ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


 

Fundacja EkoFundusz jest organizatorem konkursu, który adresowany jest do pozarządowych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych, Lasów Państwowych, właścicieli terenów prywatnych, samorządów terytorialnych.


 

Edukacja ekologiczna w szkołach jest obowiązkiem ustawowym. Mówi o tym art. 6.2 oraz 6.3 Ustawy o ochronie przyrody. Jednakże dotychczas brak jest spójnego działania w tej dziedzinie.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na bieżąco przyjmuje wnioski na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


 

Dwa razy w roku ogłaszane są konkursy w dziedzinie edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW w ramach Programu nr 13 „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w ramach edukacji ekologicznej”.