musi być propagowanie i rozprzestrzenianie informacji o pozytywnych skutkach udanego przedsięwzięcia.

Beneficjenci
Program ten skierowany jest do organizacji społecznych i pozarządowych (nie tylko ekologicznych), formalnie zarejestrowanych i posiadających własne konto bankowe.

Wysokość udzielanego dofinansowania
SGP przyznaje dotacje do 50 tys. USD program może finansować najwyżej do 50% wielkości zadań projektu.


Fundusz Spójności
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Koordynacji Funduszu Spójności
ul. Plac Trzech Krzyży3/5
00-507 Warszawa

 


Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji powstał na mocy Traktatu z Maastrich o utworzeniu Unii Europejskiej z 1992 roku, który wszedł w życie w 1993.
Z Funduszu Spójności udzielane jest wsparcie finansowe krajom członkowskim Unii Europejskiej, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej PNB dla wszystkich państw członkowskich.
Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ale jest instrumentem Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Różnica między Funduszem Spójności a funduszami strukturalnymi polega m.in. na:
• zasięgu pomocy finansowej – krajowym a nie regionalnym czy lokalnym
• podejmowaniu finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez   Komisję Europejską, a nie indywidualnie przez państwo członkowskie;    (kompetencją państwa aplikującego do fundusz jest wskazanie propozycji do   dofinansowania).

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności w Polsce jest wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Przedmiot dofinansowania
W ramach Funduszu Spójności w ochronie środowiska: wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• poprawa jakości wód powierzchniowych, czyli budowa, rozbudowa i/lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków,
• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, czyli budowa nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków komunalnych oraz unowocześnienie urządzeń uzdatniania wody pitnej,
• poprawa jakości powietrza, czyli instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i energetycznych, służące ograniczeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu,
• racjonalizacja gospodarki odpadami, czyli budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych (niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji, wybudowanie instalacji do biologicznego i termicznego przetwarzania odpadów, wybudowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, komunalne systemy zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• ochrona powierzchni ziemi,
• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Beneficjenci:
• podmioty publiczne, czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin),
• przedsiębiorstwa komunalne.


Przyjmowanie wniosków do Funduszu Spójności w ochronie środowiska odbywa się na bieżąco Wnioski należy składać w  jednym z 16 miast wojewódzkich w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Pomoc z Funduszu Spójności na określony projekt może wynieść maksymalnie od 80% do 85%. Pozostałe co najmniej 15 % musi zostać zapewnione przez beneficjenta.
Środki te mogą pochodzić np. z: budżetu gminy; środków własnych przedsiębiorstw komunalnych; środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów); budżetu państwa; innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:
• Ministerstwo Gospodarki i Pracy– instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
• Ministerstwo Finansów – instytucja płatnicza;
• Ministerstwo Środowiska – instytucja pośrednicząca w zarządzaniu Funduszem Spójności I stopnia;
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instytucja pośredniczące w zarządzaniu Funduszem Spójności II stopnia wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej – instytucje pośredniczące w zarządaniu Funduszem Spójności III stopnia - instytucje, do których składane są projekty

www.nfosigw.gov.pl/site/main/fundusz_spojnosci.php.

 


 

INERREG

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej
Wspólny Sekretariat Techniczny
00-394 Warszawa, ul. Solec 38 II piętro
tel.: (022) 458 23 23
fax: (022) 458 23 24
www.wwpwp.it.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Sąsiedztwa
Departament Inicjatywy INTERREG
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. (022) 693 42 30, fax  693 40 78
http://www.interreg.gov.pl

 

 


Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty:
• Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i „miękkich”:
- stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora  turystycznego),
- rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
- modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu  zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
- wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
- rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
- wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.
• Komponent B – współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
• Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.

Wysokość udzielanego dofinansowania
Podział środków INTERREG III alokowanych dla Polski w latach 2004-2006 przedstawia się w sposób następujący:
• komponent A – 80 % - 177,09 mln euro,
• komponent B – 14% - 30,99 mln euro,
• komponent C – 6% - 13,28 mln euro.
Przy Urzędach Marszałkowskich zostały powołane Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK). Głównym zadaniem RPK jest informowanie i doradzanie potencjalnym beneficjentom z poszczególnych regionów w zakresie możliwości ubiegania się o środki z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.


