ZIELONE WROTA

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej , jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym (regiony nie pokrywają się z obszarami województw). Podlega on Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.


Nałożone na Dyrekotra RZGW zadania można podzielić na trzy grupy:

 • zadania związane z planowaniem w gospodarowaniu wodami,
 • zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa,
 • zadania związane z funkcjonowaniem organu administracji niezepolonej.

Kompetencje Dyrektora RZGW:

 

Na podstawie przepisów ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.):

 • uzgadnia:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategie rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzje o warunkach zabudowy – dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda
 • może przekazać uprawnienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1b ustawy prawo wodne, osobom trzecim
 • zawiera umowę o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego;
 • może zwolnić od zakazu wprowadzania do ziemi, w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami, ścieków innych niż wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 1, jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a zwolnienie nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód;
 • może zwolnić od zakazu lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;
 • określa wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć.
  Opracowuje i wprowadza dla obszarów szczególnie narażonych, o których mowa w art. 47 ust. 3, program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych;
 • ustanawia strefę ochronną ujęcia wody;
 • ustanawia obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 • prowadzi dla każdego roku kalendarzowego ewidencję: 
  • żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty pływające,
  • wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich infrastruktury.
 • sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej;
 • na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, może zwolnić od zakazów, o których mowa art. 82 ust. 2, wskazać sposoby uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z ochrony przed powodzią, a także nakazać usunięcie drzew lub krzewów;
 • na obszarach potencjalnego zagrożenia powodzią może wprowadzić zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, o ile jest to uzasadnione potrzebą ochrony wód, lub zakazy, o których mowa w art. 82 ust. 2, o ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • może nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika bez odszkodowania w przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej,
 • może wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w szczególności w zakresie poboru wody albo wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także zmiany w sposobie gospodarowania woda w zbiornikach retencyjnych

Ponadto do zadań dyrektora regionalnego zarządu należy w szczególności:

 • sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym, 
 • opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym,
 • sporządzanie i prowadzenie wykazów obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, 
 • opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, 
 • opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, 
 • koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej, 
 • prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, 
 • występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, w sprawach dotyczących regionu wodnego, 
 • wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, 
 • planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych, 
 • uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
 • opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych;
 • jako organu odpowiedzialny za utrzymanie wód - opiniowanie udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
 • składanie Prezesowi Krajowego Zarządu, corocznego sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w art. 92 ust. 3 i 4 ustawy;
 • sporządzanie planyu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
 • ustalanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni;
 • prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) dyrektor RZGW - wypłaca odszkodowanie lub wykupuje nieruchomość, jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

 

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.