ZIELONE WROTA

Zadania i kompetencje sejmiku i zarządu województwa

Zakres kompetencji oraz zadania sejmiku i zarządu województwa określają, podobnie jak w przypadku pozostałych organów ustawy, wśród których jako najważniejsze należy wynienić: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i ustawę o odpadach.


Sejmik województwa


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) sejmik województwa:

 • uchwala wojewódzki program ochrony środowiska,
 • uchwala program ochrony powietrza,
 • może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku,
 • dla terenów, poza aglomeracjami (dróg, linii, lotnisk) na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego - w drodze uchwały,
 • zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem,
 • tworzy w drodze uchwały - obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie,
 • może podwyższyć wartość kwoty, poniżej której nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska

ponadto

 • przewodniczący właściwej komisji do spraw środowiska sejmiku województwa albo jego zastępca wchodzi w skład rady nadzorczej wojewódzkiego funduszy ochrony środowiska,
 • sejmik wojewódzki powołuje i odwołuje niektórych członków rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska (m.in. przedstawiciel samorządu gospodarczego, przedstawiciela organizacji ekologicznych),
 • sejmik rozpatruje również, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz. 982 ze zm.) informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.

Zarząd województwa


Zgodnie z delegacją zawartę w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zarząd województwa:

 • sporządza projekt wojewódzkiego programu ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw środowiska;
 • opiniuje projekt powiatowego programu ochrony środowiska;
 • sporządza co 2 lata raport z wykonania wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
 • prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
 • wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunków bankowych, przekazuje na rachunki bankowe funduszy, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek zarządu województwa;
 • powołuje prezesa i jego zastępców, na wniosek rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska;
 • ustala wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska informację o działalności wojewódzkich funduszy.

Przepisy ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 72, poz. 628 ze zm.) nakładają na zarząd następujące obowiązki i uprawnienia:

 • opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 • opiniowanie projektu krajowego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami;
 • opiniowanie projektu wspólnego planu gospodarki odpadami obejmującego zadania gminnego planu gospodarki odpadami dla gmin, będących członkami związków międzygminnych;
 • opiniowanie projektu wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmującego zadania powiatowego planu gospodarki odpadami
  dla powiatów będących członkami związków;
 • składanie co 2 lata sejmikowi województwa sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami;
 • dokonywanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata.

Należy zauważyć, że na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) z dniem 1 stycznia 2008 roku sejmik województwa przejął kompetencje należące do tej pory do zarządu województwa .

 


 

 

Aktualizacja: kwiecień 2008 r.