 

Norweski Mechanizm Finansowy
i
Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Ul. Wspólna 2-44
00-926 Warszawa
tel.(022) 461 39 18, fax: (022) 461 33 21
e-mail: eog@mgip.gov.pl
www.eog.gov.pl


W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Darczyńcami są trzy kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch instrumentów finansowych:
• Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
• Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009, przy czym  ostatni nabór wniosków aplikacyjnych zostanie ogłoszony w 2008 roku.

Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce. Funkcję koordynacyjną w tym względzie pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce będzie odbywać się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.


Środki finansowe w ramach Mechaniuzm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dostępne są na realizację projektów w następujących sześciu obszarach priorytetowych:
• Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
• Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
• Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
• Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych,
• Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
• Badania naukowe.

Środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą wspierać działania podejmowane w ramach wszystkich sześciu priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG, oraz – na zasadach pierwszeństwa – w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:
• Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa,
• Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
• Polityka regionalna i działania transgraniczne,
• Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

 

Wnioskodawcami ubiegającymi się o dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmów Finansowych mogą być:
• wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego,
• organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. 
W szczególności wnioskodawcami mogą być:
• organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
• instytucje naukowe i badawcze,
• instytucje branżowe i środowiskowe,
• organizacje społeczne,
• podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego.


Nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy Mechanizmów Finansowych EOG będzie ogłaszany co najmniej raz w roku dla alokacji z danego roku oraz niewykorzystanych alokacji z lat poprzednich.

 

Wysokość udzielanego dofinansowania:
• 60% całkowitych kosztów kwalifikowanlych zadania.
Wyjątki stanowią:
• 85% dofinansowania, w przypadku, gdy 15% lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu będzie współfinansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego Mechanizmy Finansowe mogą zapewnić finansowe wsparcie dla reszty kosztów kwalifikowalnych projektu,
• wielkości dofinansowania 85% i więcej, w celu dofinansowania działań w ramach projektów organizacji pozarządowych (w tym partnerów społecznych) lub projektów w ramach Funduszu Kapitału Początkowego oraz funduszu stypendialnego i szkoleniowego, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy mogą zostać łączone w celu otrzymania dofinansowania wyższego niż opisane powyżej, ale generalnie nie większego niż 90%.


Wykorzystanie środków w ramach Mechanizmów Finansowych będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi, przygotowanymi przez państwa – darczyńców, dostępne na stronie internetowej www.eog.gov.pl.


 

Zarządzanie priorytetami:
• Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
• Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami ,
• Ochrona środowiska, m.in. ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów, istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych.

zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, czyli:

 

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
http://www.mos.gov.pl/mfeog
tel. (022) 579 27 79
e-mail:
mfeog@mos.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(Instytucja Wspomagająca dla Ministerstwa Środowiska)
Departament Projektów Strukturalnych
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa
tel. 0 22 459 04 30, 459 03 7
fax  0 22 459 06 21

http://www.nfosigw.gov.pl
e-mail:
mfeog@nfosigw.gov.pl


 


Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Instytucja Wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel.  (022) 459 00 00, 459 00 01, fax (022) 459 01 01
 e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl


W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiębiorstw wyróżnić można kilka działań, które wspierają konkurencyjność poszczególnych dziedzin gospodarki. Jednym z takich działań jest: Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Celem działania 2.4 jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej.

Formy pomocy:
• dotacje
• pożyczki.

Przedmiot dofinansowania:
• inwestycje dostosowujące instalacje do wymagań ochrony środowiska, w szczególności do wymagań najlepszych dostępnych technik, warunkujące możliwość i termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z dyrektywą 96/61/EC w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń przemysłowych);
• inwestycje związane z budową lub modernizacją oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych oraz zmianami technologicznymi w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji substancji szkodliwych odprowadzanych do środowiska wodnego i trwałych substancji organicznych (zgodnie z dyrektywą 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz dyrektyw “córek”, oraz dyrektywą 91/271/EC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych);
• realizacja zadań przyczyniających się do ograniczania emisji z obiektów spalania paliw do powietrza, (zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw);
• realizacja inwestycji i programów przyczyniających się do rozwiązywania problemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (m.in. zgodnie z wymogami dyrektywy 75/442/EWG. w sprawie odpadów, dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, dyrektywy 94/62/EC w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, dyrektywy 94/67/EC w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, dyrektywy 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT oraz dyrektywy 2000/76/EC w sprawie spalania odpadów).

