Inne obiekty przyrodnicze w województwie podlaskim

Inne obiekty przyrodnicze

Poza parkami, rezerwatami i Siecią Natura 2000 do ciekawych obiektów przyrodniczych woj. podlaskiego zaliczamy też m. in.: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują powierzchnie większe niż parki narodowe czy krajobrazowe. Odznaczają się mało zniekształconym środowiskiem, o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach krajobrazu naturalnego. Obejmują pełne jednostki środowiska np. doliny rzek oraz kompleksy leśne, spełniające często rolę korytarzy ekologicznych między obszarami chronionymi. Tworzą w ten sposób połączoną sieć obszarów chronionych. Działalność gospodarcza jest tam ograniczona przez pewne zakazy np. wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska.

LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE
Są to duże, zwarte obszary leśne, charakterystyczne dla danego regionu, w których prowadzi się proekologiczną politykę leśną. Leśne Kompleksy Promocyjne zostały powołane zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych nr 30 z dnia 19 grudnia 1994 r.

Na Podlasiu funkcjonują 2 Leśne Kompleksy Promocyjne – Puszcza Białowieska i Puszcza Knyszyńska.

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE
Są to zasługujące na ochronę pozostałości (małe fragmenty) ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania ich unikatowych walorów przyrodniczych np.: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, starorzecza, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności, ostoje rzadkich zwierząt, stanowiska rzadkich roślin. Użytki różnią się głównie tym od rezerwatów, że posiadają mniejszą powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę walorów przyrodniczych.

ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE
Są to obszary wyznaczone w celu ochrony wyjątkowych cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego dla zachowania ich wartości estetycznych. Na terenie województwa funkcjonuje jeden zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Głogi” (60 ha), wyznaczony przez gm. Mielnik. Ma on na celu ochronę fragmentu krawędzi przełomowej doliny Bugu. Szczególną wartość obiektu stanowią dobrze zachowane utwory polodowcowe w postaci serii wzniesień, poprzecinane siecią wąwozów oraz interesujące zbiorowiska z gatunkami kserotermicznymi.

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Są to miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości, tworów mineralnych lub fragment eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych. Na Podlasiu powołano jak dotąd 1 stanowisko dokumentacyjne – nieczynną żwirownię na Suwalszczyźnie.

POMNIKI PRZYRODY
Pomnikami przyrody są prawnie chronione pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno – pamiątkowej. Często są to sędziwe, okazałe drzewa lub głazy narzutowe. Jako pomniki są też chronione zabytkowe przydrożne aleje drzew.