ZIELONE WROTA

Zadania i kompetencje rady ministrów i prezesa rady ministrów

Obok ministra środowiska istotne dla ochrony środowiska, kompetencje, określone m.in. ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą Prawo wodne czy Prawo geologiczne i górnicze - posiada Rada Ministrów i sam Prezes Rady Ministórw.


Kompetencje Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów można pogrupować
w zależnosci od tego z przepisów której ustawy wynikają.

 

I tak, Rada Ministrów:

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. – o handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz. U.
Nr 281, poz. 2784 ze zm.):

 • przyjmuje krajowy plan dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji:
 • przyjmuje krajowy plan dla krajowego systemu handlu uprawnieniami
  do emisji;
 • może zawiesić albo ograniczyć obowiązywanie krajowego planu dla krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w całości lub w odniesieniu do określonych instalacji, ustalając jednocześnie sposób postępowania z uprawnieniami do emisji przyznanymi na podstawie tego krajowego planu, jeżeli jest to uzasadnione względami gospodarczymi, bezpieczeństwem energetycznym lub koniecznością dotrzymania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 72,
poz. 628 ze zm.):

 • uchwala krajowy plan gospodarki odpadami.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 ze zm.):

 • tworzy park narodowy, zmienia jego granice lub likwiduje, określając jego nazwę, obszar, przebieg granicy, otulinę i nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały zarząd parku narodowego. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.
 • w celu ujednolicenia sposobów legitymowania i kontroli osób popełniających wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody, określa, sposób i tryb wykonywania następujących czynności:
  • dla Straży Parku:
   • legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,
   • zatrzymywania osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
   • kontroli i zatrzymania, za pokwitowaniem, dokumentów dotyczących legalności posiadania tworów lub składników przyrody pochodzących z obszaru parku narodowego i obrotu nimi, 
   • kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy;
  • dla Służby Parku Krajobrazowego
   • legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody,
   • zwracania się do Policji lub innych właściwych organów
    o ustalenie ich tożsamościa, w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 • określa sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego oraz przydziału, przechowywania i ewidencji takich środków jak np. kajdanki czy ręczny miotacz gazu, kierując się potrzebą określenia warunków użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku podczas realizacji zadań związanych z ochroną przyrody i mienia parku narodowego;
 • określa sposoby i tryb postępowania przy użyciu broni bojowej przez funkcjonariusza Straży Parku;
 • zatwierdza Krajową strategię ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, wraz z programem działań;
 • może określić gatunki zwierząt chronionych wyrządzających szkody,
  za które odpowiada Skarb Państwa, kierując się potrzebą utrzymania ochrony gatunkowej zwierząt zagrożonych wyginięciem i wyrządzających szkody w gospodarce człowieka.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz. 982 ze zm.):

 • powołuje i odwołuje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;
 • określa organizację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez nadanie statutu.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.):

 • określa prowadzenie robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, określając miejsce oraz cel wykonywanych robót, jeżeli wymaga tego potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 
 • określa
  • złoża wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych, mając na względzie ich szczególne walory wynikające z mineralizacji, własności fizycznych i chemicznych, ilości i warunków występowania, 
  • złoża innych kopalin leczniczych o szczególnie cennych walorach ze względu na rodzaj i jakość kopaliny.
 • może zaliczyć kopalinę pospolitą, występującą w określonym złożu lub określonej jednostce geologicznej, do kopalin podstawowych, biorąc pod uwagę jej rodzaj, ilość lub warunki zalegania.

 

Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska - Głównego Konserwatora Przyrody.

 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008