Zgodnie z Uzupełnieniem SPO WKP, Beneficjentami Działania 2.4 są małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności, przy czym:
• wsparcie nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach: rolnictwa, przetwórstwa spożywczego (podlegają one załącznikowi I Traktatu WE) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w tzw. sektorach wrażliwych i w sektorze rybołówstwa w zakresie pomocy regionalnej (zgodnie ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa),
• beneficjentami poddziałania 2.4.3 są przedsiębiorstwa wskazane w załączniku nr XII, rozdział 13 Środowisko naturalne, Traktatu Akcesyjnego (przedsiębiorstwa te zostały również wskazane w akcie prawa krajowego: załączniku nr 1 w punktach IV.1, IV.2 i IV.3 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [29],
• w poddziałaniach 2.4.1, 2.4.2 i 2.4.4 wsparcie nie będzie udzielane podmiotom wykonującym usługi publiczne na zlecenie: jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot od niej zależny, spółki prawa handlowego, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, wybranej przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Terminy ogłaszane są na bieżąco na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl/fundusze_strukturalne do wyczerpania środków.

Wysokość maksymalnego dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln euro.

Okres udzielenia dotacji przewidziany jest do momentu wykorzystania środków przewidzianych na działanie 2.4. Ostateczne rozliczenie projektu musi nastąpić do 30 czerwca 2008 r.


W ramach działania 2.4 zostały wyróżniono cztery poddziałania:
• Poddziałanie 2.4.1: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzania inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
• Poddziałanie 2.4.2: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
• Poddziałanie 2.4.3: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
• Poddziałanie 2.4.4: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

 

Poddziałanie 2.4.1:
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzania inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Celem poddziałania jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), a w szczególności wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, mało lub bezodpadowych technologii. Priorytetowo traktowane są działania realizujące zasadę zapobiegania zanieczyszczeniom „u źródła”, które przyczynią się do powstawania warunków sprzyjających restrukturyzacji procesów przemysłowych, systemu wytwarzania i konsumpcji w sposób zapewniający osiągnięcie wysokiej opłacalności ekonomicznej przy bardziej efektywnym wykorzystaniu energii, materiałów i surowców. Wsparciem publicznym zostaną objęte inwestycje, które umożliwiają dostosowywanie się istniejących przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE), co warunkuje prowadzenie działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.

W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów ukierunkowanych na dostosowywanie się do wymagań Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) i warunkujących uzyskanie pozwolenia zintegrowanego:
• zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska;
• zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów;
• zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
• inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących BAT, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.

 

Poddziałanie 2.4.2:
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Celem poddziałania jest ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami przez przemysł do środowiska wodnego, a w szczególności substancji niebezpiecznych oraz zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych, w tym ścieków nieoczyszczonych.

Przedmiot dofinansowania:
W ramach tego poddziałania wspierane są następujące rodzaje projektów:
• budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
• zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.

 

Poddziałanie 2.4.3:
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

Celem poddziałania jest obniżenie wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających z istniejących obiektów spalania paliw o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niż 50 MW w celu poprawy jakości powietrza oraz dostosowanie funkcjonujących obiektów do norm określonych przepisami ochrony środowiska.

Przedmiot dofinansowania
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące rodzaje projektów:
• modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
• modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
• inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła,
• konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,
• przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.

 

Poddziałanie 2.4.4:
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

 

Celem poddziałania 2.4.4. jest wsparcie działań inwestycyjnych służących zapewnieniu prowadzenia przez przedsiębiorstwa bezpiecznej gospodarki odpadami przemysłowymi wytwarzanymi w danych przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, których powstawaniu nie można zapobiec poprzez zmiany technologiczne.

Przedmiot dofinansowania
W ramach tego poddziałania wspierane będą następujące inwestycje w przedsiębiorstwach wytwarzających odpady lub w spółkach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami kapitałowo, powołanych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami w obrębie danej grupy kapitałowej:
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów;
• budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;
• budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
• budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów.

