ngo

Organizacje ekologiczne działają w Polsce od ponad wieku. Najstarsze i największe w Polsce – LigaOchrony Przyrody czy Polski Klub Ekologiczny, także duże organizacje międzynarodowe – WWF czy Greenpeace.

ngo

INformacje ogólne

Organizacje ekologiczne istnieją w Polsce od ponad wieku, z których wiele, z racji na wyjątkowe walory przyrodnicze woj. podlaskiego, działa właśnie tu. Ekolodzy organizują się w głównie w formy fundacji i stowarzyszeń (zwykłych i rejestrowych), ale działania prośrodowiskowe są podejmowane również przez Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich.

Fundacje

Podstawą działania fundacji jest majątek przekazany przez fundatora, chcącego osiągnąć ważne społecznie cele. Majątkiem i działaniami kieruje Zarząd Fundacji, fundacja nie posiada członków. Cel fundacji musi być realny oraz społecznie lub gospodarczo użyteczny.

Stowarzyszenia

Podstawą działania stowarzyszenia są ludzie o wspólnych zainteresowaniach, działający we wspólnym celu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków w liczbie co najmniej 7 osób (stowarzyszenie rejestrowe), lub 3 osób (stowarzyszenie zwykłe).

Lokalne grupy działania

Lokalne Grupy Działania w woj. podlaskim mają formę stowarzyszeń i fundacji, a z racji działalności na obszarach przyrodniczo cennych, ochrona środowiska oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe leżą w zakresie ich aktywności.