ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Samorzadów Polskich Euroregionu 'NIEMEN'

Suwałki, ul. Noniewicza 10 pok. 103, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 565 36 72, e-mail: sspen@ sspen.pl, www.sspen.pl


   Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu ,,Niemen" powstało w październiku 1997r. i składało się wówczas z czternastu gmin. Stowarzyszenie, zaraz po utworzeniu, prowadziło ścisłą współpracę z pozostałymi, europejskimi  partnerami Euroregionu na rzecz realizacji idei i zadań Euroregionu. W krótkim czasie liczba gmin-członków Stowarzyszenia wzrosła do dwudziestu. W związku z reformą administracyjną kraju Konwent Stowarzyszenia podjął decyzję o rozszerzeniu formuły działania Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Niemen poprzez stworzenie możliwości wstąpienia w szeregi naszych członków powiatom oraz innym stowarzyszeniom i związkom samorządowym z terenu Euroregionu. W wyniku tej decyzji dokonano niezbędnych zmian Statutu Stowarzyszenia. Zmianie uległa też nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.

    Najwyższym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego części polskiej Euroregionu Niemen, w tym wspieranie trwałego rozwoju, w zgodzie z prawami natury, poprawianie warunków życia mieszkańców, rozkwit wszelkich prawem dozwolonych form współpracy przygranicznej i transgranicznej z regionami sąsiednich krajów oraz promocja uczestnictwa Polski w strukturach Wspólnoty Europejskiej.

    Cele Stowarzyszenia realizowane są w szczególności z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu w obszarze styku granic Polski, Litwy, Białorusi, Rosji oraz szans, jakie to położenie stwarza dla wszystkich czterech stron.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowania i koordynowanie całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
  
2. Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
  
3. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen,
  
4. Prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen,
  
5. Realizacja projektów własnych w ramach programów pomocowych,
  
6. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej.