Przyroda podlasia

Podlasie zajmuje 6,4% powierzchni naszego kraju. Ten najdalej wysunięty na północny-wschód kraniec Polski wyraźnie różni się od innych regionów kraju pod względem: krajobrazu, klimatu, geologii, szaty roślinnej i fauny, a także historii osadnictwa i składu narodowościowego mieszkańców.

Informacje o przyrodzie podlasia

INformacje ogólne

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. – jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi.

gatunki chronione

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku oraz inne informacje.

rezerwaty

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. – jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi.

PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE​​

W Województwie Podlaskim znajdują się cztery Parki Narodowe oraz trzy Parki Krajobrazowe o unikalnym charakterze i wielu walorach przyrodniczych. Poniżej szczegółowe opisy wszystkich parków oraz najważniejsze dane.

OBSZARY CHRONIONE NATURA 2000​

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w granicach Unii Europejskiej.

INNE OBIEKTY PRZYRODNICZE​

Poza parkami, rezerwatami i Siecią Natura 2000 do ciekawych obiektów przyrodniczych woj. podlaskiego zaliczamy też m. in.: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i inne.