ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Konkurs ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi i BISE. Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców pt. "Środowisko naturalne naszą szansą" (kontynuacja konkursów „Bieda i środowisko naturalne”) czyli jak wykorzystać środowisko naturalne w działaniach na rzecz podniesienia jakości życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu po-pegeerowskim?


 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs ofert na zadania edukacyjne w 2007. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2007.


 

Do 11 maja 2007 można nadsyłać wnioski o dotacje na konkurs, którego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę zagrożonych gatunków zamieszczonych w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt" i na "Liście roślin zagrożonych w Polsce" oraz umieszczonych na międzynarodowych „czerwonych listach”.


 

Do 28 lutego 2007 można składać w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska wnioski o dofinansowanie projektów w programie „Finansowe wsparcie europejskich organizacji działających na rzecz środowiska” w ramach Funduszu na rzecz środowiska LIFE+ (Financial Instrument for the Environment LIFE+).


 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi imienia Macieja Rejtana ogłasza, że wnioski do projektu można składać od 15.01.2007 roku do 15.02.2007 roku.


 

W ramach Funduszu Kapitału Początkowego można otrzymać dotację, dzięki której możliwe jest sfinansowanie opracowania wniosków dla projektów, których realizacja ma być wspomagana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


 

Edukacja ekologiczna w szkołach jest obowiązkiem ustawowym. Mówi o tym art. 6.2 oraz 6.3 Ustawy o ochronie przyrody. Jednakże dotychczas brak jest spójnego działania w tej dziedzinie.


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na bieżąco przyjmuje wnioski na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


 

Dwa razy w roku ogłaszane są konkursy w dziedzinie edukacji ekologicznej przez NFOŚiGW w ramach Programu nr 13 „Kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa oraz profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska w ramach edukacji ekologicznej”.


 

Fundacja „Fundusz Współpracy" – Jednostka Finansująco-Kontraktująca ogłasza konkurs na projekty w konkukrsie: „Podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia oraz poprawa poziomu aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym". Termin składania wniosków mija 6 października 2006 roku o godz. 16.00