ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundusze na edukację ekologiczną

Programy Priorytetowe z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej, profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych – zasady aplikowania o finansowanie projektów ze środków krajowych NFOŚiGW w 2009 roku.


 

Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska.


 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, instytucja wdrażająca dla priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ogłosiło nabór wniosków do konkursu o dofinansowanie w ramach działania 5.4.


 

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej.


 

Do 28 kwietnia 2008 można składać oferty w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


 

Staż/praktyka dla najlepszych młodych specjalistów - absolwentów polskich szkół wyższych w dziedzinie ochrony środowiska.


 

Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze.


 

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza wszystkie aktywne osoby w wieku 16-26 lat, pragnące pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i świadomość ekologiczną ich społeczności lokalnej do udziału w programie Zielone Brygady – program aktywizacji społecznej lokalnych grup młodzieżowych.


 

Serwis fundraisingowy www.NGOfund.pl przypomina niewielkim organizacjom, które chcą rozwinąć swoją działalność, o cyklicznym konkursie dla małych organizacji.


 

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Tarnowa od ośmiu lat organizuje Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni środowisku".