Przyroda podlasia

Podlasie zajmuje 6,4% powierzchni naszego kraju. Ten najdalej wysunięty na północny-wschód kraniec Polski wyraźnie różni się od innych regionów kraju pod względem: krajobrazu, klimatu, geologii, szaty roślinnej i fauny, a także historii osadnictwa i składu narodowościowego mieszkańców.

Informacje o przyrodzie podlasia

INformacje ogólne

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. – jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi.

gatunki chronione

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według rozporządzeń Ministra Środowiska.

rezerwaty

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. – jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi.

PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE​​

W województwie podlaskim znajdują się cztery parki narodowe oraz trzy parki krajobrazowe o unikalnym charakterze i wielu walorach przyrodniczych. Poniżej szczegółowe opisy wszystkich parków oraz najważniejsze dane.

OBSZARY CHRONIONE NATURA 2000​

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w granicach Unii Europejskiej.

INNE OBIEKTY PRZYRODNICZE​

Poza parkami, rezerwatami i Siecią Natura 2000 do ciekawych obiektów przyrodniczych woj. podlaskiego zaliczamy też m. in.: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i inne.