ORGANIZACJE POZARZĄDOWE -> Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania (z ang. LAG - Local Action Group) są odpowiedzialne za tworzenie strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium oraz za wydatkowanie na terytorium na jakim funkcjonują dotacji przyznanej na realizację strategii. Takie partnerstwa są z reguły nieformalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi lokalne samorządy, mieszkańców, przedsiębiorców czy lokalne organizacje pozarządowe.


Doświadczenia krajów o rolniczym charakterze będących w Unii Europejskiej pokazują, że Inicjatywa Leader wywiera niezwykle pozytywny wpływ na rozwój obszarów wiejskich. To, co jest szczególnie podkreślane przez program Leader to mobilizacja lokalnej społeczności, aby najpierw zaczęła myśleć o długookresowym potencjale swojego obszaru, a następnie o opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych strategii, które pomogą ten potencjał wykorzystać. Osiągane jest to poprzez stosowanie tzw. oddolnego podejścia pozwalającego społecznościom lokalnym identyfikować się z opracowanymi planami rozwoju oraz aktywnie włączać się w ich realizacje. Główny cel podejścia Leader jest więc określony jako stymulacja działań innowacyjnych na określonym spójnym obszarze (przeciętnie odpowiadającym wielkości powiatu) poprzez zaangażowanie lokalnego potencjału partnerów prywatnych i publicznych wokół opracowanej wspólnie strategii rozwoju.

 

Zaangażowanie lokalnych partnerów i realizacja podejścia oddolnego zmobilizowana jest w lokalnych partnerstwach publiczno-prywatnych uformowanych w postaci Lokalnych Grup Działania (z ang. LAG - Local Action Group). Lokalne Grupy Działania są odpowiedzialne za tworzenie strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium, oraz są odpowiedzialne za wydatkowanie na terytorium na jakim funkcjonują dotacji przyznanej na realizację strategii. Takie partnerstwa są z reguły nieformalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi lokalne samorządy, mieszkańców, przedsiębiorców czy lokalne organizacje pozarządowe. Istotne jest, aby Lokalna Grupa Działania w przynajmniej 50% składała się z reprezentantów sektora prywatnego i pozarządowego oraz aby była reprezentatywna dla obszaru, który obejmuje. Duży nacisk położony jest na obecność kobiet i młodzieży zarówno w samym LAGu jak i działaniach przez LAG podejmowanych. Potencjalnymi uczestnikami Lokalnych Grup Działania mogą być:

  • ludzie lub stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju społecznego, zatrudnienia, jakości życia oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego
  • firmy prywatne i sektor finansowy zainteresowany rozwojem przedsiębiorczości jak również dostosowaniem lokalnego biznesu do uwarunkowań rynkowych
  • instytucje publiczne zainteresowane polityką regionalną, zatrudnieniem, ochroną środowiska, kulturą oraz działalnością na rzecz kobiet i młodzieży.

Sama strategia działania sporządzana przez LAG powinna być ukierunkowana na następujące priorytety:

  • Wykorzystanie nowych sposobów i nowych technologii (know-how) dla podniesienia konkurencyjności produktów i usług wiejskich
  • Poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich
  • Promocję lokalnych produktów poprzez działania zespołowe oraz poprawę dostępu do rynków zbytu dla małych jednostek gospodarczych produkujących lokalne wyroby czy świadczących lokalne usługi
  • Waloryzacje i wspieranie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i krajobrazowych wsi
  • Tworzenie warunków dla rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  • Realizacja projektów na rzecz kobiet lub/i młodzieży.Zielone Wrota 2006-2021 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"