ZIELONE WROTA

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami, a szczególnie zarządzania nimi oraz korzystania z nich. Pełni on funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Prezes KZGW jest organem nadzorowanym przez Ministra Środowiska.


Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.) Prezes KZGW:

 

 • wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych:
  • w potokach górskich i ich źródłach, 
  • w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie
   z wielolecia równym lub wyższym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym,
  • w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki,  
  • granicznych,
  • w śródlądowych drogach wodnych,
 • może powierzyć nadleśniczemu wykonywanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w granicach nadleśnictwa;
 • zawiera umowę oddania w użytkowanie gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w stosunku do których wykonuje prawa właścicielskie.

Ponadto Prezes Krajowego Zarządu wykonuje zadania określone powyższą ustawą, a w szczególności:

 • opracowuje program wodno-środowiskowy kraju,
 • opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 
 • opracowuje projekt planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 
 • uzgadnia projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
 • prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 
 • sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a w szczególności kontroluje ich działanie, zatwierdza plany działalności oraz sprawozdania z ich wykonania, a także poleca przeprowadzenie doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym, 
 • sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-
  meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej, 
 • reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą, a w szczególności programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej, 
 • uzgadnia, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projekty list programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednocześnie Prezes KZGW:

 • sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej
 • sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
 • reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną określonego ustawą, a w szczególności programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej
 • wnioskuje o powołanie lub odwołanie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
 • powołuje oraz odwołuje zastępców dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
 • powołuje i odwołuje członków rady regionu wodnego
 • opracowuje program wodno-środowiskowy kraju, w uzgodnieniu
  z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw środowiska
 • zatwierdza plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej
 • prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa
 • wykonuje kontrolę gospodarowania wodami
 • może na podstawie wyników kontroli wystąpić do właściwego organu
  o wszczęcie postępowania administracyjnego przewidzianego przepisami ustawy
 • może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i powiadomienie, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.