 


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

www.zporr.gov.pl


 

Instytucja Zarządzająca województwa podlaskiego

Urząd Marszałkowski
Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych 

Województwa Podlaskiego
Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. (085) 74 85 145
fax: (085) 74 85 146
http://www.umwp-podlasie.pl

 


Generalnym celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów.
Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Ogółem na program operacyjny w latach 2004 – 2006 przeznaczone jest około 4,3 miliarda euro, w tym z funduszy strukturalnych – około 2,8 mld euro.
Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa.
W ramach ZPORR realizowane są inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz inwestycje związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.
W programie znajdują się 4 działania, w ramach których można realizować inwestycje w zakresie ochrony środowiska:
• Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska,
• Działanie 3.1 Obszary wiejskie,
• Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji,
• Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
W ramach ZPORR dofinansowane są projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania (wartość projektu poniżej 10 mln euro) nie kwalifikują się do Funduszu Spójności, co pozwala małym gminom korzystać ze środków unijnych na inwestycje służące ochronie środowiska.

Działanie 1.2
Infrastruktura ochrony środowiska

W ramach działania 1.2 realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Przedmiot dofinansowania
• zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków:
- budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
- budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
- budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody,
- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
- budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej;
• zagospodarowanie odpadów:
- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu,
- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk),
- budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych,
- rekultywacja i likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych;
• poprawa jakości powietrza:
- modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji";
• zapobieganie powodziom:
- regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace
- remontowe w korytach rzecznych, itd.),
- tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów
- zalewowych,
- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi,
- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji",
- ochrona brzegów morskich;
• wsparcie zarządzania ochroną środowiska:
- opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza,
- tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza,
- utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód,
- tworzenie map terenów zalewowych,
- tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia,
- tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej;
•  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:
- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa).

Wysokość udzielanego dofinansowania:
• zadania o wartości od 1 mln euro do 10 mln euro,
• wysokość dofinansowania do 75% wartości projektu.

Działanie 3.1
Obszary wiejskie


Przedmiot dofinansowania to projekty o lokalnym oddziaływaniu, na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 20 tyś. mieszkańców) z zakresów:
• budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków:
- sieci kanalizacyjne,
- sieci deszczowe,
- oczyszczalnie ścieków,
- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków;
• budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę:
- sieci wodociągowe,
- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),
- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
- urządzenia regulujące ciśnienie wody.
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne);
• poprawa jakości powietrza:
- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji";
• gospodarka odpadami:
- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),
- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.;
• przeciwdziałanie powodziom:
- regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace,
- remontowe w korytach rzecznych), która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzebę ochrony przyrody,
- tworzenie polderów (włączając wykorzystanie naturalnych sposobów przeciwdziałania powodzi, takich jak obsadzanie roślinnością, zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi,
- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”.

Wysokość udzielanego dofinansowania:
• wysokość dofinansowania do 75% wartości projektu,
• projekty o wartości do 1 mln euro.

Działanie 3.2
Obszary podlegające restrukturyzacji

W ramach działania 3.2 realizowane są projekty o wartości poniżej 1 mln euro na terenach 289 powiatów, które kwalifikują się do wsparcia (tereny te wyznacza mapa obszarów restrukturyzowanych stanowiąca załącznik do Uzupełnienia ZPORR).

Przedmiot dofinansowania:
• budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków:
- sieci kanalizacyjne,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- oczyszczalnie ścieków,
• inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków;
Budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę:
- sieci wodociągowe,
- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),
- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
- urządzenia regulujące ciśnienie wody;
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne);
• poprawa jakości powietrza:
- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji";
• gospodarka odpadami:
- budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów (w tym rekultywacja bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych),
- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych.

Wysokość udzielanego dofinansowania:
do 75% wartości projektu.

Działanie 3.3.
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

W ramach działania 3.3, realizowane są kompleksowe projekty rewitalizacyjne związane z działaniami ekologicznymi:
• remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych,
• przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,  grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,
• prace restauracyjne na terenie istniejących parków,
• remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony  środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:
- budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
- budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,
- wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,
- budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody,
- budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych,
- zakładanie parków i/lub zalesianie oczyszczonego obszaru, w celu nadania mu funkcji turystycznych i/lub rekreacyjnych,
- rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów – jeśli stanowi to niezbędny element realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wysokość udzielanego dofinansowania - do 75% wartości projektu.

Terminy przyjmowania wniosków oraz formularze znajdują się na stronie www.zporr.gov.pl .