ZIELONE WROTA

Zadania i kompetencje wybranych ministrów

Zadania związane z ochroną środowiska, a w szczególności wykorzystaniem zasobów środowiska, nie przynależą wyłącznie do kompetencji ministra środowiska lecz również innych ministrów funkcjonująych w naszym kraju. Kompetencje te zapisane są, podobnie jak w przypadku ministra środowiska, w głownych ustawach składających się na system prawa ochrony środowiska, a w szczególnosci w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.


1. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229 ze zm.) składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, co dwa lata informację o gospodarowaniu wodami oraz powołuje i odwołuje członków Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

 

2. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.):

 • wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej;
 • zawiera umowę oddania w użytkowanie gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w stosunku do których wykonuje prawa właścicielskie.

 

3. Minister własciwy ds. rozwoju wsi

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.): 

 • ustala w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii właściwych komisji sejmowych, regulamin funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 • dysponuje środkami funduszu centralnego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 • sprawuje kontrolę stosowania przepisów tej ustawy.

 

4. Minister własciwy ds. gospodarki

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.):

 • uzgadnia udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych;
 • uzgadnia udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin leczniczych;
 • uzgadnia udzielenie koncesji na działalność w granicach obszarów morskich RP; 
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska, określa szczegółowe zasady: 
  • tworzenia i funkcjonowania funduszu, 
  • ustalania wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, 
  • ustalania terminów przekazywania środków na fundusz, 
  • wykorzystania środków funduszu, kierując się metodą i wielkością prowadzonej działalności oraz jej szkodliwością dla środowiska, a także potrzebą skutecznego zabezpieczenia środków na likwidację zakładów górniczych;
 • opiniuje zatwierdzenie projektu prac geologicznych w obszarach morskich RP;
 • określa: 
  • kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz w działach ruchu tych zakładów,
  • wykaz stanowisk w ruchu zakładu górniczego, innych niż wymienione w pkt 1, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków;
 • w porozumieniu z ministrami właściwymi do: spraw pracy i spraw wewnętrznych określa, szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego związanego z ruchem w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych, a także szczegółowe zasady oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, w formie dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnianych w ruchu zakładów górniczych;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określa: 
  • szczegółowe zasady przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych, 
  • szczegółowe zasady przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych – kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych przy przechowywaniu lub używaniu środków strzałowych i sprzętu strzałowego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz przy wykonywaniu robót górniczych;
 • określa organizację, szczegółowe zadania służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, kierując się właściwościami odpadów oraz potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z odpadami, określia kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne oraz rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na składowiskach podziemnych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 ze zm.): 

 • przyjmuje zgłoszenie składane przez podmiot zamierzający prowadzić kurs początkowy oraz kurs uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych, a także zamierzający zaprzestać prowadzenia tych kursów
 • pPrzyjmuje zgłoszenie o wydanych świadectwach kwalifikacji oraz o przedłużeniu ich ważności składane przez podmiot prowadzący kursy początkowe oraz kursy uzupełniające w zakresie substancji kontrolowanych;
 • jest organem właściwym w sprawach dotyczących substancji kontrolowanych tetrachlorku węgla i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC);
 • jest organem właściwym w zakresie czynności dotyczących wydawania pozwoleń przez władze państwa członkowskiego oraz opiniowania wniosków o pozwolenie wydawane przez organy Komisji Europejskiej;
 • prowadzi ewidencję podmiotów, którym wydano pozwolenie na postępowanie z substancjami kontrolowanymi.

 

5. Minister właściwy ds. zdrowia

 

Posiada kompetencje dotyczace wydawania uzgadnień, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.), przed udzieleniem koncesji na wydobywanie kopalin leczniczych.

 

 

6. Minister właściwy ds. administracji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) 

 • Określa: 
  • szczegółowe wymagania dotyczące części i treści planu ruchu zakładu górniczego, ze wskazaniem szczególnych wymagań dotyczących podziemnych zakładów górniczych, odkrywkowych zakładów górniczych i zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, 
  • szczegółowe wymagania dotyczące części i treści planu ruchu sporządzanego w formie uproszczonej, 
  • szczegółowe wymagania dotyczące części i treści planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego, 
  • szczegółowe wymagania dotyczące części i treści planu ruchu zakładu: 
   • prowadzącego bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
   • prowadzącego składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 
   • wykonującego roboty geologiczne, z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia tych prac na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • okresy, na jakie mają być sporządzane plany ruchu,
  • tryb sporządzania planu ruchu i jego zmiany oraz tryb i terminy przedkładania planu ruchu (zmiany planu ruchu) do zatwierdzenia określając szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa higieny pracy pracowników zakładu górniczego, prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi i zapobiegania szkodom i ich naprawiania;
 • określa: 
  • kryteria oceny zagrożeń naturalnych,  w zależności od rodzaju kopaliny, natężenia występowania zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń i rodzaju zakładu górniczego, a także szczegółowe zasady zaliczania tych zagrożeń, 
  • sposób zaliczania złóż (pokładów), ich części lub wyrobisk do poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagrożeń, – przypadki, w których zaliczeń może dokonywać kierownik ruchu zakładu górniczego.

Aktualizacja: kwiecień 2008