ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłosiły rozpoczęcie VIII edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”. Projekty można zgłaszać do 19 października 2008.


 

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska.


 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłosiło nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie w ramach działania 5.4.


 

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania (do 30 lipca 2008) wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej.


 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.


 

Minister Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Inicjatywy edukacyjne dotyczące międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju 2008”. Uczestnikami konkursu mogą być zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Oferty można składać do 30 maja 2008 w Warszawie.


 

Minister Edukacji Narodowej ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego - Krajowy letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2008, do godziny 15.00.


 

Minister Sportu i Turystyki oraz Prezesi PZU S.A. i PZU Życie S.A. mając na uwadze zbudowanie kilkuset nowoczesnych, bezpiecznych ogólnodostępnych boisk dla dzieci i młodzieży, propagowanie sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocja zdrowego stylu życia, wychowanie poprzez sport, które jest skuteczna metodą walki z patologiami – chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem stanowiącymi źródło szkód ubezpieczeniowych, poprawę bezpieczeństwa w szkołach i innych placówkach oświatowych, która należy do jednego z zadań działalności prewencyjnej realizowanej przez PZU S.A. i PZU Życie S.A. ogłaszają nabór wniosków do programu „Blisko-Boisko”.


 

Do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.